Ugovor za sustav za automatku naplatu prijevoza - ticketing

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Zagrebački holding

Zahtjev je odbijen od strane Zagrebački holding.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Zagrebački holding

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Ugovor za INTEGRACIJA SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM -
ATRON SA SUSTAVOM ZA AUTOMATSKU NAPLATU PRIJEVOZA - TICKETING.

Poznato je da je to bilo predmet javne nabave iz 2009. godine.
Vrsta objave : Poziv na nadmetanje (male vrijed.)
Objavljeno dana : 03.09.2009
Broj objave : N-16-M-140086-020909

Ljubazno vas molim potvrdu primitka ovog zahtjeva.

Molim vas da vase odgovore za ovaj specifican zahtjev dostavite na
ovu specificnu adresu e-poste kao adresa za odgovor.

Ljubazno vas molim dostavu trazenih informaicja u digitalnom
obliku.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Dinka Pančić
Zagrebački holding

Poštovani g. Schlossberg,

šaljem Vam odgovor na Vaša četiri zahtjeva za pristup informacijama koje ste na poslali putem e-maila dana, 4. veljače 2016. godine, a riječ je o dostavi Ugovora o javnoj nabavi:
1. Ugovor za INTEGRACIJA SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM - ATRON SA SUSTAVOM ZA AUTOMATSKU NAPLATU PRIJEVOZA - TICKETING.
2. Posljednji ugovor kojim je uredjeno REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE, FUNKCIONALNA NADOGRADNJA, OPREMA I REZERVNI DIJELOVI SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM PROIZVOĐAČA ATRON GmbH
3. Ugovor za REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK OPREME ZA AUTOMATSKU NAPLATU PRIJEVOZA – TICKETING IZVAN OPSEGA JAMSTVA
4. Ugovor za DODATNA OPREMA I USLUGE SUSTAVA ZA AUTOMATSKU NAPLATU PRIJEVOZA - NADOGRADNJA FARE ON APLIKACIJE.

Odgovor:

Zagrebački holding d.o.o. je javni naručitelj te provodi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi . Poziv za nadmetanje sa pripadajućom dokumentacijom za nadmetanje i troškovnikom se javno objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum mora biti u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom. Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljuje se obavijest o sklopljenom ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirnom sporazumu.

Broj obavijesti o sklopljenom ugovoru za INTEGRACIJA SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM - ATRON SA SUSTAVOM ZA AUTOMATSKU NAPLATU PRIJEVOZA – TICKETING iz Elektroničkog oglasnika javne nabave je N-17-M-152453-151209.

Broj obavijesti o sklopljenom ugovoru za DODATNA OPREMA I USLUGE SUSTAVA ZA AUTOMATSKU NAPLATU PRIJEVOZA - NADOGRADNJA FARE ON APLIKACIJE iz Elektroničkog oglasnika javne nabave je N-03-V-142076-161110.

Ugovor REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE, FUNKCIONALNA NADOGRADNJA, OPREMA I REZERVNI DIJELOVI SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM PROIZVOĐAČA ATRON GmbH sklopljen je na temelju okvirnog sporazuma REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE, FUNKCIONALNA NADOGRADNJA, OPREMA I REZERVNI DIJELOVI SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM PROIZVOĐAČA ATRON GmbH, koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj obavijesti o sklopljenom ugovoru (okvirnom sporazumu) je 2014/S 003-0040858.

Ugovor za REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK OPREME ZA AUTOMATSKU NAPLATU PRIJEVOZA – TICKETING IZVAN OPSEGA JAMSTVA sklopljen je na temelju okvirnog sporazuma REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK OPREME ZA AUTOMATSKU NAPLATU PRIJEVOZA – TICKETING IZVAN OPSEGA JAMSTVA broj obavijesti o sklopljenom ugovoru (okvirnom sporazumu) iz Elektroničkog oglasnika javne nabave je N-03-V-137130-230911.

Budući da se radi predmetima javne nabave za koje je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina javno objavljen poziv za nadmetanje, natječajna dokumentacija, te obavijest o sklopljenim ugovorima, svi podaci su javno dostupni.

mr. sc. Dinka Pančić

Službenik za informiranje
Služba za korporativne komunikacije
Sektor upravljanja ljudskim resursima, razvoja i korporativnih komunikacija
 

 
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6420 102
Mob: +00385989240909
E-mail: [e-mail adresa]
www.zgh.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Dinka Pančić, Zagrebacki Holding

Ljubazno vas molim da potvrdite primitak ovog zahtjeva za nadopunu
odnosno ispravak informacije.

Naveli ste u vasem odgovoru (stavka 1) da je _obavijest_ o Ugovoru
koji sam trazio javna informacija i da je objavljena na stranicama
Elektronickog oglasnika javne nabave (EOJN).

To ne odgovara na moj zahtjev jer sam ovim zahtjevom trazio dostavu
"Ugovor za INTEGRACIJA SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM -
ATRON SA SUSTAVOM ZA AUTOMATSKU NAPLATU PRIJEVOZA - TICKETING" -
odnosnu presliku tog navedenog ugovora.

Molim vas dostavu preslike ovdje navedenog ugovora.

Zakon propisuje da korisnik ako smatra da je dostavljena nepotpuna
ili netocna informacija moze traziti dopunu ili ispravak
informacije na koji tijelo ima rok za odgovor 15 dana.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Danas je Povjereniku izjavljena zalba radi sutnje uprave.

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Danas je postanskim putem zaprimljeno

RJESENJE

Klasa ZGH-04-15-75
Urbroj 01-10-03/4-16-13
Zagreb 7.4.2016.

kojim se ODBIJA zahtjev za pristup informacijama.

Dano je obrazlozenje da je ZGH obavio test razmjernosti i javnog interesa te je ZGH utvrdio da ne prevladava javni interes, te se trazena informacija nece uciniti dostupnom javnosti.

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Danas je Povjereniku za informiranje putem tijela javne vlasti izjavljena zalba protiv rjesenja u kojoj se izmjedju bitnoga navodi

- tijelo nije dostavilo tražene informacije a koje su nastale utroškom javnog novca kao što sam ranije spomenuo.

- tijelo pogrešno primjenilo ZPPI, jer sukladno članku 16. stavku 3. nije potrebno raditi test razmjernosti javnog interesa ukoliko se traže informacije o raspolaganju javnim sredstvima te bi takve informacije trebale biti dostupne javnosti bez provođenja postupka iz stavke 1. istog članka, osim ako informacija predstavlja klasificirani podatak o čemu tijelo nije obavijestilo.

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Povodom zalbe radi sutnje tijela javne vlasti poslane 14.3.2016. danas je dostavljeno rjesenje Povjerenika za informiranje kojim se obustavlja postupak povodom zalbe jer je tijelo u medjuvremenu odgovorilo (uz napomenu da je odgovor tijela stigao izvan zakonskog roka).

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Dana 20.03.2017 zaprimljen je dopis Zagrebackog holdinga, klasa ZGH-04-15-75, urbroj 01-10-03-17-54, od 15.3.2017., kojim se dostavlja spis rjesenja Povjerenika za informiranje.

Rjesenje Povjerenika za informiranje

Klasa UP/II-008-07/16-01/518
Urbroj 401-01/05-16-01
od 25.11.2016.

Ponistava se rjesenje Zagrebackog holdinga
klasa ZGH-04-15-75
urbroj 01-10-03/4-16-40
od 23.9.2016.
te se nalaze Zagrebackom holdingu da Povjerenici dostavi spis predmeta.

Rjesenje je nezakonito.

Povjrenica za informiranje je utvrdila kako je predmetno rjesenje nezakonito, buduci da prvostupanjsko tijelo nema zakonske ovlasti odbiti zaljiteljevu zalbu.

Temeljem clanka 113. Zakona o opcem upravnom postupku, prvostupanjsko tijelo moze rjesenjem odbaciti zalbu ukoliko je zalba nedopustena, nepravodobna ili izjavljena od neovlastene osobe, odnosno moze zamjeniti pobijano rjesenje novim, kada ocjeni da je zalba osnovana u cjelosti ili djelomicno, a ukoliko to ne ucini, bez odgode ce dostaviti zalbu sa spisom predmeta drugostupanjskom tijelu.

Prvostupanjsko tijelo, protiv cijeg je rjesenja ulozena zalba, ne moze odbiti zaljiteljevu zalbu s obzirom da nema ovlasti drugostupanjskog tijela, a u konkretnom slucaju je utvrdjeno da prvostupanjsko tijelo, Zagrebacki holding, nije moglo niti rjesenjem odbaciti zaljiteljevu zalbu, buduci da je zalba bila dopustena, pravodobna i izjavljena od ovlastene osobe.

Zagrebacki holding je mogao po izjavljenoj zalbi promjeniti svoju odluku te zaljitelju u cijelosti ili djelomicno omoguciti pristup zatrazenoj informaciji, u suprotnome je trebao dostaviti zalbu sa spisom predmeta drugostupanjskom tijelu, Povjerenici za informiranje.

Clankom 129. stavkom 2. tockom 1 Zakona o opcem upravnom postupku je propisano da rjesenje kojim je stranka stekla neko pravo moze se ponistiti ako ga je donijelo nenadlezno javnopravno tijelo ili je rjesenje doneseno bez zakonom propisane suglasnosti, odobrenja ili misljenja drugog javnopravnog tijela.

S obzirom da je prvostupanjsko tijelo javne vlasti, Zagrebacki holding, nenadlezno donijelo rjesenje o odbijanju zaljiteljeve zalbe, Povjerenica za informiranje je po sluzbenoj duznosti, temeljem clanka 129. stavka 2, tocka 1 Zakona o opcem upravnom postupku rijesila kao u izreci ovog rjesenja.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Zagrebački holding može: