Cijena vode u Hrvatskoj

Jelena Prtorić made this Freedom of Information request to Hrvatske vode, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was refused by Hrvatske vode, Zagreb.

Jelena Prtorić

Za: Hrvatske vode

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi:

Dokument u kojima su prikazane cijene vode u Republici Hrvatskojm iz kojih je razvodno koliki je fiksnim a koliko varijabilni dio cijene, tj. koliko se plaća usluga opskrbe vodom, a koliko usluga javne odvodnje, za kućanstva (privatne osobe) kao i za poslovne subjekte.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

Danko Biondić, Hrvatske vode, Zagreb

1 Attachment

Poštovani,

 

Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, odgovaramo
Vam da dokument koji tražite ne postoji.

 

Ujedno Vas upućujemo da se u Republici Hrvatskoj cijena vodnih usluga
sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio osnovne cijene vodnih
usluga služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih
usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne
vodne građevine. Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga obračunava se
mjesečno. Varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga ovisi o količini
isporučenih vodnih usluga i obračunava se u kn/m3. Na fiksni i na
varijabilni dio cijene vodne usluge se plaća PDV od 13%.

 

Fiksni i varijabilni dio cijene vodnih usluga sukladno odredbama Zakona o
vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i Uredbe
o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena
vodnih usluga pokriva (Narodne novine, broj 112/10) utvrđuje se Odlukom o
cijeni vodnih usluga isporučitelj vodnih usluga uz suglasnost čelnika
jedinice lokalne samouprave.

 

Uz cijenu vodnih usluga plaća se naknada za korištenje voda, naknada za
zaštitu voda, te naknada za razvoj ukoliko je propisana odlukom jedinice
lokalne samouprave. To su javna davanja i na njih se ne plaća PDV. Naknada
za korištenje voda i naknada za zaštitu voda su sukladno Zakonu o
financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br. 153/09, 56/13,
154/14, 119/15 i 120/16) prihod Hrvatskih voda, dok je naknada za razvoj
prihod isporučitelja vodnih usluga i sve naplaćuje isporučitelj vodnih
usluga uz cijenu vodnih usluga.

 

Uzevši u obzir sve gore navedeno, a vezano za Vaše pitanje o cijenama vode
u Republici Hrvatskoj, iz dostupnih podataka možemo zaključiti da je
raspon varijabilnog dijela cijene vodne usluge bio između 3,30 kn/m3 do 10
kn/m3, a podatke o cijeni vodnih usluga pojedinih isporučitelja vodnih
usluga možete pronaći na mrežnim stranicama navedenih isporučitelja budući
da su isti, sukladno odredbi članka 206. stavak 6. Zakona o vodama, dužni
objaviti odluke o cijeni vodnih usluga na internetu i na drugi prikladan
način te ih učiniti javno dostupnima za sve vrijeme njihovog važenja.

 

S poštovanjem,

 

Hrvatske vode

 

Službenik za informiranje

dr.sc. Danko Biondić

----- Pravne napomene -----

Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene
informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate
ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom,
molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene
privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka
neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove
poruke zabranjena je. HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za sadržaj
ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz
proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta HRVATSKIH VODA. S obzirom na
nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, HRVATSKE VODE ne
preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti
e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene
interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih
problema. HRVATSKE VODE zadržavaju pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail
poruka koje se šalju iz HRVATSKIH VODA ili u njih pristižu.

----- Disclaimer -----

This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or
confidential information. Please do not read the message if you are not
its designated recipient. If you have received this message by mistake,
please inform its sender and destroy the original message and its
attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use,
distribution, reproduction or publication of this message is forbidden.
HRVATSKE VODE is neither responsible for the contents of this message, nor
for the consequences arising from actions based on the forwarded
information, nor do opinions contained within this message necessarily
reflect the official opinions of HRVATSKE VODE. Considering the lack of
complete security of e-mail communication, HRVATSKE VODE is not
responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail
message with a virus or other malicious program, unauthorized
interference, erroneous or delayed delivery of the message due to
technical problems. HRVATSKE VODE reserves the right to supervise and
store both incoming and outgoing e-mail messages.