Nadzorni odbor Vreline

Ivan Horvat made this Freedom of Information request to Općina Vrhovine

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was refused by Općina Vrhovine.

Za: Općina Vrhovine

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama zahtjevam
sljedeće informacije:

- koji ljudi su odabrani u nadzorni odbor Vrelina

- prema kojim referencama

- tekst natječaja na koji su se javili, kada je objavljen i gdje

- rezultate natječaja

- zašto rezultati natječaja nisu objavljeni javno na internetskim stranicama općine

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imam pravo znati s koje vam je poslan zahtjev.

Molim da mi javite ukoliko bi vam za dostavu informacija trebalo
višebod 15 dana.

U dobroj volji, bez zle namjere i s ljubavlju.

Ivan Horvat

Referent komunalnih poslova, Općina Vrhovine

Poštovani,
Zaprimili smo nekoliko Vaših zahtijeva za pristup informacijama i to:
1. 23.ožujka 2018 godine (vezano za financiranje projekata Općine
Vrhovine)
2. 5.travnja 2018 godine (vezano za rad narodne knjižnice9
3. 5.travnja 2018 godine (vezano za Nadzorni odbor Vrelina)
S obzirom da učestalo dostavljate zahtjeve za pristup informacijama koji
nisu podneseni u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama
odlučili smo zatražiti mišljenje o vašim zahtijevima od ureda Povjerenice
za informiranje, kojem smo prosljedili sve Vaše zahtijeve za pristup
informacijama koje ste nam dostavili.
U nastavku vam dostavljamo samo dio odgovora ureda povjerenice za
informiranje citiram:
"Dakle pri rješavanju zahtjeva za pristup informacijama treba imati u vidu
da prema članku 18.zakona o pravu na pristup informacijama, zahtjev treba
sadržavati, između ostalog i adresu fizičke osobe tj podnositelja te uzeti
u obzir činjenicu da prema članku 4.stavku [1]1.točki 6. Pravilnika o
ustroju sadržaju i načinu vođenja služenog upisnika o ostvarivanju prava
na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija( N.N. 83/14)u
Službeni upisnik upisuju podaci o podnositelju zahtijeva( ime i
prezime,odnosno naziv,adresa odnosno sjedište kontakt telefon i /ili
adresa elektroničke pošte ) a iz kojeg je vidljivo da adresa elektroničke
pošte nije propisana kao sinonim za adresu,te ne predstavlja adresu
korisnika,nego je podnositelj može naznačiti uz broj telefona ili umjesto
njega kao kontakt putem kojeg se može lakše ostvariti komunikacija s njim
s obzirom na propisanu kratkoću rokova postupanja.
Sukladno navedenom ukoliko zahtijev ne sadrži adresu fizičke osobe smatra
se nepotpunim,te je tijelo javne vlasti dužno postupati u skladu s člankom
20.stavkom 2 . zakona o pravu na pristup informacijama koji propisuje da
će u slučaju nepotpinog ili nerazumljivog zahtijeva tijelo javne vlasti
bez odgode pozvati podnoditelja da ga ispravi u roku od 5 dana od dana
zaprimanja poziva na ispravak.Ako podnositelj zahtijeva ne ispravi
zahtijev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se nemože sa
sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tjelo javne
vlasti odbacit će zahtijev Rješenjem.
Stoga Vas molimo da u roku od 5 dana od dana primitka ovog poziva 
dopunite zahtijev  sukladno članku 18. stavak 3 Zakona o pravu na pristup
informacijama u protivnom Vaši zahtijevi za pristup informacijama će
bitiodbačeni .
Lp
Službenik za informiranje 
Marijana Orešković

References

Visible links
1. http://1.to/

Za: Referent komunalnih poslova

Poštovani,

intersantno je vaše selektivno primjenjivanje zakona. Ona vrijedi za sve, osim za vas.

Trebali ste odgovoriti u roku od 15 dana, niste! Ukoliko vam je bilo potrebno više od 15 dana, u roku od 8 dana trebali ste me obavijestit, niste! Prema ZPPI zahtjev poslan elektronički se smatra pisano podnesenim zahtjevom.
Prema zakonu ste dužni proaktivno objavljivati informacije na internetskim stranicama, to ne radite ili radite vrlo površno.
Kršite Ustav RH kojim je zajamčeno pravo na pristup informacijama.
Djelomično se prosljedili odgovor povjerenika što, obzirom na dosadašnje vaše ponašanje, mi izaziva sumnju da našto skrivate.
Vaša neažurnost, aljkavost i neobjavljivanje i selektivno objavljivanje informacija na vašim interneta stranicama također navodi na sumnju da nešto nije uredu.
Oglasna ploča je popunjena prastarim dokumentima.

Stoga zahtjevam da i vi poštujete zakone na koje se pozivate te mi elektroničkim putem odgovorite na zahtjev.

S poštovanjem,

Ivan Horvat

Referent komunalnih poslova, Općina Vrhovine

Poštovani,
Nije točna vaša tvrdnja da selektivno primjenjujemo Zakon o pravu na
pristup informacijama, primjenjujemo ga jednako prema svim korisnicima
prava na pristup informacijama, i nije nam uopće jasno zašto vam  je
problem postupiti u skladu sa zakonom te dostaviti  ime i prezime te
adresu  (kao i svi korisnici prava na pristup informacijama) koji su
potrebni da bi se postupak davanja informacija mogao provesti na
odgovarajući zakonski način.
U roku od 15 dana vam nije odgovoreno iz razloga što smo tražili mišljenje
ureda povjerenice za informiranje i čekali njihov odgovor da smo sigurni i
mi i vi da nije naš hir to što inzistiramo na dopuni zahtijeva nego da
postupamo samo po odredbama zakona. Da ste uredno sukladno zakonu
podnjijeli zahtijeve dobili bi na vrijeme i odgovor. Na našoj inernet
stranici, te u Županijskom glasniku Ličko - senjske županije objavljeni su
svi važniji akti koje zakon nalaže da se objavljuju i to odmah nakon
održavanja sjednica odnosno nakon donošenja i ne stoji vaša tvrdnja da
samo površno objavljujemo informacije. Što se tiče oglasne table ona je
premala da bi se na njoj objavljivali svi akti, stoga se dio objavljuje na
oglasnoj tabli unutar zgrade kod ulaza u općinsku vijećnicu, a najveći dio
objavljuje se na našim internet stranicama [1]www.vrhovine.hr. Također na
vrijeme objavljujemo sve aktivnosti koje se odvijaju u Općini Vrhovine i
njezinim poduzećima  i ustanovama. To što smo Vam prosljedili djelomično
mišljenje ureda povjerenice ne znači da nešto skrivamo, nego smo vam
prosljedili samo onaj dio koji je vama sporan i za koji smo mislili da je
bitan kako bismo Vas uvjerili da niste u pravu. To što nam proslijeđujete
zahtjev za pristup informacijama elektroničnom poštom nikad nismo
osporavali, dapače lakše nam je i brže komunicirati e-mail poštom ali
oduvijek je bio samo problem nepotpunog zahtjeva za pristup informacijama.
U prilogu Vam proslijeđujemo cijelo mišljenje ureda povjerenice za
informiranje kako bismo Vam dokazali da niti smo ikada nešto skrivali,
niti ćemo skrivati jer zato nema potrebe stoga i od Vas očekujemo korektan
i pošten način komunikacije te se nadamo da ćete upotpuniti sve Vaše
zahtjeve sukladno zakonu a mi ćemo Vam tada dati odgovor na sve Vaše
zahtjeve za pristup informacijama. S obzirom da u Općini Vrhovine ne
donese odluke samo Općinski načelnik i pročelnik, nego se sve odluke
odnosno izvješća te ostali akti donose i potvrđuju na Općinskom vijeću
koje se sastoji od 12 članova a koji su iz svih mjesnih odbora Općine
Vrhovine, smatramo da su svi i na taj način u mogućnosti biti upoznati sa
svime o čemu se odlučuje u Općini Vrhovine.
Molimo Vas da imate u vidu da u Općini Vrhovine radi samo Načelnik Općine
i još jedna osoba koja je pored što je zadužena za odgovaranje na sve
zahtjeve za pristup informacijama dužna obavljati i sve ostale poslove
vezane za poslovanje i rad Općine Vrhovine.
Još jednom Vas molimo da u roku od 5 dana od dana zaprimanja ovog poziva
dopunite zahtjev sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o pravu na pristup
informacijama, u protivnom Vaši zahtjevi za pristup informacijama će biti
odbačeni.
S poštovanjem.
Službenik za informiranje 
Marijana Orešković

Poštovane gospođe Šimatović i Orešković,       

                        

                        zaprimili smo Vaš upit u kojem tražite mišljenje
Povjerenice za informiranje vezano za postupanje zahtjevima za pristup
informacijama korisnika koji putem elektroničke pošte traži više
informacija vezanih za ugovore koje je sklopilo tijelo javne vlasti s
drugim pravnim osobama, a u kojem nisu navedeni svi podaci propisani u
članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne
novine” 25/13. i 85/15.).

 

Vezano za navedeno, možemo Vam odgovoriti sljedeće:

 

U pogledu dijela Vašeg upita vezanog za eventualne nedostatke u podnesku
korisnika, ističemo da Zakon o pravu na pristup informacijama u članku 18.
stavku 3. propisuje što sadrži pisani zahtjev za pristup informacijama.
Također, u stavku 2. navedenog članka je propisano, ako je zahtjev
podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a
ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je
podnesen pisani zahtjev, a sukladno člancima 75. ili 83. Zakona o općem
upravnom postupku („Narodne novine”, broj 47/09.), elektronička
komunikacija u upravnom postupku izjednačena je s drugim oblikom
komunikacije. Nadalje, prema članku 13. stavku 2. Uredbe o uredskom
poslovanju („Narodne novine” broj 7/09.) pismena se mogu dostaviti i
elektroničkim putem. Odredbom članka 17. Zakona o pravu na pristup
informacijama propisani su načini ostvarivanja prava na pristup
informacijama, a stavkom 2. navedenog članka propisano je da korisnik može
u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja
informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji
je podnesen zahtjev.

 

Iz navedenih je odredbi razvidno da korisnici prava mogu od tijela javne
vlasti zatražiti dostavu informacija u elektroničkom obliku. Osim
navedenog kod rješavanja zahtjeva potrebno je imati na umu načelo
učinkovitosti i ekonomičnosti te nastojati što jednostavnije, brže i bez
odgode provesti postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama.

 

Dakle, pri rješavanju zahtjeva za pristup informacijama treba imati u vidu
da prema članku 18. Zakona o pravu na pristup informacijama, zahtjev treba
sadržavati, između ostalog, i adresu fizičke osobe tj. podnositelja te
uzeti u obzir činjenicu da se prema članku 4. stavku 1. točki 6.
Pravilnika o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o
ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
(„Narodne novine”,broj 83/14.), u Službeni upisnik upisuju podaci o
podnositelju zahtjeva (ime i prezime, odnosno naziv, adresa odnosno
sjedište, kontakt telefon i/ili adresa elektroničke pošte), a iz kojeg je
vidljivo da adresa elektroničke pošte nije propisana kao sinonim za
adresu, te ne predstavlja adresu korisnika, nego je podnositelj može
naznačiti uz broj telefona ili umjesto njega kao kontakt putem kojeg se
može lakše ostvariti komunikacija s njim s obzirom na propisanu kratkoću
rokova postupanja.

 

Napominjemo da radi pojednostavljenja i olakšavanja samog postupanja, kada
tijelo javne vlasti omogućava podnositelju zahtjeva slobodan pristup
traženim informacijama, kako bi se postupak pružanja informacije ubrzao i
oslobodio dodatnih formalnosti, Zakon o pravu na pristup informacijama u
članku 23. stavku 1. točki 1. propisuje da se u tom slučaju ne donosi
rješenje. Stoga, kada se omogućava pristup traženoj informaciji te kada se
radi o informacijama koje sukladno članku 10. Zakona i načelu proaktivne
objave informacija trebaju biti javno objavljene, odnosno kada se u
postupanju prema podnesenom zahtjevu ne donosi rješenje ili obavijest
prema članku 23. Zakona (koji pravni akti se moraju dostavljati osobnom
dostavom sukladno članku 85. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku, a
adresa korisnika je sastavni neophodni dio rješenja), tražena informacija
se može omogućiti i putem e-maila, sukladno načelu ekonomičnosti i
učinkovitosti.

 

Sukladno navedenom, ukoliko zahtjev ne sadrži adresu fizičke osobe smatra
se nepotpunim, te je tijelo javne vlasti dužno postupiti u skladu s
člankom 20. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama koji
propisuje da će u slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo
javne vlasti bez odgode pozvati podnositelja da ga ispravi u roku od pet
dana od dana zaprimanja poziva na ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne
ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne
može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo
javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

 

S obzirom na sve gore navedeno, u dijelu u kojem ste korisnika kao fizičku
osobu zatražili adresu, mišljenja smo da ste ispravno postupili traženjem
dopune zahtjeva u tom dijelu, jer ukoliko prvostupanjsko tijelo po
zahtjevu korisnika donese rješenje, isto je potrebno dostaviti stranci na
njezinu adresu sukladno pravilima o osobnoj dostavi, sukladno članku 85.
Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine”, broj 47/09.).

 

U pogledu dijela Vašeg upita koji se odnosi na rješavanje samog zahtjeva
odnosno na mogućnost pristupa različitim ugovorima koji su u posjedu
tijela javne vlasti, posebno se naglašava kako je Povjerenik za
informiranje drugostupanjsko tijelo u zaštiti prava na pristup
informacijama, koje pokreće postupak i rješava u drugom stupnju povodom
uloženih žalbi, te Vam u pogledu  mogućnosti pristupa informacijama koje
korisnici traže zahtjevima za pristup informacijama može dati samo načelni
odgovor, budući da nije u posjedu informacija prvostupanjskih tijela javne
vlasti i nema uvida u činjenice iz prvostupanjskog postupka.

 

Međutim, u pogledu mogućeg načina rješavanja zahtjeva za pristup
informacijama, upućujemo Vas na internetsku stranicu Povjerenika za
informiranje [2]www.pristupinfo.hr  na kojoj se u tražilici TOM na
poveznici  [3]http://tom.pristupinfo.hr/pregledfilter1...
mišljenja i već postojeće odluke Povjerenika za informiranje i Visokog
upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Posebice Vas upućujemo na neke primjere odluka Povjerenika za informiranje
koje su vezane za zahtjeve za pristup informacijama u kojima su se tražili
različiti ugovori tijela javne vlasti, dostupne u navedenoj tražilici na
poveznicama  [4]http://tom.pristupinfo.hr/pregledfilter1...,

[6]http://tom.pristupinfo.hr/pregledfilter1....

 

Također,  upućujemo Vas da prilikom rješavanja zahtjeva za pristup
informacijama možete koristiti i Priručnik za službenike za informiranje
koji se na gore navedenoj internet stranici nalazi u rubrici Dokumenti i
publikacije, na
poveznici [8]http://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-pu....

 

S poštovanjem,

 

Marija Bošković, dipl. iur.

Ured Povjerenice za informiranje

Služba za zaštitu prava na pristup informacijama

___________________________________

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

[9]Jurišićeva 19, 10000 Zagreb

[10]www.pristupinfo.hr

 

@ [11][e-mail adresa]

@ [12][e-mail adresa]

 

Dana 23. travnja 2018. u 05:28 Ivan Horvat
<[13][ZPPI #6456 email]> je napisao/la:

     Za: Referent komunalnih poslova

     Poštovani,

     intersantno je vaše selektivno primjenjivanje zakona. Ona vrijedi
     za sve, osim za vas.

     Trebali ste odgovoriti u roku od 15 dana, niste! Ukoliko vam je
     bilo potrebno više od 15 dana, u roku od 8 dana trebali ste me
     obavijestit, niste! Prema ZPPI zahtjev poslan elektronički se
     smatra pisano podnesenim zahtjevom.
     Prema zakonu ste dužni proaktivno objavljivati informacije na
     internetskim stranicama, to ne radite ili radite vrlo površno.
     Kršite Ustav RH kojim je zajamčeno pravo na pristup informacijama.
     Djelomično se prosljedili odgovor povjerenika što, obzirom na
     dosadašnje vaše ponašanje, mi izaziva sumnju da našto skrivate.
     Vaša neažurnost, aljkavost i neobjavljivanje i selektivno
     objavljivanje informacija na vašim interneta stranicama također
     navodi na sumnju da nešto nije uredu.
     Oglasna ploča je popunjena prastarim dokumentima.

     Stoga zahtjevam da i vi poštujete zakone na koje se pozivate te mi
     elektroničkim putem odgovorite na zahtjev.

     S poštovanjem,

     Ivan Horvat

     

show quoted sections

SysAdmin Miroslav left an annotation ()

Zahtjev je odbijen rjesenjem:
http://imamopravoznati.org/request/natje...

Za: Referent komunalnih poslova

Divno se odnosite prema onima koji vas hrane! Svaka Vam čast.