Odgovornost za nezakonitosti Javne nabave - Grad Osijek, javna rasvjeta
Grad Osijek je odgovorio podnositelju Danko Vojnovic dana .
Djelomično uspješno.
    Hrvoje Suk,oec. Službenik za informiranje   Ured Gradonačelnika   [1]cid:[email protected]  Grad Osijek Kuhačeva 9 3...
    Hrvoje Suk,oec. Službenik za informiranje   Ured Gradonačelnika   [1]cid:[email protected]  Grad Osijek Kuhačeva 9 3...
Ulaganje u stanogradnju
Grad Osijek je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
REPUBLIKA HRVATSKA Osječko-baranjska županija GRAD OSIJEK UR E D GR A D O N A Č ELN I K A KLASA: 008-01/18-01/4 URBROJ: 2158/01-03-02/01-18-02 Osi...
Financiranje medija
Grad Osijek je odgovorio podnositelju Melisa Skender dana .
Uspješan.
  REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD OSIJEK URED GRADA Klasa: 008-01/16-01/72 Urbroj: 2158/01-04-03/03-17-05 Osijek,13. studeni 2017....
Odgovor dostavljen putem e-maila, dostupan na sljedećem linku: http://bit.ly/2ktOGi7

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje