Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a

Čeka se odgovor na požurnicu Hrvatska radiotelevizija, Zagreb za rješavanje ovog zahtjeva.

Za: Hrvatska radiotelevizija, Nadzorni odbor HRT-a, Zagreb

Poštovani članovi Nadzornog odbora HRT-a,

molim da mi se temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama
dostave sljedeći dokumenti:

Dodaci Godišnjem izvješću o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi
nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za 2016. godinu:
1. Izvješće interne revizije HRT-a o okolnostima sklapanja
izvansudske nagodbe s Jadran filmom d.d., u svezi projekta „Grička vještica“,
2. Izvješće RJ Pravni poslovi i socijalna podrška o okolnostima sklapanja
sudskih i izvansudskih nagodbi, uključujući i izvansudske nagodbe iz radnog
odnosa u 2016. godini,
3. Pregled sklopljenih autorskih i izvođačkih ugovora te ugovora o djelu u 2016., u svezi provedenog nadzora zapošljavanja, agencijskog zapošljavanja, sklapanja autorskih ugovora i ugovora o djelu.

Navedene dodatke Godišnjem izvješću moguće je dostaviti uz Zakonom
propisanu zaštitu osobnih podataka osoba navedenih u dokumentima. Ovaj zahtjev poslan je i glavnom ravnatelju, gospodinu Kazimiru Bačiću.

S poštovanjem,

Jelena Berković
GONG

GONG je ostavio pribilješku ()

Poštovani,
Ovime vas obaviještavamo da smo Povjerenici za informiranje
izjavili žalbu radi šutnje uprave.

Sadržaj koji dostavljamo Povjerenici za informiranje sukladno
upravnom postupku potpisan je vlastoručno:
-------------
ŽALBA ZBOG NEPOSTUPANJA TIJELA JAVNE VLASTI PO ZAHTJEVU ZA PRISTUP
INFORMACIJI TZV. “ŠUTNJA UPRAVE”

GONG
Trg bana Josipa Jelačića 15/IV
10000 Zagreb

Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19
10000 Zagreb

Ž A L B A

GONG, Trg bana Josipa Jelačića 15/IV, 10 000 Zagreb
(ime, odnosno naziv, adresa / sjedište žalitelja)

koju izjavljujemo sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), zbog toga što tijelo javne vlasti
Hrvatska radiotelevizija, Nadzorni odbor HRT-a, Prisavlje 3, 10 000 Zagreb,OIB: 68419124305
nije u zakonskom roku iz članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama riješilo zahtjev za pristup informaciji koji smo podnijeli navedenom tijelu javne vlasti dana 1. listopada 2018. godine putem web portala (URL: http://imamopravoznati.org/request/godis....

Zahtjevom za pristup informaciji zatražili smo od tijela javne vlasti da nam u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama omogući pristup informacijama:
• Dodaci Godišnjem izvješću o radu Nadzornog odbora HRT-a te
• Provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za 2016. godinu:
1. Izvješće interne revizije HRT-a o okolnostima sklapanja izvansudske nagodbe s Jadran filmom d.d., u svezi projekta „Grička vještica“,
2. Izvješće RJ Pravni poslovi i socijalna podrška o okolnostima sklapanja sudskih i izvansudskih nagodbi, uključujući i izvansudske nagodbe iz radnog odnosa u 2016. godini,
3. Pregled sklopljenih autorskih i izvođačkih ugovora te ugovora o djelu u 2016., u svezi provedenog nadzora zapošljavanja, agencijskog zapošljavanja, sklapanja autorskih ugovora i ugovora odjelu.

Napominjemo da nas tijelo javne vlasti nije obavijestilo o produženju roka za ostvarivanje prava na pristup informaciji, sukladno članku 22. Zakona o pravu na pristup informacijama
Na temelju navedenog, predlažem da Povjerenik za informiranje uvaži moju žalbu. U prilogu dostavljam presliku zahtjeva sa dokazom o predaji zahtjeva za pristup informaciji tijelu javne vlasti.

U Zagrebu, dana 17.10.2018. godine

GONG je ostavio pribilješku ()

Povjerenik za informiranje, rješavajući žalbu Gonga, odlučio je skinuti oznaku poslovne tajne s Dodatka Godišnjem izvješću o radu Nadzornog odbora HRT-a.
HRT-u se nalaže da u roku osam dana Gongu dostavi izvješće interne revizije o sklapanju izvansudske nagodbe s Jadran filmom za projekt „Grička vještica“ kao i druge izvansudske nagodbe koje je HRT sklapao tijekom 2016. godine, uključujući i one iz radnog odnosa. Link na rješenje https://bit.ly/2AZMkOK

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org