Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a

Čeka se odgovor na požurnicu Hrvatska radiotelevizija, Zagreb za rješavanje ovog zahtjeva.

Za: Hrvatska radiotelevizija, Nadzorni odbor HRT-a, Zagreb

Poštovani članovi Nadzornog odbora HRT-a,

molim da mi se temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama
dostave sljedeći dokumenti:

Dodaci Godišnjem izvješću o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi
nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za 2016. godinu:
1. Izvješće interne revizije HRT-a o okolnostima sklapanja
izvansudske nagodbe s Jadran filmom d.d., u svezi projekta „Grička vještica“,
2. Izvješće RJ Pravni poslovi i socijalna podrška o okolnostima sklapanja
sudskih i izvansudskih nagodbi, uključujući i izvansudske nagodbe iz radnog
odnosa u 2016. godini,
3. Pregled sklopljenih autorskih i izvođačkih ugovora te ugovora o djelu u 2016., u svezi provedenog nadzora zapošljavanja, agencijskog zapošljavanja, sklapanja autorskih ugovora i ugovora o djelu.

Navedene dodatke Godišnjem izvješću moguće je dostaviti uz Zakonom
propisanu zaštitu osobnih podataka osoba navedenih u dokumentima. Ovaj zahtjev poslan je i glavnom ravnatelju, gospodinu Kazimiru Bačiću.

S poštovanjem,

Jelena Berković
GONG

Gong je ostavio/la bilješku ()

Poštovani,
Ovime vas obaviještavamo da smo Povjerenici za informiranje
izjavili žalbu radi šutnje uprave.

Sadržaj koji dostavljamo Povjerenici za informiranje sukladno
upravnom postupku potpisan je vlastoručno:
-------------
ŽALBA ZBOG NEPOSTUPANJA TIJELA JAVNE VLASTI PO ZAHTJEVU ZA PRISTUP
INFORMACIJI TZV. “ŠUTNJA UPRAVE”

GONG
Trg bana Josipa Jelačića 15/IV
10000 Zagreb

Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19
10000 Zagreb

Ž A L B A

GONG, Trg bana Josipa Jelačića 15/IV, 10 000 Zagreb
(ime, odnosno naziv, adresa / sjedište žalitelja)

koju izjavljujemo sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), zbog toga što tijelo javne vlasti
Hrvatska radiotelevizija, Nadzorni odbor HRT-a, Prisavlje 3, 10 000 Zagreb,OIB: 68419124305
nije u zakonskom roku iz članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama riješilo zahtjev za pristup informaciji koji smo podnijeli navedenom tijelu javne vlasti dana 1. listopada 2018. godine putem web portala (URL: http://imamopravoznati.org/request/godis...).

Zahtjevom za pristup informaciji zatražili smo od tijela javne vlasti da nam u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama omogući pristup informacijama:
• Dodaci Godišnjem izvješću o radu Nadzornog odbora HRT-a te
• Provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za 2016. godinu:
1. Izvješće interne revizije HRT-a o okolnostima sklapanja izvansudske nagodbe s Jadran filmom d.d., u svezi projekta „Grička vještica“,
2. Izvješće RJ Pravni poslovi i socijalna podrška o okolnostima sklapanja sudskih i izvansudskih nagodbi, uključujući i izvansudske nagodbe iz radnog odnosa u 2016. godini,
3. Pregled sklopljenih autorskih i izvođačkih ugovora te ugovora o djelu u 2016., u svezi provedenog nadzora zapošljavanja, agencijskog zapošljavanja, sklapanja autorskih ugovora i ugovora odjelu.

Napominjemo da nas tijelo javne vlasti nije obavijestilo o produženju roka za ostvarivanje prava na pristup informaciji, sukladno članku 22. Zakona o pravu na pristup informacijama
Na temelju navedenog, predlažem da Povjerenik za informiranje uvaži moju žalbu. U prilogu dostavljam presliku zahtjeva sa dokazom o predaji zahtjeva za pristup informaciji tijelu javne vlasti.

U Zagrebu, dana 17.10.2018. godine

Gong je ostavio/la bilješku ()

Povjerenik za informiranje, rješavajući žalbu Gonga, odlučio je skinuti oznaku poslovne tajne s Dodatka Godišnjem izvješću o radu Nadzornog odbora HRT-a.
HRT-u se nalaže da u roku osam dana Gongu dostavi izvješće interne revizije o sklapanju izvansudske nagodbe s Jadran filmom za projekt „Grička vještica“ kao i druge izvansudske nagodbe koje je HRT sklapao tijekom 2016. godine, uključujući i one iz radnog odnosa. Link na rješenje https://bit.ly/2AZMkOK

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org