Izvješće za lisku

Pisani zahtjev podnositelja Udruga BIOM za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Trenutno čeka odgovor, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb mora odgovoriti brzo i uobičajeno ne kasnije od (detalji).

Od: Udruga BIOM

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

I.) Podatke iz Izvješća iz točke 3. Odluke o zavičajnim divljim
vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno
(NN br. 17/2015, 68/2016) za vrstu lisku Fulica atra koje sukladno
točki 5. Odluke Ministarstvo poljoprivrede mora jednom godišnje
dostavljati Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
Sukladno točki 4. Odluke radi se o sljedećim podatcima:

a) sezona prikupljanja podataka (gnijezdeća, zimujuća ili
preletnička populacija)

b) podatke o veličini populacije: vremensko razdoblje/godina
prikupljanja podataka, procjena veličine populacije, metoda i
kvaliteta procjene, izvor podataka

d) podaci o rasprostranjenosti: vremensko razdoblje/godina
prikupljanja podataka, kartografski prikaz rasprostranjenosti vrste
na osnovi prisutnosti vrste u pojedinim kvadrantima 10x10 km u
projekcijskom koordinatnom referentnom sustavu poprečne Mercatorove
projekcije (HTRS96/TM) u otisnutom i digitalnom obliku (*.shp
datoteka), površina rasprostranjenosti, metoda i kvaliteta
procjene, izvor podataka

f) podatke o korištenju svake pojedine vrste koji uključuju podatke
o broju planiranih jedinki za izlučenje iz populacije u lovnoj
godini te broju stvarno izlučenih jedinki iz populacije u lovnoj
godini uz prikaz broja odstrijeljenih jedinki te broja jedinki
izlučenih iz populacije zbog drugih razloga, a sve prema podacima
iz središnje lovne evidencije.

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb može: