Katalog zaštićenih informacija

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Hrvatska gospodarska komora, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Hrvatska gospodarska komora, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska gospodarska komora, Zagreb

Ljubazno vas molim dostavu kataloga zaštićenih informacija.

Trazene informacije dostavite elektoronskim putem kao najekonomicniji nacin odgovora.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Snježana Poje, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,
Vezano na vaš zahtjev, u privitku se nalazi Rješenje.
Molim potvrdu primitka maila.
S poštovanjem,
Službenik za informiranje
Snježana Poje

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Toni Gabrić je u svom članku "Sebum vas tužil!" dana 09.05.2014. 00:38, link http://www.h-alter.org/vijesti/se-bumm-v..., naveo:
VI. Tijela od kojih smo sve tražene informacije dobili u roku
Hrvatska gospodarska komora (katalog zaštićenih informacija, Pravilnik o zaštiti podataka).

S obzirom na raniej zaprimljeno rjesenje o dobijanju zahtjeva za pristip informacijama, smatram da se ovdje radi o povredi načela jednakosti (članak 8. Zakona o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15).

Miroslav Schlossberg

Za: Snježana Poje, HGK

U Zagrebu 4. lipnja 2017.

POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE (putem tijela javne vlasti)
Jurišićeva 19
10 000 Zagreb

ŽALITELJ: Miroslav Schlossberg
[poštanska adresa]
[poštanska adresa]

TIJELO: Hrvatska gospodarska komora
Rooseveltov trg 2
10 000 Zagreb

Ž A L B A

protiv Rješenja tijela javne vlasti Hrvatska gospodarska komora (dalje u tekstu: tijelo javne vlasti) u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Prilozi:

1. Preslik korespodencije po predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama koja uključuje zahtjev za pristup informacijama od 24. svibnja 2017., dostupan na linku http://imamopravoznati.org/request/katal...
2. Rješenje tijela javne vlasti klasa 008-02/17-04/04, urbroj 311-05-04-04-17-01 od 30. svibnja 2017.
3. Preslik članka pod naslovom "Sebum vas tužil!" objavljen dana 09.05.2014. 00:38 u H-Alteru, link http://www.h-alter.org/vijesti/se-bumm-v...

I. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, dalje u tekstu: Zakon), žalitelj je tijelu javne vlasti dana 24. svibnja 2017. godine podnio zahtjev za pristup informacijama u kojem je od tijela javne vlasti tražena dostava informacije iz kataloga zaštićenih informacija.

D o k a z : preslik korespodencije po predmetu za pristup informacijama, zahtjev žalitelja od 24. svibnja 2017.

II. Dana 2. lipnja 2017. tijelo javne vlasti dostavilo je Rješenje od 30. svibnja 2017. kojim tijelo javne vlasti odbacuje zahtjev za pristup infromacijama od 24. svibnja 2017. U bitnome tijelo javne vlasti navodi kako su u provedenom postupku utvrdili da ne posjeduju traženu informaciju. Zahtjev je odbačen sukladno članku 24. stavak 4. Zakona.

D o k a z : Rješenje tijela javne vlasti od 30. svibnja 2017.

III. Žalitelj smatra kako je tijelo nepotpuno provelo postupak rješavanja zahtjeva za pristup informacijama.

Odbijanjem zahtjeva, tijelo je povrijedilo načelo jednakosti po članku 8. Zakona.

Toni Gabrić u svom članku "Sebum vas tužil!" iz H-Altera je naveo:
VI. Tijela od kojih smo sve tražene informacije dobili u roku
Hrvatska gospodarska komora (katalog zaštićenih informacija, Pravilnik o zaštiti podataka).

Iz navedenog članka, vidljivo je da je tijelo je odgovorilo i dostavilo traženu informaciju drugom korisniku. S obzirom na navedeno, tijelo raspolaže ili je raspolagalo traženom informacijsom u nekom trenutku.

D o k a z : preslik online članka "Sebum vas tužil!" od dana 09.05.2014. 00:38, H-Alter.

VII. U članku 5, točci 3, Zakon jasno propisuje pojam “informacije”:
»Informacija« je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Ukoliko trenutno ne postoje zakonski propisi za održavanje ili čuvanje navedenog kataloga, ukoliko je tijelo u bilo kojem trenutku u prošlosti raspolagalo navedenim informacijama i ako tijelo posjeduje tražene informacije u arhivi, dužno je dostaviti tražene informacije.

Žalitelj smatra da službenik za informiranje u tijelo javne vlasti nije postupio/la sukladno svojim zakonskim mogućnostima te nije pozitivno riješio/la zahtjev za pristup informacijama kada postoje informacije iz kojih se mogu prepoznati tražene informacije.

U članku 13. točka 1. Zakona, službenik za informiranje je mjerodavna osoba za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, te u istom članku, točka 3. službenik za informiranje osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom.

Žalitelj smatra da je službenik za informiranje prihvatio očitovanje o nepostojanju informacije bez dodatnog proispitivanja istog, te je moguće da osoba koja je potpisala očitovanje nadležne unutranje ustrojstvene jedinice nije upoznata sa Zakonom i zakonskim odredbama u pravu na pristup informacijama. U takvom slučaju, službenik za informiranje treba štititi prava korisnika informacija te informirati druge zaposlenike tijela od kojih traži informacije i učiniti sve što je moći službenika za informiranje da se zahtjev riješi pozitivno.

X. Budući da tijelo javne vlasti nije u upravnom postupku dostavilo tražene podatke, predlažem Povjereniku za informiranje da

o d l u č i :

1. Žalba se uvažava.
3. Poništava se Rješenje tijela javne vlasti od 30. svibnja 2017.
3. Nalaže se tijelu javne vlasti da u roku 15 dana žalitelju dostavi na najekonomičniji način (npr. elektronskim putem na adresu izvornog zahtjeva) tražene informacije.
4. Nalaže se službeniku za informiranje da potpuno i pravodobno informira druge djelatnike u tijelu javne vlasti o pravu na pristup informacijama.

Žalitelj:
Miroslav Schlossberg
(potpisanu žalbu dostaviti ću odvojeno)

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Postanskim putem zaprimljeno je rjesenje Povjerenika za informiranje kojim se odbija zalba.

Klasa UP/II-008-07/17-01/845
Urbroj 401-01/16-17-01
Zagreb, 16.11.2017

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org