Način izbora kandidata u slučaju Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme?

Pisani zahtjev podnositelja Darko Bizjak za Ministarstvo uprave, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Darko Bizjak

Za: Ministarstvo uprave, Zagreb

Molim vas da mi navedete kojim zakonom i podzakonskim propisima
(naziv propisa i točan članak) je određeno da se izbor kandidata u
slučaju Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
provodi samo provođenjem razgovora (intervjua)?

U trenutačno aktualnim oglasima u slučaju Oglasa za prijam u
državnu službu na određeno vrijeme propisano je da Komisija
utvrđuje popis kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete te ih
poziva na razgovor (intervju). Naime u navedenim oglasima nigdje se
ne spominje (pismeno) testiranje.

Primjer aktualnog oglasa:
https://uprava.gov.hr/UserDocsImages/Pos...

U Zakonu o Državnim službenicima (NN 92/05, 140/05, 142/06, 77/07,
107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13,
01/15, 138/15, 61/17) u čl. 50 st.1 navodi se način izbora
kandidata u postupku javnog natječaja i internog oglasa : “Izbor
kandidata u postupku javnog natječaja, odnosno internog oglasa
obavlja se na temelju rezultata provjere znanja, sposobnosti i
vještina te rezultata u dosadašnjem radu, koji se utvrđuju putem
testiranja i razgovora (intervjua).

U Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog
oglasa u državnoj službi (78/2017) detaljnije se propisuje način
izbora kandidata u državnoj službi.

U čl. 12 uredbe naveden je sadržaj testiranja:
”Prva faza testiranja u redovitom postupku prijma u državnu službu
(vježbenici) sastoji se od provjere znanja osnova upravnog područja
za koje je raspisan javni natječaj.
Prva faza testiranja u izvanrednom postupku prijma u državnu službu
i postupku internog oglasa sastoji se od provjere znanja,
sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.”

U čl. 13 navedene Uredbe navode se rezultati provjere znanja,
sposobnosti i vještina te da će se provedeno testiranje bodovati. U
čl. 14 Uredbe se navodi da će kandidati koji su prošli navedeno
testiranje biti poslani na razgovor (intervju) koji se isto boduje.

Čl. 14 Uredbe navodi “na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati
koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi
testiranja,”.

Iz važećih propisa za redovni i izvanredni prijam u državnu službu
potrebno je provesti testiranje (pismeno) i razgovor (intervju).

Stoga, vas molim vas da mi navedete kojim zakonom i podzakonskim
propisima (naziv propisa i točan članak) je određeno da se izbor
kandidata u slučaju Oglasa za prijam u državnu službu na određeno
vrijeme provodi samo provođenjem razgovora (intervjua)?

S obzirom da čl. 45 Zakona o državnim službenicima navodi da
Ministarstvo uprave nadzire zakonitost provođenja natječaja za
državnu službu ovim putem bi vas molio na vašem odgovoru.

S poštovanjem,

Darko Bizjak

Spojite s ovim

Od: pristupinfo
Ministarstvo uprave, Zagreb

Poštovani,

na Vaš upit vezano za način izbora kandidata u slučaju raspisivanja i provedbe oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, odgovaramo kako slijedi:

Odredbe Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 i 61/17) o načinu izbora kandidata u postupku javnog natječaja i internog oglasa (članak 50.a), te o utvrđivanju liste kandidata i testiranju (članak 51.) odnose se na postupak javnog natječaja odnosno internog oglasa. Nadalje, odredbe Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17) uređuju postupak i način raspisivanja i provedbe javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.

Sukladno članku 45. navedenog Zakona slobodna radna mjesta u državnim tijelima popunjavaju se, između ostaloga, putem javnog natječaja ili internog oglasa (na interni oglas mogu se javiti samo državni službenici).

Za obavljanje privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao, a koji nisu trajnog karaktera, kao i radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, osobe se mogu primiti u državnu službu na određeno vrijeme dok traju privremeni poslovi ili poslovi čiji se opseg privremeno povećao, odnosno do povratka odsutnog službenika. U vezi s navedenim, a sukladno članku 61. stavku 8. gore navedenog Zakona, osobe se u državnu službu na određeno vrijeme primaju putem oglasa.

Zbog potrebe žurnog popunjavanja radnog mjesta na određeno vrijeme radi obavljanja poslova koji ne trpe odlaganje (koji nisu trajnijeg karaktera, odnosno kojima se zamjenjuje duže odsutan službenik) i sam postupak i način raspisivanja i provedbe oglasa nije propisan zakonom i uredbom.

Slijedom navedenoga, odluka o načinu izbora kandidata, odnosno odluka o tome da li će se provesti testiranje i intervju ili samo intervju prepušta se u svakom pojedinom slučaju državnom tijelu koje raspisuje oglas.

S poštovanjem,
Ministarstvo uprave

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo uprave, Zagreb može: