Registar eksploatacijskih polja i registar istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala

Igor Valentin je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Zadar kao dio skupine poslane na 21 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ured državne uprave u Zadarskoj županiji

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavite Registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala, i Registar istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala (tehničko-građevnog kamena, građevnog pijeska i šljunka i ciglarske gline), kojima raspolaže ovo tijelo javne vlasti.

Tražene informacije u obliku pogodnom za ponovnu uporabu dostavite
elektronskim putem odgovorom (reply) na ovu adresu.

Podsjećam da je oblik za ponovnu uporabu primjeren za ovakav registar u tabličnom obliku npr. CSV, XLS, itd., ali nikako ne PDF ili sken.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Služba, Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Zadar

 

 

 

 

 

 

KLASA: 080-01/16-01/06

URBROJ: 2198-05-01-16-2

Zadar, 20. rujna 2016. godine

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

 

 

Predmet: Zahtjev za pristup informacijama

- na nadležno postupanje, dostavlja se

 

Poštovani,

 

    Ured državne uprave u Zadarskoj županiji zaprimio je dana 12. rujna
2016. g. zahtjev za pristup informacijama od gosp. Igora Valentina kojim
se traži dostava Registra eksploatacijskih polja

 mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala i Registra
istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju

građevnog materijala (tehničko-građevnog kamena, građevnog pijeska i
šljunka i ciglarske gline), i to elektronskim putem, u obliku pogodnom za
ponovnu uporabu (u tabličnom obliku- CSV,XLS

itd.).

     Obzirom da je člankom 7. stavkom 2. i člankom 11. stavkom 2.
Pravilnika o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina i
registrima (Narodne novine, broj 142/13) propisano da se

 traženi registri vode u zasebnim knjigama na obrascima tiskanim uz
naznačeni Pravilnik, dakle nije propisana obveza

 vođenja istih u elektroničkom obliku, ovaj Ured niti nema zatražene
Registre u elektroničkom obliku pogodnom za ponovnu uporabu.

    Kako je člankom 6. istog Pravilnika propisano da evidenciju o svim
traženim istražnim prostorima i traženim eksploatacijskim poljima
mineralnih sirovina vodi Ministarstvo gospodarstva u

 elektroničkom obliku, sukladno članku 21. stavku 1. Zakona o pravu na
pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13

i 85/15), ustupamo vam predmetni zahtjev na nadležno postupanje.

 

 

S poštovanjem,

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji

Službenica za informiranje

mr.sc. Lena Grbić

 

Privitak: kao u tekstu

 

 

O tome obavijest:

Gosp. Igor Valentin

e-mailom na: [ZPPI #1959 email]

1 privitaka

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno
priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili
subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri
adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas
obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve
njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno te može biti zakonski
kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi, te
nužno ne predstavljaju stav ili mišljenje Ministarstva gospodarstva. Pored
toga, Ministarstvo gospodarstva ne prihvaća nikakvu odgovornost za
eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u
poruci.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The contents of this message and
possibly annexed data are confidential and intended exclusively for the
persons or subjects which are listed as recipients. If this message was
due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please
inform the sender by replying to this message, and the message and all its
contents immediately, and without reading it, permanently remove from the
computer. Each unauthorised use, publication, processing, reproduction,
presentation, transfer, distribution, recording or any other form of
unauthorised use of this message is prohibited and can be punished by law.
The contents, positions and opinions stated in the message belong to the
author and do not necessarily belong to the Ministry of Economy.

In addition, Ministry of Economy does not accept any liability for
possible damages caused by the receipt of this message and the annexes
contained in the message.

Služba, Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Zadar

2 privitaka

Poštovani,

povodom Vašeg zahtjeva za pristup informacijama kojeg smo zaprimili dana
12. rujna 2016. g., u prilogu Vam dostavljamo Popis eksploatacijskih polja
mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala i Popis istražnih
prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala koji se
vode u Službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove u Uredu državne
uprave u Zadarskoj županiji.

Člankom 7. stavkom 2. i člankom 11. stavkom 2. Pravilnika o jedinstvenom
informacijskom sustavu mineralnih sirovina i registrima (Narodne novine,
broj 142/13) propisano je da se traženi registri vode u zasebnim knjigama
na obrascima tiskanim uz naznačeni Pravilnik, dakle nije propisana obveza
vođenja istih u elektroničkom obliku, stoga ovaj Ured nema zatražene
Registre u elektroničkom obliku pogodnom za ponovnu uporabu. Nadalje,
člankom 8. stavkom 2. i člankom 12. stavkom 2. istog Pravilnika propisano
je da se izmjene i dopune u naznačene Registre unose tintom ili kemijskom
olovkom, zbog čega je i nemoguće voditi tražene Registre u elektroničkom
obliku, a da to bude sukladno Pravilniku. Obzirom na navedeno, Ured ima za
svoje potrebe, odnosno za potrebe dostavljanja podataka Ministarstvu
gospodarstva za Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina,
izrađene popise eksploatacijskih polja i istražnih prostora mineralnih
sirovina za proizvodnju građevnog materijala koji sadrže podatke koje
sadrže i sami Registri te Vam stoga iste i dostavljamo u traženom obliku i
na zatraženi način.

S poštovanjem,

 

URED DRŽAVNE UPRAVE

U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Službenica za informiranije

mr.sc. Lena Grbić

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org