Registar liječilišta i zdravstvenih ustanova (otvaranje baze podataka)

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv i xls)
Registar liječilišta i zdravstvenih ustanova koji vodi i ažurira
HZJZ. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015)
dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu
uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (URL:
https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana,
te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Dana 10.11.2015. Povjereniku za informiranje izjavljena je zalba zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za ponovnu uporabu tzv. “šutnja uprave”.

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Zaprimljen je zakljucak Povjerenika za informiranje kojim se nalaze HZJZ-u da u roku 8 dana od dana zaprimanja zakljucka rijesi zahtjev za ponovnu uporabu.

U bitnome Povjerenica navodi kako je 21. travnja 2016. godine zaprimila ocitovanje HZJZ-a URBROJ 80-975/1-16 (od 11. travnja 2016.) u kojem navode da HZJZ vodi Registar zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih ordinacija temeljem clanka 100. Zakona o zdrvstvenoj zastiti i to za potrebe Ministarstva zdravlja te drzavnog osiguravatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Nadalje, navode da navedeni registar vode upisom i obradom podataka koje im dostavlja Ministarstvo zdravlja i to rjesenja Trgovackog suda o izvrsenom upisu ustanove ili trgovackog drustva registriranih za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Sudski registar odnosno rjesenja Ministarstva zdravlja o dozvoli otvaranja privatne zdravstvene organizacije ili laboratorija odnosno njihovom zatvaranju. Takoder navode da predmetni registar nije javni registar kojim bi se odredenom pravno subjektu u djelatnosti zdravstva odredivala pravna osobnost ni bilo kakva prava, vec sluzi za potrebe organizacije zdravstvene zastite i njegovog pracenja. Ujedno navode da je navedeni registar dio Provedbenog plana statistickoj istrazivanja koji podlijeze propisima Zakona o sluzbenoj statistici (NN 103/03, 79/09 i 59/12) te da nacelo statisticke povjerljivosti podrazumijeva zastitu povjerljivih podataka koji se odnose na individualnu statisticku jedinicu, koji se prikazuju izravno za statisticke svrhe ili neizravno iz administrativnih ili drugih izvora ukljucuje zabranu koristenja prikupljenih statistickih podataka za nestatisticke svrhe te njihovo nezakonito otkrivanje. Nadalje navode da ce zaljitelj dobiti meritornu informaciju o registriranom pravnom subjektu u nadleznom Trgovackom sudu, Sudskom registru kao jedinom javnom registru koji to po zakonskim propisima vodi, ali i od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ali samo na upit o kojem se subjektu i o cemu se trazi javna informacija. Takodjer navode da iz navedenih razloga, a iz razloga sto su zalitelju na slicne zahtjeve vec dostavljeni odgovori, HZJZ nije odgovorio na zaljiteljev zahtjev.

Povjerenica je razmatrajuci dostavljeni odgovor HZJZ-a utvrdila da razlozi za nerjesavanjem zahtjeva za ponovnu uporabu zalitelja od 25. listopada 2015. nisu opravdani.

Odredbom clanka 25. stavka 7. ZPPI-ja propisano je da kad utvrdi da je zalba osnovana, Povjerneik ce rjesenjem naloziti tijelu javne vlasti da odluci o zahtjevu korisnika te odrediti primjeren rok u kojem je duzno to uciniti.

KLASA UP/II-008-07/16-01/120
URBROJ 401-01/21-16-01
Zagreb, 28. lipnja 2016.

Link to this

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Postovani sluzbenik za informiranje pri HZJZ,

Ljubanzo vas molim dostavu trazenih informaciju prema zahtjevu za
ponovnu uporabu od 25. listopada 2015. godine na ovu adresu za
odgovor a sukladno zakljucku Povjerenika za informiranje:

KLASA UP/II-008-07/16-01/120
URBROJ 401-01/21-16-01
Zagreb, 28. lipnja 2016.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Postovani,

Podsjecam da je ovaj zahtjev i dalje ostao neodgovoren te vas molim
za odgovor.

Cijela korespodencija dostupna je online na sljedecem linku:
http://imamopravoznati.org/request/regis...

Ljubanzo vas molim dostavu trazenih informaciju prema zahtjevu za
ponovnu uporabu od 25. listopada 2015. godine na ovu adresu za
odgovor a sukladno zakljucku Povjerenika za informiranje:
KLASA UP/II-008-07/16-01/120
URBROJ 401-01/21-16-01
Zagreb, 28. lipnja 2016.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Danas je postanskim putem zaprimljeno Rjesenje kojim HZJZ odbija zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Rjesenje:
Ur. broj 80-1385/1-16
18. srpnja 2016.

U obrazlozenju HZJZ objasnjava razlog odbijanja pristupa informaciji, te navodi da je u postupku (ne pise kojem) utvrđeno:

da je trazena informacija Zakonom o sluzbenoj statistici (NN 103/03, 79/09 i 59/12), a veznao uz Godisnji provedbeni plan statistickih istrazivanja (NN 21/15) proglasena tajnim podatkom, odnosno podaci prikupljeni za potrebe sluzbene statistike mogu se koristiti iskljucivo u statisticke svrhe i iskazuju se u zbirnom (agregiranom) obliku i okarakterizirani su kao povjerljiv podatak (Glava IX Zakona o sluzbenoj statistici).

Nadalje navode kako je navedeni registar dio statistickog istrazivanja pod brojem 1.05 - Zdravstvo i sigurnost ciji nositelj statistickog istrazivanja je HZJZ isti obveznik primjene Zakona o sluzbenoj statistici.

Takodjer navode da su podaci koji su dostupni za javnost objavljeni u Ljetopisu statistickih istrazivanja koji su dostupni na web stranici Zavoda www.hzjz.hr. (Ali ne navode tocnu putanju do mjesta gdje se mogu pronaci navedeni ljetopisi...)

HZJZ u bitnome navodi kako oni Registar zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih organizacija vode za potrebe Ministarstva zdravlja i drzavnog osiguravajuceg zavoda i navedeni registar nije javni registar. Takodjer navode da trazitelj informacije moze pronaci u Sudskom registru nadleznog Trgovackog suda, a HZJZ moze po pojedinom zahtjevu razmotriti mogucnost davanja informacije za pojedinu ustanovu ili privatnu zdravstvenu ordinaciju.

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Putem tijela Povjereniku za informiranje izjavljena je zalba povodom rjesenja o odbijanju.

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Postanskim putem zaprimljen je na znanje dopis naslovljen na Povjerenika za informiranje.

Veza UP/II-008-07/16-01/120
Urbroj 401-01/21-16-01

U bitnome tijelo objasnjava da je u postupku utvrdjeno da je trazena informacija tajni podatak temeljem Zakona o drzavnoj statistici.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb može: