Petrinjska razvojna agencija, Petrinja

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva, Regionalni razvoj and tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao PETRA

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.