Akumulacija Miletinac

Darko Podravec made this Freedom of Information request to Hrvatske vode, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Hrvatske vode, Zagreb

Poštovani, temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao tražim da sljedeće informacije dostavite putem maila:

Ugovor za izradu idejnog projekta i studije utjecaja na okoliš retencije Miletinac izrađenog od tvrtka Elektroprojekt 2006. godine koji je bio podloga za izdavanje Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš od 14. srpnja 2008. (KLASA: UP/I 351-03/07-02/169, URBROJ: 531-08-1-1-2-15-08-8).

Ugovor za izradu Elaborata za prethodnu ocjenu za ekološku mrežu retencije Miletinac predanog prema HV Ev.br.ug. 21-202/13 15. listopada 2013. u Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (KLASA: 351-03/13-01/0154, URBROJ: 374-21-1-13-1) temeljem kojeg je 14. studenoga 2013. godine izdano Rješenje od Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I 612-07/13-60/48, URBROJ: 517-07-1-1-2-13-5) da je za predmetni zahvat potrebno obavezno provesti postupak Glavne ocjene.

Ugovor za izradu Studije glavne ocjene prihvatljivosti retencije Miletinac za ekološku mrežu prema HV Ev.br.ug. 21-250/14, koji su Hrvatske vode 5. veljače 2015. predale Ministarstvu zaštite okoliša i prirode uz zahtjev za glavnom ocjenom prihvatljivosti

Ugovor za dopunu idejnog projekta retencije Miletinac iz 2014. godine.

Ugovor za izradu novelirane Studija utjecaja na okoliš broja Y1-I97.00.11-G01.0 od 8.9.2015. prema HV Ev.br.ug. 21-155/15.

Ugovor od 26. rujna 2016. za izradu Studije izvodljivosti boja G2-I97.00.12-G01.0 retencije Miletinac od 24.2.2017., te ugovora za Novelaciju postojeće Studije utjecaja na okoliš i studije izvodljivosti.

Ugovor za izradu idejnog projekta broj G2-O41.00.02-G01.0 akumulacije Miletinac od 30.7.2018..

S poštovanjem,
Darko Podravec

Danko Biondić, Hrvatske vode, Zagreb

1 Attachment

Poštovani,

 

Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, dostavljamo
Vam poveznicu:

 

[1]https://jumboiskon.tportal.hr/download/7...,

 

na kojoj možete pronaći sljedeće tražene podatke i informacije:

 

1.       Ugovor za izradu idejnog projekta i studije utjecaja na okoliš
retencije Miletinac izrađenog od tvrtka Elektroprojekt 2006. godine.
Izrađeni dokument je bio podloga za izdavanje Rješenja o prihvatljivosti
zahvata na okoliš od 14. srpnja 2008. (KLASA: UP/I
351-03/07-02/169,URBROJ: 531-08-1-1-2-15-08-8) (u21-340-06.pdf).

2.       Ugovor za izradu Elaborata za prethodnu ocjenu za ekološku mrežu
retencije Miletinac, HV Ev.br.ug. 21-202/13. Izrađeni dokument je 15.
listopada 2013. dostavljen u Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
(KLASA:351-03/13-01/0154, URBROJ: 374-21-1-13-1), temeljem čega je 14.
studenoga 2013. godine izdano Rješenje od Ministarstva zaštite okoliša i
prirode (KLASA: UP/I 612-07/13-60/48, URBROJ: 517-07-1-1-2-13-5) da je za
predmetni zahvat potrebno obavezno provesti postupak Glavne ocjene
(u21-202-13.pdf).

3.       Ugovor za izradu Studije glavne ocjene prihvatljivosti retencije
Miletinac za ekološku mrežu, HV Ev.br.ug. 21-250/14. Izrađeni dokument su
Hrvatske vode 5. veljače 2015. predale Ministarstvu zaštite okoliša i
prirode uz zahtjev za glavnom ocjenom prihvatljivosti (u21-250-14.pdf).

4.       Ugovor za dopunu idejnog projekta retencije Miletinac iz 2014. 
godine - Ne postoji Ugovor za dopunu idejnog projekta retencije Miletinac.
Prethodna verzija idejnog projekta izrađena je temeljem ugovora iz 2006. i
dopunjena je tekstualnim i grafičkim prilozima izmještanja
elektroenergetske mreže, kako bi se ponovio postupak ishođenja lokacijske
dozvole, za što nije ugovarana dopuna Ugovora jer je Ugovor odavno
istekao.

5.       Ugovor za izradu novelirane Studije utjecaja na okoliš broja
Y1-I97.00.11-G01.0 od 8. rujna 2015. prema HV Ev.br.ug. 21-155/15.
(u21-155-15.pdf).

6.       Ugovor od 26. rujna 2016. za izradu Studije izvodljivosti broja
G2-I97.00.12-G01.0 retencije Miletinac od 24. veljače 2017. (u21-197-16
.pdf).

7.       Ugovor za Novelaciju postojeće Studije utjecaja na okoliš i
studije izvodljivosti (Ugovor - Novelacija Idejnog projekta.pdf, Ugovor -
Novelacija Idejnog projekta+D1.pdf).

8.       Ugovor za izradu idejnog projekta broj G2-O41.00.02-G01.0
akumulacije Miletinac od 30. srpnja 2018. - Ugovor pod tim nazivom ne
postoji. Ono što postoji pod nazivom na koji Vi upućujete jest Idejni
projekt koji je proizašao iz Ugovora “Ugovor o uslugama - Studija
izvodljivosti retencije Miletinac, brane s pratećim objektima“. Navedeni
Idejni projekt možemo Vam dostaviti ukoliko ste zainteresirani.

 

S poštovanjem,

 

Hrvatske vode

 

Službenik za informiranje

dr.sc. Danko Biondić

----- Pravne napomene -----

Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene
informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate
ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom,
molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene
privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka
neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove
poruke zabranjena je. HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za sadržaj
ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz
proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta HRVATSKIH VODA. S obzirom na
nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, HRVATSKE VODE ne
preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti
e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene
interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih
problema. HRVATSKE VODE zadržavaju pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail
poruka koje se šalju iz HRVATSKIH VODA ili u njih pristižu.

----- Disclaimer -----

This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or
confidential information. Please do not read the message if you are not
its designated recipient. If you have received this message by mistake,
please inform its sender and destroy the original message and its
attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use,
distribution, reproduction or publication of this message is forbidden.
HRVATSKE VODE is neither responsible for the contents of this message, nor
for the consequences arising from actions based on the forwarded
information, nor do opinions contained within this message necessarily
reflect the official opinions of HRVATSKE VODE. Considering the lack of
complete security of e-mail communication, HRVATSKE VODE is not
responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail
message with a virus or other malicious program, unauthorized
interference, erroneous or delayed delivery of the message due to
technical problems. HRVATSKE VODE reserves the right to supervise and
store both incoming and outgoing e-mail messages.

References

Visible links
1. https://jumboiskon.tportal.hr/download/7...