Dostava informacija u vezi s procesom provedbe Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije

Miroslav Schlossberg made this Freedom of Information request to Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb as part of a batch sent to 2 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb did not have the information requested.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovani,

ovim putem ljubazno tražim sljedeće dokumente i informacije temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama i članka 38., stavka 4. Ustava Republike Hrvatske:

1) Dostavite mi kopiju popisa za provjeru samo-praćenja Republike Hrvatske stvorenih u sklopu prvog i drugog ciklusa provjere provedbe Konvencije UN-a protiv korupcije (UNCAC). Ako su ti dokumenti dostupni na nekoliko jezika, pošaljite ih na svim dostupnim jezicima. U slučaju da su ti dokumenti već javno dostupni na internetu, dostavite mi poveznicu(e) na njih.

2) Dostavite mi potpuna izvješća o provjeri provedbe Konvencije UN-a protiv korupcije za Republiku Hrvatsku iz prvog i drugog ciklusa provjere provedbe. Ako su dostupni na nekoliko jezika, dostavite mi dokumente na svim dostupnim jezicima. U slučaju da su ti dokumenti već javno dostupni na internetu, dostavite mi poveznicu(e) na njih.

3) Dostavite mi sljedeće informacije o sudjelovanju predstavnika civilnog društva, nevladinih organizacija ili drugih nedržavnih aktera u prvom i drugom ciklusu provjere provedbe UN-ove Konvencije protiv korupcije:

3.1) Dostavite mi popis organizacija, subjekata ili nedržavnih aktera koji su sudjelovali u procesima provjere ili pridonijeli procesima pregleda, uključujući informacije u kojem je ciklusu pregleda dala dotična osoba ili organizacija.

3.2) Molimo da mi dostavite dostupne informacije o obliku njihovog sudjelovanja i doprinosa te dostupne informacije o tome kako je vlada pozvala ili pomogla ta sudjelovanja (na primjer, ako su traženi komentari na dokumente, jesu li primljeni pisani prilozi i ako da, kako mnogo, ako je bilo sastanka s recenzentima provedbe i nedržavnim akterima, i ako jeste, koliko je organizacija i tko je sudjelovao).

4) Dostavite mi informacije o trenutnom statusu / fazi drugog ciklusa revizije UN-ove Konvencije protiv korupcije.

5) Molimo da mi dostavite ime i kontakt podatke (odjel, organizacija i e-mail) vladine središnje točke za UNCAC (osobe koja koordinira drugi ciklus revizije provedbe UNCAC-a).

6) Molimo vas da mi dostavite informacije i sve relevantne dokumente u vezi s radnjama koje su poduzete za raspravu, adresiranje i provedbu nalaza i preporuka donesenih u prvom i drugom ciklusu procesa revizije provedbe Konvencije UN-a protiv korupcije.

Zamolio bih da tražene podatke u digitalnom obliku pošaljete na ovu e-mail adresu (točna adresa za dostavu odgovora nalazi se u podnožju ove poruke).

Zamolio bih da se traženi dokumenti predaju, ako je moguće, kao strojno čitljive .pdf datoteke ili kao dokumenti u tekstualnom obliku (npr. .doc ili .docx ili .rtf), a ne kao skenirani dokumenti.

Ljubazno vas molim da potvrdite primitak mog zahtjeva.

U slučaju da se neke ili sve tražene informacije ne mogu dostaviti, navedite mi službeni razlog za (djelomično) odbijanje.

U slučaju da vaša institucija nije odgovorna ili ne posjeduje tražene podatke, molimo proslijedite ovaj zahtjev nadležnom tijelu ili agenciji. Zamolio bih vas da me obavijestite ako se ovaj zahtjev proslijedi drugom tijelu javne vlasti.

U slučaju da pružanje informacija rezultira bilo kakvim troškovima, molimo vas da me unaprijed obavijestite o trošku za odgovor na ovaj zahtjev.

Hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za obradu i odgovor na moj zahtjev.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg
Code for Croatia - GONG
Vodnikova 4
10000 Zagreb

-----------------

To whom this may concern,

I am hereby kindly requesting the following documents and information under the Right of Access to Information Act and Article 38 of the the Constitution of the Republic of Croatia:

1) Please provide me with a copy of Croatia’s Self-Assessment Checklists created under the first and second cycle of the implementation review of the UN Convention against Corruption (UNCAC). If these documents are available in several languages, please submit them in all available languages. In case these documents are already publicly accessible online, please provide me with the link(s) to them.

2) Please provide me with the full review reports on Croatia’s implementation of the UN Convention against Corruption from the first and second implementation review cycles. If available in several languages, please provide me with the documents in all available languages. In case these documents are already publicly accessible online, please provide me with the link(s) to them.

3) Did any representatives of civil society, non-governmental organisations or other non-state actors participate in or contribute to the first and second cycle of the implementation review of the UN Convention against Corruption?

3.1) If yes, please provide me with a list of the organisations, entities or non-State actors who participated in or contributed to the review processes, including information to which review cycle the respective person or organisation contributed to.

3.2) Please provide me with available information on the form of their participation and contributions, and available information on how these contributions were invited or facilitated by the government (for example, if comments on documents were sought, if written contributions were received and if so, how many, if there was a meeting with the country reviewers and non-state actors, and if so, how many organisations and who participated).

4) Please provide me with information on the current status/stage of the second review cycle of the UN Convention against Corruption.

5) Please provide me with the name and contact information (department, organisation and email) of the government’s UNCAC focal point (the person coordinating the second cycle of the UNCAC implementation review).

6) Please provide me with information and any relevant documents regarding actions that have been taken to discuss, address and implement findings and recommendations made in the first and second cycle of the implementation review process of the UN Convention against Corruption.

I would kindly ask to submit the requested information in digital form to my email address: full reply-to email is displayed in the footer of this email.

I would kindly ask the requested documents to be submitted, if possible, as machine-readable .pdf files or as word documents (.doc or .docx or .rtf), rather than as scanned documents.

I kindly ask you to confirm receipt of my request.

In case some or all of the requested information cannot be provided, please provide me with an official reasoning for the (partial) refusal.

In case your institution is not responsible or does not hold the requested information, please forward this request to the competent body or agency. I would kindly ask you to inform me if this request is forwarded to another entity.

In case the provision of information results in any costs, please inform me in advance of the cost for responding to this request.

Thank you very much for taking the time to process and respond to my request.

Sincerely,

Miroslav Schlossberg
Code for Croatia - GONG
Vodnikova 4
10000 Zagreb

Informiranje, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

1 Attachment

Poštovani,

 

Budući da zatražene informacije nisu u nadležnosti ovog Ministarstva,
sukladno članku 21. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama
(''NN'' 25/13 i 85/15) Vaš zahtjev smo ustupili Ministarstvu pravosuđa i
uprave na nadležno postupanje i dostavljanje odgovora.

 

S poštovanjem,

 

[1]cid:[email protected]

 

e-mail:   [2][e-mail adresa]  

Ulica grada Vukovara 33, Zagreb, HR 10000

[3]www.mup.hr

------------------------------------------------------------------------

Šalje: Miroslav Schlossberg
<[4][ZPPI #8762 email]>
Poslano: 8. veljače 2022. 20:51
Prima: Pitanja MUP
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Dostava informacija u vezi s
procesom provedbe Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije

 

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovani,

ovim putem ljubazno tražim sljedeće dokumente i informacije temeljem
Zakona o pravu na pristup informacijama i članka 38., stavka 4. Ustava
Republike Hrvatske: 

1) Dostavite mi kopiju popisa za provjeru samo-praćenja Republike Hrvatske
stvorenih u sklopu prvog i drugog ciklusa provjere provedbe Konvencije
UN-a protiv korupcije (UNCAC). Ako su ti dokumenti dostupni na nekoliko
jezika, pošaljite ih na svim dostupnim jezicima. U slučaju da su ti
dokumenti već javno dostupni na internetu, dostavite mi poveznicu(e) na
njih.

2) Dostavite mi potpuna izvješća o provjeri provedbe Konvencije UN-a
protiv korupcije za Republiku Hrvatsku iz prvog i drugog ciklusa provjere
provedbe. Ako su dostupni na nekoliko jezika, dostavite mi dokumente na
svim dostupnim jezicima. U slučaju da su ti dokumenti već javno dostupni
na internetu, dostavite mi poveznicu(e) na njih.

3) Dostavite mi sljedeće informacije o sudjelovanju predstavnika civilnog
društva, nevladinih organizacija ili drugih nedržavnih aktera u prvom i
drugom ciklusu provjere provedbe UN-ove Konvencije protiv korupcije:

3.1) Dostavite mi popis organizacija, subjekata ili nedržavnih aktera koji
su sudjelovali u procesima provjere ili pridonijeli procesima pregleda,
uključujući informacije u kojem je ciklusu pregleda dala dotična osoba ili
organizacija.

3.2) Molimo da mi dostavite dostupne informacije o obliku njihovog
sudjelovanja i doprinosa te dostupne informacije o tome kako je vlada
pozvala ili pomogla ta sudjelovanja (na primjer, ako su traženi komentari
na dokumente, jesu li primljeni pisani prilozi i ako da, kako mnogo, ako
je bilo sastanka s recenzentima provedbe i nedržavnim akterima, i ako
jeste, koliko je organizacija i tko je sudjelovao).

4) Dostavite mi informacije o trenutnom statusu / fazi drugog ciklusa
revizije UN-ove Konvencije protiv korupcije.

5) Molimo da mi dostavite ime i kontakt podatke (odjel, organizacija i
e-mail) vladine središnje točke za UNCAC (osobe koja koordinira drugi
ciklus revizije provedbe UNCAC-a).

6) Molimo vas da mi dostavite informacije i sve relevantne dokumente u
vezi s radnjama koje su poduzete za raspravu, adresiranje i provedbu
nalaza i preporuka donesenih u prvom i drugom ciklusu procesa revizije
provedbe Konvencije UN-a protiv korupcije.

Zamolio bih da tražene podatke u digitalnom obliku pošaljete na ovu e-mail
adresu (točna adresa za dostavu odgovora nalazi se u podnožju ove poruke).

Zamolio bih da se traženi dokumenti predaju, ako je moguće, kao strojno
čitljive .pdf datoteke ili kao dokumenti u tekstualnom obliku (npr. .doc
ili .docx ili .rtf), a ne kao skenirani dokumenti.

Ljubazno vas molim da potvrdite primitak mog zahtjeva.

U slučaju da se neke ili sve tražene informacije ne mogu dostaviti,
navedite mi službeni razlog za (djelomično) odbijanje.

U slučaju da vaša institucija nije odgovorna ili ne posjeduje tražene
podatke, molimo proslijedite ovaj zahtjev nadležnom tijelu ili agenciji.
Zamolio bih vas da me obavijestite ako se ovaj zahtjev proslijedi drugom
tijelu javne vlasti.

U slučaju da pružanje informacija rezultira bilo kakvim troškovima, molimo
vas da me unaprijed obavijestite o trošku za odgovor na ovaj zahtjev.

Hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za obradu i odgovor na moj
zahtjev.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Code for Croatia - GONG

Vodnikova 4

10000 Zagreb

-----------------

To whom this may concern,

I am hereby kindly requesting the following documents and information
under the Right of Access to Information Act and Article 38 of the the
Constitution of the Republic of Croatia: 

1) Please provide me with a copy of Croatia’s Self-Assessment Checklists
created under the first and second cycle of the implementation review of
the UN Convention against Corruption (UNCAC). If these documents are
available in several languages, please submit them in all available
languages. In case these documents are already publicly accessible online,
please provide me with the link(s) to them.

2) Please provide me with the full review reports on Croatia’s
implementation of the UN Convention against Corruption from the first and
second implementation review cycles. If available in several languages,
please provide me with the documents in all available languages. In case
these documents are already publicly accessible online, please provide me
with the link(s) to them.

3) Did any representatives of civil society, non-governmental
organisations or other non-state actors participate in or contribute to
the first and second cycle of the implementation review of the UN
Convention against Corruption?

3.1) If yes, please provide me with a list of the organisations, entities
or non-State actors who participated in or contributed to the review
processes, including information to which review cycle the respective
person or organisation contributed to.

3.2) Please provide me with available information on the form of their
participation and contributions, and available information on how these
contributions were invited or facilitated by the government (for example,
if comments on documents were sought, if written contributions were
received and if so, how many, if there was a meeting with the country
reviewers and non-state actors, and if so, how many organisations and who
participated).

4) Please provide me with information on the current status/stage of the
second review cycle of the UN Convention against Corruption.

5) Please provide me with the name and contact information (department,
organisation and email) of the government’s UNCAC focal point (the person
coordinating the second cycle of the UNCAC implementation review).

6) Please provide me with information and any relevant documents regarding
actions that have been taken to discuss, address and implement findings
and recommendations made in the first and second cycle of the
implementation review process of the UN Convention against Corruption.

I would kindly ask to submit the requested information in digital form to
my email address: full reply-to email is displayed in the footer of this
email.

I would kindly ask the requested documents to be submitted, if possible,
as machine-readable .pdf files or as word documents (.doc or .docx or
.rtf), rather than as scanned documents.

I kindly ask you to confirm receipt of my request.

In case some or all of the requested information cannot be provided,
please provide me with an official reasoning for the (partial) refusal.

In case your institution is not responsible or does not hold the requested
information, please forward this request to the competent body or agency.
I would kindly ask you to inform me if this request is forwarded to
another entity.

In case the provision of information results in any costs, please inform
me in advance of the cost for responding to this request.

Thank you very much for taking the time to process and respond to my
request.

Sincerely,

Miroslav Schlossberg

Code for Croatia - GONG

Vodnikova 4

10000 Zagreb

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[5][ZPPI #8762 email]

Je li [6][MUP e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve
za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte
nas koristeći ovaj obrazac:

[7]https://imamopravoznati.org/change_reque...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljeni na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:

[8]https://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:

[9]https://imamopravoznati.org/help/ico-gui...

Molimo vas imajte na umu da će u nekim slučajevima objavljivanje zahtjeva
i odgovora biti odgođeno.

Ukoliko vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo vas da na stranici s podacima o pravu na pristup
informacijama vaše organizacije postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.mup.hr/
4. mailto:[ZPPI #8762 email]
5. mailto:[ZPPI #8762 email]
6. mailto:[MUP e-mail za zahtjeve]
7. https://imamopravoznati.org/change_reque...
8. https://imamopravoznati.org/help/officers
9. https://imamopravoznati.org/help/ico-gui...

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Ministry of Internal Affairs responded that they do not have information that was requested and they forwarded my ask to the Ministry of Justice and Public Administration.

This is the request that I already sent separately to the Ministry of Justice and Public Administration:
https://imamopravoznati.org/en/request/d...