Lokacijska dozvola za projekt Aglomeracija Zabok - II faza

Zoran Kalinić made this Freedom of Information request to Krapinsko-zagorska županija

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was refused by Krapinsko-zagorska županija.

Za: Krapinsko-zagorska županija

Poštovani,

na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama, molim Vas da mi odgovorite na email adresu s koje Vam šaljem ovaj zahtjev te dostavite sljedeće informacije vezano uz lokacijsku dozvolu za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda Aglomeracije Zabok - II faza, za područje grada Zaboka, izdanu 26.1.2015. godine (KLASA: UP/I-350-05/14-01/160, URBROJ: 2140/01-08/2-15-22) po zahtjevu investitora Zagorski vodovod d.o.o. Zabok:
1. S koliko nekretnina neposredno graniči zahvat u prostoru za koji je izdana lokacijska dozvola?
2. Na koji način ste pozvali stranke u postupku (podnositelj zahtjeva, vlasnici i korisnici parcela na kojima se izvodi planirani zahvat u prostoru, kao i vlasnici - posjednici parcela koje se nalaze uz predmetne parcele za koje se izdaje lokacijska dozvola) radi uvida u spis predmeta?
3. Koji je obvezujući način pozivanja na uvid u spis predmeta kod izdavanja lokacijske dozvole kojega propisuje Zakon o prostornom uređenju?
4. Da li ste u postupku izdavanja predmetne lokacijske dozvole utvrdili usklađenost glavnog projekta s prostornim planom grada Zaboka, i na koji način?
5. Geodetsku situaciju stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu koja je sastavni dio geodetskog elaborata.
6. Potvrdu katastarskog ureda da je geodetski elaborat predan na pregled i potvrđivanje.
7. Geodetsku situaciju građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru, te smještaj jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu, u položajnom i visinskom smislu.
8. Popis koordinata lomnih točaka građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu, predan i izrađen u GML formatu.

S poštovanjem,
Zoran Kalinić
(svoju adresu ću dostaviti izravno na email adresu službenika na informiranje)

Zoran Kalinić left an annotation ()

Poštovani svi,

ovaj zahtjev je odbijen s obzirom da je Lokacijska dozvola predmetom sudskog spora, a podnesene su i kaznene prijave protiv tijela koje je izdalo ovu lokacijsku dozvolu, te iz tih razloga informacije o lokacijskoj dozvoli nisu dostupne, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Odgovor koji sam zaprimio od Krapinsko-zagorske županije je ovdje: https://drive.google.com/file/d/1blWEDTH...

S poštovanjem,
Zoran Kalinić