Podaci o broju korisnika Centra za socijalnu skrb Korčula koji su bili korisnici u potrebi za koje je organizirano prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći u 2019.,2020. i 2021.g.

Response to this request is long overdue. By law, Centar za socijalnu skrb Korčula should normally have responded promptly and by (details). You can rush them by sending a rush note.

Za: Centar za socijalnu skrb Korčula

Molim navesti podatak o broju korisnika Centra za socijalnu skrb Korčula (dalje u tekstu: Korisnik) sa prebivalištem ili boravištem na području Grada Korčule koji su ujedno bili i korisnici u potrebi za koje je organizirano prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (dalje u tekstu: Korisnik u potrebi) u 2019.,2020. i 2021.g. u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći (NN 102/15, 98/19) i Pravilniku o razvrstavanju humanitarnih akcija (NN 120/15).
Ukoliko su takvi slučajevi evidentirani, podatak je potrebno dostaviti za svaku godinu pojedinačno uz oznaku vrste humanitarne akcije. Ako je pojedini Korisnik više godina bio i Korisnik u potrebi isto je potrebno naznačiti.

S poštovanjem,

Nino Vlašić