Izvješće za lisku

Udruga BIOM je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

I.) Podatke iz Izvješća iz točke 3. Odluke o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno (NN br. 17/2015, 68/2016) za vrstu lisku Fulica atra koje sukladno točki 5. Odluke Ministarstvo poljoprivrede mora jednom godišnje dostavljati Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
Sukladno točki 4. Odluke radi se o sljedećim podatcima:

a) sezona prikupljanja podataka (gnijezdeća, zimujuća ili preletnička populacija)

b) podatke o veličini populacije: vremensko razdoblje/godina prikupljanja podataka, procjena veličine populacije, metoda i kvaliteta procjene, izvor podataka

d) podaci o rasprostranjenosti: vremensko razdoblje/godina prikupljanja podataka, kartografski prikaz rasprostranjenosti vrste na osnovi prisutnosti vrste u pojedinim kvadrantima 10x10 km u projekcijskom koordinatnom referentnom sustavu poprečne Mercatorove projekcije (HTRS96/TM) u otisnutom i digitalnom obliku (*.shp datoteka), površina rasprostranjenosti, metoda i kvaliteta procjene, izvor podataka

f) podatke o korištenju svake pojedine vrste koji uključuju podatke o broju planiranih jedinki za izlučenje iz populacije u lovnoj godini te broju stvarno izlučenih jedinki iz populacije u lovnoj godini uz prikaz broja odstrijeljenih jedinki te broja jedinki izlučenih iz populacije zbog drugih razloga, a sve prema podacima iz središnje lovne evidencije.

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom, dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/7280112*

KLASA: UP/I-008-02/18-01/17

URBROJ: 525-02/1596-18-2

Zagreb, 28. ožujka 2018.

 

UDRUGA ZA BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA - BIOM
PRERADOVIĆEVA 34 10000 Zagreb
putem e-maila: [1][ZPPI #6427 email]

 

 

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Udruga za biološka istraživanja – BIOM Zagreb |
| | |
| |- Zahtjev za pristup informacijama, odgovor, daje se |
| | |
| |  |
+------------------------------------------------------------------------+

Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, koji ste podnijeli
Ministarstvu poljoprivrede tražeći podatke iz Izvješća iz točke 3. Odluke
o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo
korištenje dopušteno za vrstu lisku, sukladno članku 23. stavku 1. točki
1., a u vezi s člankom 17. stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na pristup
informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.), dajemo sljedeći
odgovor:

 

Ministarstvo poljoprivrede ne podnosi posebno Izvješće Ministarstvu
zaštite okoliša i energetike već omogućuje pristupu evidenciji odnosno
bazi podataka koju vodi kao nadležno tijelo.

 

Prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja središnje lovne evidencije
(SLE), SLE sadrži, između ostaloga, podatke iz lovnogospodarskih planova
za svako lovište posebno, ali podaci nisu strukturirani na traženi način.

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

 

Željana Ivanuš

 

 

 

 

prikazati citirane dijelove

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

1 privitaka

*P/7287489*

 

 

 

 

KLASA: UP/I-008-02/18-01/18

URBROJ: 525-02/1596-18-3

Zagreb, 9. travnja 2018.

 

Udruga BIOM

Preradovićeva 34

10 000 Zagreb

[ZPPI #6427 email]

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Udruga za biološka istraživanja – BIOM Zagreb |
| | |
| |- Zahtjev za pristup informacijama, odgovor, daje se |
| | |
| |  |
+------------------------------------------------------------------------+

Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, koji ste podnijeli
Ministarstvu poljoprivrede tražeći podatke o prirastu i odstrelu pernate
divljači po lovnim godinama od 2006. do danas za 13 ribnjaka, sukladno
članku 23. stavku 1. točki 1., a u vezi s člankom 17. stavkom 1. točkom 2.
Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13.,
85/15.), u prilogu dopisa dostavljamo traženo.

 

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

 

Željana Ivanuš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog: Kao u dopisu

 

 

prikazati citirane dijelove