Nezakonita gradnja na k.č.br. 1456/2, k.o. Crikvenica

Zahtjev za pristup informacijama od Drago Mandir za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

na zahtjev Drage Mandira i Ljube Mandir građevinskoj inspekciji je podnesena prijava nezakonite gradnje u Crikvenici, na adresi Dvorska 7.
Predmet se pred Građevinskom inspekcijom u Rijeci vodi pod oznakom KLASA: 362-02/17-16/2848.
S obzirom na to da je riječ o nezakonitoj gradnji na nekretnini koja je susjedna nekretnini u vlasništvu mene i moje supruge te takva gradnja utječe na moju nekretninu, imam neposredni pravni interes za pribavljanje informacija o predmetu.
Molim da mi dostavite rezultate izvida koje je građevinska inspekcija obavila po prijavi nezakonite gradnje u ovom predmetu, kao i da mi dostavite rješenje kojim se nalaže uklanjanje bespravne gradnje ako je isto doneseno.
Sukladno čl. 17. st. 2 ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke ukonite prije dostavljanja odgovora elektronskimm putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Hvala.

S poštovanjem,

Drago Mandir

Zahtjev za pristup informacijama,

1 privitaka

Poštovani,

slijedom Vašeg zahtjeva u kojem nas tražite informacije o radnjama poduzetim u predmetu KLASA: 362-02/17-16/2848 koji se vodi po prijavi nezakonite gradnje u Crikvenici, Dvorska 7. a kojeg ste uputili ovom Ministarstvu temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) (dalje: ZPPI), sukladno odredbi članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona a vezano uz članak 17. stavak 1. točka 2. istog Zakona, obavještavamo Vas kako slijedi.

Uvidom u evidenciju kojom raspolaže ovo Ministarstvo, utvrđeno je kako je u predmetnom slučaju doneseno Rješenje o usklađenju građenja KLASA: UP/I-362-02/18-02/284; URBROJ: 531-07-1-3-2-18-02/ZS, od 28.2.2018. godine koje je postalo izvršno od dana 12.7.2018.godine te da vam je sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13) o istome od strane Uprave za inspekcijske poslove, PJ u Rijeci poslana Obavijest KLASA: UP/I-362-02/18-02/284; URBROJ: 531-07-1-3-2-18-08/ZS od 6.8.2018.godine. Prema saznanjima građevinske inspekcije u tijeku je postupak ozakonjenja navedene građevine te je sukladno članku. 42. stavak 1. Zakona o ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13 i 65/17) inspekcijski postupak obustavljen do pravomoćnog završetka postupka ozakonjenja.

Uvidom u evidenciju kojom raspolažemo utvrđeno je i kako ste putem zahtjeva poslanih temeljem odredbi ZPPI-a, putem Zajedničkog odvjetničkog ureda Danijele Kovačić i Jasenke Perković iz Rijeke, o postupanju građevinske inspekcije na predmetnoj lokaciji obaviješteni i dopisom KLASA: 008-01/18-01/147, URBROJ: 531-08-17-3 od 27.8.2018. te dopisom KLASA: 008-01/18-01/147, URBROJ: 531-08-18-5 od 24.9.2018. godine.

Nadalje pojašnjavamo kako postupak građevinske inspekcije predstavlja upravni postupak, ako se utvrdi povreda propisa, ukazuje se na slijedeće – ako je osoba koja je postavila zahtjev za pristup informacijama, kojim traži određenu informaciju iz provedenog inspekcijskog postupka građevinske inspekcije stranka ili ima pravni interes u tom inspekcijskom postupku, tada joj je informacija dostupna temeljem drugog pravnog propisa (čl. 84. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)) (dalje: ZOUP) i odredbe ZPPI-a se ne primjenjuju pri rješavanju tog zahtjeva. Naime, članak 1. stavak 3. ZPPI-a propisuje da se odredbe tog zakona ne primjenjuju na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost iz tih postupaka utvrđena propisom. Članak 84. ZOUP-a propisuje da se stranke i druge osobe koje dokažu pravni interes imaju pravo obavijestiti o tijeku postupka. Zakon o građevinskoj inspekciji također propisuje u članku 21. stavku 2. da je građevinski inspektor obvezan po izvršnosti inspekcijskog rješenja pisanim putem obavijestiti poznatog prijavitelja o donošenju tog rješenja, a što je građevinski inspektor i učinio.

Slijedom svega prethodno navedenog pružene su Vam sve dostupne informacije koje ovo Ministarstvo trenutno posjeduje.

S poštovanjem,
------------------------------------------------------------------------------------------
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Tel: 01 3782 444
Web: https://mgipu.gov.hr
------------------------------------------------------------------------------------------

prikazati citirane dijelove