Savjetnici Ministra turizma RH

Zahtjev za pristup informacijama od Danko Vojnovic za Ministarstvo turizma i sporta, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo turizma, Zagreb
Zamoljavam pravni akt (ugovor, rjesenje) i visinu mjesečne naknade Glavne savjetnice Ministra turizma RH. Odnosno radno-pravni status (državna službenica, namještenica, ugovorna ili vanjska suradnica) za osobu koja se javnosti predstavlja tom pozicijom.
*Na upit saborskog zastupnika o broju savjetnika članova Vlade i Premijera Plenkovica, za Ministarstvo turizma u 2018. godini je objavljeno samo ime savjetnika Veljka Mudrica i visina naknade.
Slijedom recenoga ocekujem odgovor na upit - GLAVNA SAVJETNICA Ministra turizma Garija Capellija.
S poštovanjem,
Danko Vojnovic, umirovljenik

Za: Ministarstvo turizma, Zagreb

Dana 09.lipnja 2018. godine, putem adrese "imamo pravo znati", upucen je upit o statusu gdje. Barbare Mesic. Obzirom kako se radi javno dostupnom podatku koji cini prejudecijalno pitanje u sudskom postupku za naknadu stete i grubo krsenje ljudskih prava, zamoljavam pisani odgovor u zakonskom roku kako se ne bi drzavno tijelo Ministarstvo turizma RH sudskim putem trebalo ocitovati prema Sudu za ljudska prava.
Pozdrav uz uvjerenje u profesionalnost sluzbe za informiranje,
Danko Vojnovic, umirovljenik
S poštovanjem,

Danko Vojnovic

Bosiljko Domazet,

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA

Klasa:  008-03/18-01/11
Ur.broj: 529-01/8-18-3

Zagreb, 26. 6. 2018.

PREDMET:

Zahtjev za pristup informacijama upuæen elektronièkom poštom (Sent: 09
June 2018 4:27 AM) te (Sent: 09 June 2018 4:52 AM) i urudžbiran 11. 6.
2018. (Klasa 008-03/18-01/11 ; Ur. broj 15-18-02) kojim se traži: (1)
„Zamoljavam pravni akt (ugovor, rjesenje) i visinu mjeseène naknade Glavne
savjetnice Ministra turizma RH. Odnosno radno-pravni status (državna
službenica, namještenica, ugovorna ili vanjska suradnica) za osobu koja se
javnosti predstavlja tom pozicijom. *Na upit saborskog zastupnika o broju
savjetnika èlanova Vlade i Premijera Plenkovica, za Ministarstvo turizma u
2018. godini je objavljeno samo ime savjetnika Veljka Mudrica i visina
naknade. Slijedom recenoga ocekujem odgovor na upit - GLAVNA SAVJETNICA
Ministra turizma Garija Capellija.“ (2) „Poštovani, Ljubazno Vas molim da
dostavite odgovorom na ovu adresu slijedeæe informacije, vezano uz putne
troškove Glavne savjetnice Ministra turizma RH Garija Capellija. Za osobu
na recenoj funkciji gdju.Barbaru Mesic zamoljavam tražene podatke u
vremenskom razdoblju od veljaèe 2016. godine. A. Ukupan broj službenih
putovanja za navedeno vremensko razdoblje, uz naznaku broja službenih
putovanja u zemlji i inozemstvu u navedenom vremenskom razdoblju. B. Broj
putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za navedeno vremensko
razdoblje. C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju. D.
Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom službenom
putovanju. E. Ukupni putni troškovi za navedenu Glavnu savjetnicu i
pratnju po pojedinom službenom putovanju. F. Ukupni troškovi smještaja za
navedenu Glavnu savjetnicu i pratnju po pojedinom službenom putovanju. G.
Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog putovanja
po pojedinom službenom putovanju.

ODGOVOR:

Državna službenica Barbara Mesiæ rasporeðena je rješenjem Ministarstva
turizma na radno mjesto Glavne savjetnice ministra.

Plaæa državne službenice utvrðuje se na temelju èlanka 108. Zakona o
državnim službenicima i namještenicima (NN 27/01), a u vezi s odredbom
èlanka 144. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 140/05,
142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13,
38/13, 01/15, 138/15, 61/17).

Tijekom 2017. godine, državna službenica, glavna savjetnica ministra
turizma Barbara Mesiæ ostvarila je sedam domaæih i sedam inozemnih
putovanja, a tijekom 2018. godine dva domaæa i sedam inozemnih putovanja.

Dnevnica za službena putovanja isplaæuje se u skladu s èlankom 49.
Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (NN 112/17 i
12/18), kao i ostali troškovi državnih službenika vezano za službena
putovanja.

Državna službenica, glavna savjetnica ministra turizma Barbara Mesiæ nije
putovala zrakoplovom Vlade RH, a takoðer nema niti pravo na službenu
pratnju, kao ni pravo na troškove reprezentacije u vezi službenih
putovanja.

 

Bosiljko Domazet,

Službenik za informiranje

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Za: Bosiljko Domazet
Postovani,
Zahvaljujem na odgovoru trazenoga pitanja. Osim demokratskog prava to znati, odgovor je i prethodno pitanje za sudski postupak.
Iz Vasega odgovora jasno proizlazi kako je djelatnica MT gdja.Mesic drzavna sluzbenica.
S poštovanjem,

Danko Vojnovic