Sistematizacija radnih mjesta u Zagrebačkom Holdingu - 2020. godina

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Zagrebački holding, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zagrebački holding, Zagreb je zatražilo plaćanje stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem informacija.

Miroslav Schlossberg

Za: Zagrebački holding, Zagreb

Postovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Ljubzano vas molim dostavu informacije o sistematizaciji radnih
mjesta u Zagrebackom Holdingu.

Trazene informacije dostavite elektronskim putem na ovu adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Zagrebački holding, Zagreb

Postovani,
podsjecam da je rok za odgovor na zahtjev za pravo na pristup informacijama 15 dana ukoliko ne dostavite obavijest o produzenju roka, a s obzirom da nije bilo obavijesti o produzenju roka, rok za odgovor je istekao.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Poslana predstavka Povjereniku za informiranje:

Tijelo javne vlasti nije odgovorilo na zahtjev za pristup informacijama u propisanom roku čime je povrijedilo odredbe §5 članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.). [token-2020-156]

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

1 privitaka

[Subject only] Re: Zahtjev za pristup informacijama - Sistematizacija radnih mjesta u Zagrebačkom Holdingu - 2020. godina

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Dinka Pančić

Poštovani,
niže šaljem nadopunu:

S obzirom da ste ujedno i službenik za informiranje za sve ZGH podružnice, podrazumijeva se da tražim podatke za sve unutarnje ogranizacijske jedinice - podružnice koje su u vašoj nadležnosti. Dakle, da - za ZGH i za sve njene podružnice.

Molim vas da dostavite sve postojeće - trenutno aktualne sistematizacije radnih mjesta.

Hvala vam!

Ljubazno vas molim da potvrdite primitak ovog emaila.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

1 privitaka

Poštovani g. Schlossberg,

u privitku Vam šaljemo odgovor na zahtjev.

Lp,

Vlado Suša

Ured Uprave

Miroslav Schlossberg

Za: Dinka Pančić

Obaviještavam vas da sam odvojeno dostavio ovjerenu žalbu koju u skladu sa ZUP-om trebate dostaviti Povjereniku za informiranje zajedno sa svim spisima vezanima uz ovaj predmet.

U Zagrebu 3.9.2020

POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE

Jurišićeva 19
10 000 Zagreb

ŽALITELJ: Miroslav Schlossberg

TIJELO: Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41
10000 Zagreb

Ž A L B A

protiv rješenja tijela javne vlasti Zagrebački holding d.o.o. (dalje u tekstu: tijelo javne vlasti) u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Dokazi:

1. Korespodencija po predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama koja uključuje zahtjev za pravo na pristup informacijama od 12.5.2020, poslan elektroničkim putem http://imamopravoznati.org/request/siste...

2. Rješenje tijela javne vlasti KLASA: ZGH-09-20-751, URBROJ: 01-01-02/20-20-6, od 2.9.2020.

I. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), žalitelj je tijelu javne vlasti dana 12.5.2020 godine podnio uredan zahtjev za pravo na pristup informacijama (dalje u tekstu: zahtjev) u kojem je od tijela javne vlasti tražena dostava informacija:

Ljubzano vas molim dostavu informacije o sistematizaciji radnih
mjesta u Zagrebackom Holdingu.

Trazene informacije dostavite elektronskim putem na ovu adresu.

D o k a z : korespodencija po predmetu za pravo na pristup informacijama od 12.5.2020

II. Dana 2.9.2020 godine tijelo javne vlasti dostavlja rješenje u kojem u bitnome navodi:

S obzirom da je nova sistematizacija radnih mjesta u izradi nismo u mogucnosti poslati trazeno.

D o k a z : rješenje tijela javne vlasti KLASA: ZGH-09-20-751, URBOJ: 01-01-02/20-20-6, od 2.9.2020

III. Žalitelj se ne slaže s navedenom u rješenju tijela javne vlasti od 2.9.2020:

Zahtjev je odbijen za novu sistematiaciju radnih mjesta dok sam nadopunom 7.7.2020 objasnio da zelim postojece sistematizacije, a ne one koje su u izradi, citiram iz mog emaila:

S obzirom da ste ujedno i službenik za informiranje za sve ZGH podružnice, podrazumijeva se da tražim podatke za sve unutarnje ogranizacijske jedinice - podružnice koje su u vašoj nadležnosti. Dakle, da - za ZGH i za sve njene podružnice.

Molim vas da dostavite sve postojeće - trenutno aktualne sistematizacije radnih mjesta.

IV. Tijelo javne vlasti dostavilo je rješenje 113 dana nakon uredno poslanog zahtjeva. Žalitelj napominje da je tijelo javne vlasti prekoračilo rok za rješavanje predmeta po Zakonu o pravu na pristup informacijama (15 dana).

D o k a z : rješenje tijela javne vlasti KLASA: ZGH-09-20-751, URBOJ: 01-01-02/20-20-6, od 2.9.2020

V. U zakonskom roku 15 dana nakon isteka roka za rješenje računajući od dana dostave zahtjeva za pravo na pristup informacijama, žalitelj dostavlja ovu žalbu protiv rješenja.

VI. Budući da tijelo javne vlasti nije postupilo u skladu s odredbama članka 23. Zakona o pravu na pristup informacijama, predlažem Povjereniku za informiranje da

o d l u č i :

1. Žalba se uvažava.
2. Nalaže se tijelu javne vlasti da u roku 15 dana omogući pristup zatraženoj informaciji u skladu sa Zakonskim propisima.
3. Izvršiti će se nenajavljeni inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama na lokaciji tijela javne vlasti.

Žalitelj:
Miroslav Schlossberg

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

Poštovani g. Schlossberg,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u prilogu Vam šaljemo zahtjev za nadoknadu materijalnih troškova nastalih pružanjem informacija te rješenje Povjerenika za informiranje kojim Vam se odobrava pravo na pristup traženim informacijama.

Lp,

Vlado Suša

Koordinator poslova 
Ured Uprave
Služba za potporu Upravi
 

 
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 642 0008
E-mail: [e-mail adresa]
www.zgh.hr
 
Disclaimer:
 
Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati, ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački holding d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja Zagrebačkog holdinga  d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog holdinga d.o.o.
Hvala!
 
This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient, you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies. Zagrebački holding d.o.o. does not take any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data contained in this e-mail if such data do not relate to the registered operations of  Zagrebački holding d.o.o. The opinions expressed in this e-mail do not necessarily reflect the official positions of Zagrebački holding d.o.o.
Thank you!

PRILOG:
https://app.box.com/s/rhggw7rfrz4wrfekaj... (PDF)

prikazati citirane dijelove

PODNOSITELJ PRIGOVORA
Miroslav Schlossberg

TIJELO JAVNE VLASTI
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41
10000 Zagreb

P R I G O V O R

na rješenje tijela javne vlasti

Predmet: Sistematizacija radnih mjesta u Zagrebačkom Holdingu - 2020. godina

O b r a z l o ž e n j e

izjavljujem prigovor na rješenje ovog tijela javne vlasti.

Na dan 14. siječnja 2021. zaprimio sam dopis tijela javne vlasti klasa ZGH-09-20-751, urbroj 01-01-02/20-21-13, od 14.1.2021. U dopisu službenik za informiranje navodi:

...kako bi vam poslali trazene dokumente, molimo vas da sukladno clanku 19. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, izvrsite uplatu naknade stvarnih materiijalnih troskova nastalih pruzanjem informacije, sukladno clanku 17. Zakona, u iznosu od 256,25 kn... Navedeni iznos dobivane je kao umnozak broja stranica te visine naknade preslike jedna A4 stranice propisane u clanku 2. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Ne slažem se sa traženom uplatom naknade za pristup traženoj informaciji jer u zahtjevu informaciju nisam tražio u papirnatom obliku (presliku) već isključivo u digitalnom obliku. S obzirom na navedeno, članak 2, stavak 1 "preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna" se u ovom pristupu informacija ne primjenjuje. Molim vas postupanje po predmetu kako je izrečeno u rješenju Povjerenika za informiranje, klasa UP/II-008-07/20-01/1085, urbroj 401-01/10-20-6 od 10. prosinca 2020. godine u kojem je naloženo Zagrebačkom holdingu da postupa sukladno izreci tog rješenja u roku osam (8) dana od dana pravomoćnosti rješenja.

Stoga predlažem da čelnik tijela javne vlasti vrati u proceduru navedeni predmet predstavke i riješi ga sukladno trenutno važećim zakonskim propisima.

U Zagrebu dana 25. siječnja 2021.

Miroslav Schlossberg
(vlastorucno potpisan prigovor poslan je odvojeno emailom kao prilog kolegi Vladi Susa)

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

Vlado Suša <[e-mail adresa]>, Mon, Feb 8, 2021 at 2:15 PM

Poštovani g. Schlossberg,

u prilogu Vam šaljemo dopis gdje Vas ponovno pozivamo da sukladno članku 19. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, izvršite uplatu naknade stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem informacija.

Lp,

Vlado Suša

Koordinator poslova

Ured Uprave

Služba za potporu Upravi

ZH_logo mail

Zagrebački holding d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 642 0008

E-mail: [e-mail adresa]

www.zgh.hr

Disclaimer:

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati, ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački holding d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja Zagrebačkog holdinga d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Hvala!

This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient, you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies. Zagrebački holding d.o.o. does not take any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data contained in this e-mail if such data do not relate to the registered operations of Zagrebački holding d.o.o. The opinions expressed in this e-mail do not necessarily reflect the official positions of Zagrebački holding d.o.o.

Thank you!

Attach:
[1] 20210208_naknada troskova.pdf, https://app.box.com/s/7g2aonof5140mhmam1...

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Poslana predstavka Povjereniku za informiranje jer u odgovoru nedostaje uputa o pravnom lijeku te ne znam trebam li se zaliti po ZUP ili ZPPI ili nekom trecem zakonu.

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

From: Vlado Suša <[e-mail adresa]>
Date: Fri, Feb 19, 2021 at 3:12 PM
Subject: FW: zahtjev za pristup informacijama

Poštovani g. Schlossberg, u prilogu Vam šaljemo rješenje o obustavi postupka, sukladno članku 46. stavku 3. Zakona o općem upravnom postupku. 
Lp, 
Vlado Suša 
Koordinator poslova Ured Uprave
Služba za potporu Upravi   
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 642 0008
E-mail:[e-mail adresa]
www.zgh.hr 

Prilog:
https://app.box.com/s/bx5s1dkexx1e8t1ox7... (PDF)

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Stigao je i odgovor Povjerenika za informiranje na moju predstavku u kojoj inspektorica-savjetnica povjerenika potvrđuje moje navode da tijelo nije dostavilo u tom primjeru i mnogim drugima uputu o pravnom lijeku, ali inspektorica ništa ne poduzima, samo dodatno savjetuje tijelo javne vlasti kako učinkovitije drugi puta naplatiti pristup informaciji - drugim riječima pec, nemojte više - iako svi znaju da godinama ZGH radi iste greške!

Kopiram nize email u cjelosti s prilozima.

---------- Received message ---------
From: Pisarnica <[email protected]>
Date: Tue, Feb 23, 2021 at 2:37 PM
Subject: 008-03/21-01/21
To: <[email protected]>
Cc: Miroslav Schlossberg

 Poštovani, 
U privitku Vam dostavljamo dopis Povjerenika za informiranje. 

Srdačan pozdrav, 
Pisarnica

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE
Trg žrtava fašizma 3
10000 Zagreb
Hrvatska   

Prilog:
https://app.box.com/s/bwrd1sztp1re01r5wh... (PDF)