Sudske odluke u sporovima radi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Upravni sud u Rijeci

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je odbijen od strane Upravni sud u Rijeci.

Za: Upravni sud u Rijeci

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenici prava tražimo:

I.) Sudske odluke u upravnim sporovima koji su se pred vašim sudom vodili radi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u razdoblju od 2013. godine do danas.

Molimo vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku.
U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na povezncii https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Info, Upravni sud u Rijeci

1 privitaka

Poštovani,

 

U privitku se dostavlja obavijest službenice za informiranje Upravnog suda
u Rijeci poslovni broj PPI-4/2019 od 30. rujna 2019.

 

S poštovanjem,

 

Christina Sinčić, dipl. iur.

Viša sudska savjetnica i službenica za informiranje Upravnog suda u Rijeci

 

Za: Info

Poštovana gospođo Sinčić,

hvala na odgovoru.

Ispričavamo se što nismo jasno naglasali da s ovim zahtjevom ne tražimo uvid u vlastite podatke, tj. sudske odluke u predmetima u kojima je Udruga BIOM bila stranka pred Upravnim sudom u Rijeci.

Naime, članak 1. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, dalje: Zakon) uređuje situaciju kada korisnik traži informaciju vezano za za postupke u kojima je sudjelovao/sudjeluje kao stranka. Mi nismo tražili da nam se dostave sudske odluke u predmetima u kojima je Udruga BIOM bila stranka, već (sve) druge sudske odluke u predmetima radi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Prema tome, nastavno na vaš dopis poslovni broj: PPI-4/2019 molimo vas za dopunu informacije na način:

1. da nam se dostave sudske odluke u upravnim sporovima koji su se pred Upravnim sudom u Rijeci vodili radi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u razdoblju od 2013. godine do danas u kojima Udruga BIOM nije sudjelovala kao stranka.

sukladno članku 24. stavku 1. Zakona koji kaže da "ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtjevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja infromacije."

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Info, Upravni sud u Rijeci

1 privitaka

Poštovani,

U privitku se dostavlja obavijest službenice za informiranje Upravnog suda u Rijeci poslovni broj PPI-5/2019 od 4. listopada 2019.

S poštovanjem,

Christina Sinčić, dipl. iur.
Viša sudska savjetnica i službenica za informiranje Upravnog suda u Rijeci

Za: Info

Poštovana gospođo Sinčić,

nastavno na vaš dopis PPI-5/2019 od 4. listopada, u zakonskom roku od 15 dana, sukladno članku 24. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, dalje: Zakon) koji kaže da "Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna može zahtijevati njezin ispravak..." molimo vas za ispravak pružene informacije ili donošenje rješenja kojim se odbija naš zahtjev.

Prije svega ponovno ukazujemo da se, članak 1. stavak 3. Zakona koji glasi "Odredbe ovog Zakona ne primjenjuju se na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom." odnosi na situaciju kada korisnik traži informaciju vezano za postupke u kojima je sudjelovao, odnosno sudjeluje kao stranka, što ovdje očito nije slučaj, budući da smo vam u ranijem dopisu pojasnili da tražimo informacije o drugim postupcima u kojima nismo sudjelovali kao stranka.

U vezi ove točke da se članak 1. stavak 3. Zakona odnosi isključivo na korisnike koji traže informaciju iz postupaka u kojima su stranke ukazujemo vam i na stav Povjerenika za informiranje iz Priručnika za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti (2016., str. 26.) koje je ponovljeno i u Mišljenju KLASA: 008-08/15-01/02, URBROJ: 401-01/06-15-413 od 4. studenog 2016. po zatraženom upitu tijela javne vlasti - ministarstva.

Dodatno, citiramo i stav bivše Povjerenice za informiranje dr. sc. Anamarije Muse objavljen u znanstvenom časopisu Hrvatska i komparativna javna uprava (br. 4/2017.) pod naslovom "Transparentno sudstvo u funkciji efikasne primjene prava i učinkovite uprave: objava upravnosudske prakse":
"...treba imati u vidu i odredbu čl. 1/3. prema kojem se ZPPI ne primjenjuje na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom. U tim slučajevima relevantne su odredbe procesnih zakona: odredbe o pravu razgledanju spisa odnosno uvidu u spis sadrži i čl. 53. Zakona o upravnim sporovima čl. 150. Zakona o parničnom postupku, kao i čl. 183-184a. u svezi s čl. 64., st.1., toč. 8. Zakona o kaznenom postupku. Međutim, svatko može tražiti zahtjevom za pristup informacijama sudsku odluku, a sud bi primjenom čl. 15. i 16. ZPPI, eventualno mogao zaštititi određene podatke (npr. osobne podatke stranaka, ako se ne radi o tijelima javne vlasti, itd.), cijeneći okolnosti konkretnog slučaja. Naravno, ako bi tražena odluka bila objavljena, bilo bi dovoljno da sud primjenom čl. 23/1/3 samo uputi korisnika na konkretnu poveznicu na odluku. "

Nadalje, ukazujemo vam da je isti zahtjev (kojim su zatražene sudske odluke u upravnim sporovima radi procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu) upućen i na preostala četiri upravna suda u Republici Hrvatskoj. Osim Upravnog suda u Rijeci, svi drugi upravni sudovi u RH su dostavili ili su rekli da će dostaviti zatražene sudske odluke. Naime tri suda, među kojima je i Visoki upravni sud Republike Hrvatske, su već dostavila odluke, dok je Upravni sud u Splitu zamolio za produženjem roka za dostavu informacije zbog većeg broja zatraženih informacija (što znači da će i oni dostaviti svoje sudske odluke).

Prilažemo linkove na zahtjeve i odgovore upravnih sudova:
Visoki upravni sud http://imamopravoznati.org/request/sudsk...,
Upravni sud u Osijeku http://imamopravoznati.org/request/sudsk...,
Upravni sud u Zagrebu
http://imamopravoznati.org/request/sudsk...,
Upravni sud u Splitu
http://imamopravoznati.org/request/sudsk...

U slučaju da je u međuvremenu i došlo do promjene prakse Povjerenika za informiranje, podsjećamo vas da u drugom stupnju odlučuje Visoki upravni sud, koji je dostavio zatražene sudske odluke pa nije vjerojatno da će ići protivno svom stavu koji je već izrazio kroz dostavu zatraženih sudskih odluka.

Ističemo i da je Zakon o pravu na pristup informacijama organski zakon koji uređuje temeljna ustavna pravila (pravo na pristup informacijama je ustavno pravo sukladno članku 38. Ustava RH). Prema tome, unatoč pozivanju na sudsku praksu (koja nije citirana), Sudski poslovnik, koji je podzakonski propis, ne može derogirati odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.

Sukladno svemu navedenom molimo vas da uvažite i pozitivno riješite naš zahtjev.

U slučaju da i dalje smatrate da se naš zahtjev ne smatra informacijom u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona ili utvrdite da nema osnove za dopunu ili ispravak dane informacije iz članka 24. ovog Zakona, molimo vas da sukladno članku 23. stavku 5. Zakona odbijete naš zahtjev rješenjem da možemo uložiti žalbu Povjereniku za informiranje.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Info, Upravni sud u Rijeci

1 privitaka

Poštovani,

U privitku se dostavlja obavijest službenice za informiranje Upravnog suda u Rijeci poslovni broj PPI-6/2019 od 23. listopada 2019.

S poštovanjem,

Christina Sinčić, dipl. iur.
Viša sudska savjetnica i službenica za informiranje Upravnog suda u Rijeci

Christina Sinčić, Upravni sud u Rijeci

1 privitaka

Poštovani,

 

U privitku se dostavlja rješenje Upravnog suda u Rijeci poslovni broj
PPI-4/2019 od 12. svibnja 2021.

 

S poštovanjem,

 

Christina Sinčić, dipl. iur.

Viša sudska savjetnica i službenica za informiranje Upravnog suda u Rijeci