Ugovor za sustav za automatku naplatu prijevoza - ticketing

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Zagrebački holding, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Zagrebački holding

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Ugovor za INTEGRACIJA SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM - ATRON SA SUSTAVOM ZA AUTOMATSKU NAPLATU PRIJEVOZA - TICKETING.

Poznato je da je to bilo predmet javne nabave iz 2009. godine.
Vrsta objave : Poziv na nadmetanje (male vrijed.)
Objavljeno dana : 03.09.2009
Broj objave : N-16-M-140086-020909

Ljubazno vas molim potvrdu primitka ovog zahtjeva.

Molim vas da vase odgovore za ovaj specifican zahtjev dostavite na ovu specificnu adresu e-poste kao adresa za odgovor.

Ljubazno vas molim dostavu trazenih informaicja u digitalnom obliku.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

Poštovani g. Schlossberg,

šaljem Vam odgovor na Vaša četiri zahtjeva za pristup informacijama koje ste na poslali putem e-maila dana, 4. veljače 2016. godine, a riječ je o dostavi Ugovora o javnoj nabavi:
1. Ugovor za INTEGRACIJA SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM - ATRON SA SUSTAVOM ZA AUTOMATSKU NAPLATU PRIJEVOZA - TICKETING.
2. Posljednji ugovor kojim je uredjeno REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE, FUNKCIONALNA NADOGRADNJA, OPREMA I REZERVNI DIJELOVI SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM PROIZVOĐAČA ATRON GmbH
3. Ugovor za REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK OPREME ZA AUTOMATSKU NAPLATU PRIJEVOZA – TICKETING IZVAN OPSEGA JAMSTVA
4. Ugovor za DODATNA OPREMA I USLUGE SUSTAVA ZA AUTOMATSKU NAPLATU PRIJEVOZA - NADOGRADNJA FARE ON APLIKACIJE.

Odgovor:

Zagrebački holding d.o.o. je javni naručitelj te provodi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi . Poziv za nadmetanje sa pripadajućom dokumentacijom za nadmetanje i troškovnikom se javno objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum mora biti u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom. Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljuje se obavijest o sklopljenom ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirnom sporazumu.

Broj obavijesti o sklopljenom ugovoru za INTEGRACIJA SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM - ATRON SA SUSTAVOM ZA AUTOMATSKU NAPLATU PRIJEVOZA – TICKETING iz Elektroničkog oglasnika javne nabave je N-17-M-152453-151209.

Broj obavijesti o sklopljenom ugovoru za DODATNA OPREMA I USLUGE SUSTAVA ZA AUTOMATSKU NAPLATU PRIJEVOZA - NADOGRADNJA FARE ON APLIKACIJE iz Elektroničkog oglasnika javne nabave je N-03-V-142076-161110.

Ugovor REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE, FUNKCIONALNA NADOGRADNJA, OPREMA I REZERVNI DIJELOVI SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM PROIZVOĐAČA ATRON GmbH sklopljen je na temelju okvirnog sporazuma REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE, FUNKCIONALNA NADOGRADNJA, OPREMA I REZERVNI DIJELOVI SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM PROIZVOĐAČA ATRON GmbH, koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj obavijesti o sklopljenom ugovoru (okvirnom sporazumu) je 2014/S 003-0040858.

Ugovor za REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK OPREME ZA AUTOMATSKU NAPLATU PRIJEVOZA – TICKETING IZVAN OPSEGA JAMSTVA sklopljen je na temelju okvirnog sporazuma REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK OPREME ZA AUTOMATSKU NAPLATU PRIJEVOZA – TICKETING IZVAN OPSEGA JAMSTVA broj obavijesti o sklopljenom ugovoru (okvirnom sporazumu) iz Elektroničkog oglasnika javne nabave je N-03-V-137130-230911.

Budući da se radi predmetima javne nabave za koje je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina javno objavljen poziv za nadmetanje, natječajna dokumentacija, te obavijest o sklopljenim ugovorima, svi podaci su javno dostupni.

mr. sc. Dinka Pančić

Službenik za informiranje
Služba za korporativne komunikacije
Sektor upravljanja ljudskim resursima, razvoja i korporativnih komunikacija
 

 
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6420 102
Mob: +00385989240909
E-mail: [e-mail adresa]
www.zgh.hr

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Dinka Pančić, Zagrebacki Holding

Ljubazno vas molim da potvrdite primitak ovog zahtjeva za nadopunu odnosno ispravak informacije.

Naveli ste u vasem odgovoru (stavka 1) da je _obavijest_ o Ugovoru koji sam trazio javna informacija i da je objavljena na stranicama Elektronickog oglasnika javne nabave (EOJN).

To ne odgovara na moj zahtjev jer sam ovim zahtjevom trazio dostavu "Ugovor za INTEGRACIJA SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM - ATRON SA SUSTAVOM ZA AUTOMATSKU NAPLATU PRIJEVOZA - TICKETING" - odnosnu presliku tog navedenog ugovora.

Molim vas dostavu preslike ovdje navedenog ugovora.

Zakon propisuje da korisnik ako smatra da je dostavljena nepotpuna ili netocna informacija moze traziti dopunu ili ispravak informacije na koji tijelo ima rok za odgovor 15 dana.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Danas je Povjereniku izjavljena zalba radi sutnje uprave.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Danas je postanskim putem zaprimljeno

RJESENJE

Klasa ZGH-04-15-75
Urbroj 01-10-03/4-16-13
Zagreb 7.4.2016.

kojim se ODBIJA zahtjev za pristup informacijama.

Dano je obrazlozenje da je ZGH obavio test razmjernosti i javnog interesa te je ZGH utvrdio da ne prevladava javni interes, te se trazena informacija nece uciniti dostupnom javnosti.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Danas je Povjereniku za informiranje putem tijela javne vlasti izjavljena zalba protiv rjesenja u kojoj se izmjedju bitnoga navodi

- tijelo nije dostavilo tražene informacije a koje su nastale utroškom javnog novca kao što sam ranije spomenuo.

- tijelo pogrešno primjenilo ZPPI, jer sukladno članku 16. stavku 3. nije potrebno raditi test razmjernosti javnog interesa ukoliko se traže informacije o raspolaganju javnim sredstvima te bi takve informacije trebale biti dostupne javnosti bez provođenja postupka iz stavke 1. istog članka, osim ako informacija predstavlja klasificirani podatak o čemu tijelo nije obavijestilo.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Povodom zalbe radi sutnje tijela javne vlasti poslane 14.3.2016. danas je dostavljeno rjesenje Povjerenika za informiranje kojim se obustavlja postupak povodom zalbe jer je tijelo u medjuvremenu odgovorilo (uz napomenu da je odgovor tijela stigao izvan zakonskog roka).

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Dana 20.03.2017 zaprimljen je dopis Zagrebackog holdinga, klasa ZGH-04-15-75, urbroj 01-10-03-17-54, od 15.3.2017., kojim se dostavlja spis rjesenja Povjerenika za informiranje.

Rjesenje Povjerenika za informiranje

Klasa UP/II-008-07/16-01/518
Urbroj 401-01/05-16-01
od 25.11.2016.

Ponistava se rjesenje Zagrebackog holdinga
klasa ZGH-04-15-75
urbroj 01-10-03/4-16-40
od 23.9.2016.
te se nalaze Zagrebackom holdingu da Povjerenici dostavi spis predmeta.

Rjesenje je nezakonito.

Povjrenica za informiranje je utvrdila kako je predmetno rjesenje nezakonito, buduci da prvostupanjsko tijelo nema zakonske ovlasti odbiti zaljiteljevu zalbu.

Temeljem clanka 113. Zakona o opcem upravnom postupku, prvostupanjsko tijelo moze rjesenjem odbaciti zalbu ukoliko je zalba nedopustena, nepravodobna ili izjavljena od neovlastene osobe, odnosno moze zamjeniti pobijano rjesenje novim, kada ocjeni da je zalba osnovana u cjelosti ili djelomicno, a ukoliko to ne ucini, bez odgode ce dostaviti zalbu sa spisom predmeta drugostupanjskom tijelu.

Prvostupanjsko tijelo, protiv cijeg je rjesenja ulozena zalba, ne moze odbiti zaljiteljevu zalbu s obzirom da nema ovlasti drugostupanjskog tijela, a u konkretnom slucaju je utvrdjeno da prvostupanjsko tijelo, Zagrebacki holding, nije moglo niti rjesenjem odbaciti zaljiteljevu zalbu, buduci da je zalba bila dopustena, pravodobna i izjavljena od ovlastene osobe.

Zagrebacki holding je mogao po izjavljenoj zalbi promjeniti svoju odluku te zaljitelju u cijelosti ili djelomicno omoguciti pristup zatrazenoj informaciji, u suprotnome je trebao dostaviti zalbu sa spisom predmeta drugostupanjskom tijelu, Povjerenici za informiranje.

Clankom 129. stavkom 2. tockom 1 Zakona o opcem upravnom postupku je propisano da rjesenje kojim je stranka stekla neko pravo moze se ponistiti ako ga je donijelo nenadlezno javnopravno tijelo ili je rjesenje doneseno bez zakonom propisane suglasnosti, odobrenja ili misljenja drugog javnopravnog tijela.

S obzirom da je prvostupanjsko tijelo javne vlasti, Zagrebacki holding, nenadlezno donijelo rjesenje o odbijanju zaljiteljeve zalbe, Povjerenica za informiranje je po sluzbenoj duznosti, temeljem clanka 129. stavka 2, tocka 1 Zakona o opcem upravnom postupku rijesila kao u izreci ovog rjesenja.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Dana 8.11.2017 zaprimljeno je

Rješenje Povjerenika za informiranje

Klasa UP/II-008-07/16-01/519
Urbroj 401-01/05-17-10
od 2.11.2017.

1) Poništava se rješenje Zagrebačkog holdinga
klasa ZGH-04-15-75
urbroj 01-10-03/4-16-13
od 7.4.2016.

2) Djelomično se odobrava žalitelju pravo na pristup Ugovoru o pružanju usluge, br. N-234/09 od 14.12.2009. godine, čiji je predmet obavljanje usluge integracije sustava za nadzor i upravljanje prometom - ATRON sa sustavom za automatsku naplatu prijevoza TICKETING, zajedno sa Ponudom i Troškovnikom od 10.9.2009. godine i Tehničkim specifikacijama, koji čine sastavni dio Ugovora, na način da se na obrascu Ponude prekrije ime i prezime kontakt osobe ponuditelja, te da se na Ugovoru, Ponudi i Troškovniku prekriju vlastoručni potpisi fizičkih osoba, osim osoba koje su ovlaštene za zastupanje, te se u tim dijelovima zahtjev za pristup informacijam odbija.

3) Nalaže se Zagrebačkom holdingu da u roku 8 dana od dana zaprimanja ovog rješenja omogući žalitelju pristup odobrenoj informaciji.

Žalba je djelomično osnovana.

Povjerenik za informiranje je dana 26.9.2016. zaprimio rješenje ZGH, klasa ZGH-04-15-75, urbroj 01-10-03/4-16-43 od 23.9.2016., kojim je odbijena žaliteljeva žalba od 10.4.2016. godine.

Povjerenik za informiranje je utvrdio kako je predmetno rješenje nezakonito, budući da prvostupanjsko tijelo nema zakonske ovlasti odbiti žaliteljevu žalbu, stoga je rješenjem, klasa UP/II-008-07/16-01/519, urbroj 401-01/05-16-01 od 25.11.2016. poništio rješenje ZGH od 23.9.2016 i naložio tijelo javne vlasti da dostavi spis predmeta na rješavanje. ZGH je nakon dvije **požurnice** i jedne zatražene **nadopune** spisa od strane Povjerenika za informiranje, dana 18.9.2017. (!) dostavio Povjereniku za informiranje uz dopis, klasa ZGH-04-15-75, urbroj 01-10-03-17-60, kompletan spis predmeta, zajedno sa zatraženom informacijom, na rješavanje.

Povjerenik za informiranje je u žalidbenom postupku utvrdio kako je Zagrebački holding prilikom rješavanja žaliteljevog zahtjeva za pristup informacijama, nepotouno utvrdio činjenično stanje te je pogrešno primjenilo materijalne i procesne zakonske odredbe.

Ostale detalje iz rješenja Povjerenika za informiranje možete pročitati na skenu:
https://app.box.com/s/prw45vuv9blg6h7e9x...

Miroslav Schlossberg

Za: Dinka Pančić, službenik za informiranje pri Zagrebački holding d.o.o., Zagreb

Poštovani,

Molim vas potvrdu zaprimanja ovog emaila.

Poštanskim putem zaprimio sam rješenje Povjerenika za informiranje kojim se nalaže ZGH-u da u roku 8 dana od dana zaprimanja rješenja dostave informacije iz izvornog zahtjeva. Za lakše snalaženje, niže šaljem vezu na rješenje Povjerenika za informiranje i zahtjev od 04. veljače 2016. Molim vas dostavu kako je specificirano - dostavu odgovora na ovu email adresu u digitalnom obliku (ne na Gmail, ne poštom, radije na ovu @imamopravoznati.org email adresu jer sam s te adrese poslao izvorni zahtjev) .

RJEŠENJE Povjerenika za informiranje:

Klasa UP/II-008-07/16-01/519
Urbroj 401-01/05-17-10
od 2.11.2017.

1) Poništava se rješenje Zagrebačkog holdinga
klasa ZGH-04-15-75
urbroj 01-10-03/4-16-13
od 7.4.2016.

2) Djelomično se odobrava žalitelju pravo na pristup Ugovoru o pružanju usluge, br. N-234/09 od 14.12.2009. godine, čiji je predmet obavljanje usluge integracije sustava za nadzor i upravljanje prometom - ATRON sa sustavom za automatsku naplatu prijevoza TICKETING, zajedno sa Ponudom i Troškovnikom od 10.9.2009. godine i Tehničkim specifikacijama, koji čine sastavni dio Ugovora, na način da se na obrascu Ponude prekrije ime i prezime kontakt osobe ponuditelja, te da se na Ugovoru, Ponudi i Troškovniku prekriju vlastoručni potpisi fizičkih osoba, osim osoba koje su ovlaštene za zastupanje, te se u tim dijelovima zahtjev za pristup informacijam odbija.

3) Nalaže se Zagrebačkom holdingu da u roku 8 dana od dana zaprimanja ovog rješenja omogući žalitelju pristup odobrenoj informaciji.

IZVORNI ZAHTJEV od 4. veljače 2016.:

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Ugovor za INTEGRACIJA SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM -
ATRON SA SUSTAVOM ZA AUTOMATSKU NAPLATU PRIJEVOZA - TICKETING.

Poznato je da je to bilo predmet javne nabave iz 2009. godine.
Vrsta objave : Poziv na nadmetanje (male vrijed.)
Objavljeno dana : 03.09.2009
Broj objave : N-16-M-140086-020909

Ljubazno vas molim potvrdu primitka ovog zahtjeva.

Molim vas da vase odgovore za ovaj specifican zahtjev dostavite na
ovu specificnu adresu e-poste kao adresa za odgovor.

Ljubazno vas molim dostavu trazenih informaicja u digitalnom
obliku.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

temeljem rješenja Povjerenika za informiranje (Klasa UP/II-008-07/16-01/519, Urbroj 401-01/05-17-10, od 2.11.2017.), šaljem Vam informaciju koju ste zatražili u svom zahtjevu za pristup informacijama 4. 2. 2016.

Srdačan pozdrav,

mr. sc. Dinka Pančić

Službenik za informiranje
Ured Uprave

Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6420 102
Mob: +00385989240909
E-mail: [e-mail adresa]
www.zgh.hr

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

Poslala sam Vam informaciju kako ste zatražili na [ZPPI #1009 email].

Srdačan pozdrav,

mr. sc. Dinka Pančić

Službenik za informiranje
Ured Uprave
 

 
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6420 102
Mob: +00385989240909
E-mail: [e-mail adresa]
www.zgh.hr

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Dinka Pančić

Zaprimljeno, hvala vam.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Dana 9.11.2017. zaprimio sam dopis Zagrebačkog holdinga:

klasa ZGH-04-15-75
urbroj 01-10-03/4-17-65
od 7.11.2017

PREDMET: Rješenja povjerenice za informiranje i ugovori, dostavlja se

Uz gore navedeni dopis, priloženo je rješenje Povjerenika za informiranje i tražene informacije iz zahtjeva za pravo na pristup informacijama od 4.2.2016.

RJEŠENJE Povjerenika za informiranje
klasa UP/II-008-07/16-01/519
urbroj 401-01/05-17-10
od 2.11.2017.

1) Poništava se rješenje Zagrebačkog holdinga, klasa ZGH-04-15-75, urbroj 01-10-03/4-16-13 od 7.4.2016.

2) Djelomično se odobrava žalitelju pravo na pristup Ugovoru o pružanju usluge, br. N-234/09 od 14.12.2009. godine, čiji je predmet obavljanje usluge integracije sustava za nadzor i upravljanje prometom - ATRON sa sustavom za automatsku naplatu prijevoza TICKETING, zajedno sa Ponudom i Troškovnikom od 10.9.2009. godine i Tehničkom specifikacijom, koji čine sastavni dio Ugovora, na način da se na obrascu Ponude prekrije ime i prezime kontakt osobe ponuditelja, te da se na Ugovoru, Ponudi i Troškovniku prekriju vlastoručni potpisi fizičkih osoba, osim osoba koje su ovlaštene za zastupanje, te se u tim dijelovima zahtjev za pristup informacijam odbija.

3) Nalaže se Zagrebačkom holdingu da u roku 8 dana od dana zaprimanja ovog rješenja omogući žalitelju pristup odobrenoj informaciji.

Žalba je djelomično osnovana.

Povjerenik za informiranje je dana 26.9.2016. zaprimio rješenje ZGH, klasa ZGH-04-15-75, urbroj 01-10-03/4-16-43 od 23.9.2016., kojim je odbijena žaliteljeva žalba od 10.4.2016. godine.

Povjerenik za informiranje je utvrdio kako je predmetno rješenje nezakonito, budući da prvostupanjsko tijelo nema zakonske ovlasti odbiti žaliteljevu žalbu, stoga je rješenjem, klasa UP/II-008-07/16-01/519, urbroj 401-01/05-16-01 od 25.11.2016. poništio rješenje Zagrebačkog holdinga od 23.9.2016 i naložio tijelu javne vlasti da dostavi spis predmeta na rješavanje. Zagrebački holding je nakon dvije **požurnice** i jedne zatražene **nadopune** spisa od strane Povjerenika za informiranje, dana 18.9.2017. (!) dostavio Povjereniku za informiranje uz dopis, klasa ZGH-04-15-75, urbroj 01-10-03-17-60, kompletan spis predmeta, zajedno sa zatraženom informacijom, na rješavanje.

Povjerenik za informiranje je u žalidbenom postupku utvrdio kako je Zagrebački holding prilikom rješavanja žaliteljevog zahtjeva za pristup informacijama, nepotouno utvrdio činjenično stanje te je pogrešno primjenilo materijalne i procesne zakonske odredbe.

Potrebno je naglasiti kako su ugovori koje sklapaju tijela javne vlasti, u ovom slučaju Zagrebački holding, podložni preispitivanju od strane javnosti putem instrumenata koje građanima daje ustavno pravo na pristup informacijama, razrađenog odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Ugovorna transparentnost omogućava javnosti evaluaciju ugovora, a eventualno onemogućavanje pristupa takvim informacijama bi izazvalo sumnju u dijelu javnosti da se nastoji prekriti nekompetentnost, loše upravljanje i rad za privatne interese.

Ostale detalje iz rješenja Povjerenika za informiranje možete pročitati iz priloženog skena u mom komentaru od 8.11.2017:
http://imamopravoznati.org/request/ugovo...
https://app.box.com/s/prw45vuv9blg6h7e9x...

U odgovoru službenika za informiranje od 9.11.2017 priložena je tražena informacija:
http://imamopravoznati.org/request/ugovo...

Priloženi Ugovor, Obrazac ponude, Troškovnik i Tehnička specifikacija iz odgovora službenika za informiranje od 9.11.2017:
http://imamopravoznati.org/request/1009/...