Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

U izbornom programu HDZ-a 2020. godine je obećano sljedeće:

"Omogućit ćemo upis djece u vrtiće tijekom cijele godine." (str. 48).

Ovo obećanje je DJELOMIČNO regulirano ovdje objavljnim na stranicama ovog TJV: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-... objavljeno kako će se upisi provoditi cijele godine je objavljeno sljedeće:

"Upisi u dječje vrtiće provode se tijekom cijele pedagoške godine ako u dječjem vrtiću ima slobodnih mjesta za smještaj djece rane i predškolske dobi.", što je praktično odustajanje od obećanja danog u predizbornom programu.

U praksi je nepoznato da se upisi igdje provode cijele godine, na primjer u Osijeku:
https://vrticiosijek.hr/zahtjev-za-upis/ se navodi da je prijava zaključena i aplikacija zatvorena.

Tražim pristup informacijama o tome kako se provodi upis djece tijekom cijele godine, što je predizborno obećano (u kojim vrtićima, koliko djece)?

S poštovanjem,

Miroslav Mađarić

ppi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

2 privitaka

Poštovani gospodine Mađariću,

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je zaprimilo Vaš zahtjev za pristup
informacijama od 17. siječnja 2024. godine.

 

U privitku elektroničke pošte dostavljamo Vam obavijest o predmetnom
zahtjevu.

 

S poštovanjem,

 

[1]cid:[email protected]
 

Službenik za informiranje

e: [2][MZOS e-mail za zahtjeve]

Donje Svetice 38, 10000, Zagreb

[3]mzo.gov.hr

 
     
   

 

 

References

Visible links
2. mailto:[MZOS e-mail za zahtjeve]
3. https://mzo.gov.hr/

Za: ppi

Predmet: PRIGOVOR ministru Radovanu Fuchsu,

Vaš službenik za informiranje je u rješenju KLASA: 004-01124-01/00008 URBROJ: 533-01-24-0002 odbio moj zahtjev za pristup informacijama pozivom na članak 18 stavak 5 ZPPI. Smatram da je odbijanje mojeg zahtjeva suprotno odredbama ZPPI: Naime, u spomenutom uglavku ZPPI se navodi:

"»(5) Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.«.". U ovom uglavku ovo su navedeni mogući razlozi odbijanja zahtjeva za pristup informacijama, taksativno po točkama:
1. uvida u cjelokupni spis predmeta,
2. objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze,
3. izrade analize ili tumačenja nekog propisa,
4. kao ni stvaranje nove informacije

Moj zahtjev je bio ovakav:

"Tražim pristup informacijama o tome kako se provodi upis djece tijekom cijele godine, što je predizborno obećano (u kojim vrtićima, koliko djece)?"

, što smatram da nije obuhvaćeno niti jednim uvjetom za odbijanje zahtjeva po ZPPI. Ukoliko Vaš službenik za informiranje ustraje na ovakvom objašnjenju, tražim objašnjenje po kojoj od navedenih točaka u ZPPI (18/5) moj zahtjev ispunjava uvjet da bude odbijen. Ukoliko objašnjenje ne bude prihvatljivo, u skladu sa ZPPI ću uložiti žalbu Povjereniku za informiranje.

S poštovanjem,

Miroslav Mađarić

Za: ppi

Poslao sam prigovor čelniku TJV.

S poštovanjem,

Miroslav Mađarić

odgojiobrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

 

Poštovani gospodine Mađariću,

 

zaprimili smo Vaš upit kojim molite informacije vezane uz upis djece u
dječje vrtiće točnije kako se provodi upis tijekom cijele godine (u kojim
vrtićima i koliko djece).

 

Prije svega, želimo istaknuti kako je još od 1993. godine osnivanje i
financiranje dječjih vrtića dodijeljeno lokalnoj razini te jedinice
lokalne samouprave moraju voditi brigu o potrebama svojih građana za upis
njihove djece u dječje vrtiće što su i po Zakonu o predškolskom odgoju i
obrazovanju dužni činiti.

 

Pitanje upisa u dječje vrtiće uređeno je odredbama Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/1997., 107/2007., 94/2013.,
98/2019., 57/2022. i 101/2023.), Pravilnikom o upisu djece koji donosi
Upravno vijeće svakog dječjeg vrtića uz prethodnu suglasnost osnivača
dječjega vrtića i Odluke/Obavijesti/Natječaja o upisima koju donosi i
javno objavljuje (na mrežnim stranicama) osnivač za svaku pedagošku
godinu.

 

Sukladno navedenom, upisi (organizacija, postupak i provedba) u dječje vrtiće u
isključivoj su nadležnosti jedinica lokalne (područne) samouprave te se mogu se
provoditi tijekom cijele godine ako za to postoji slobodnih mjesta.

 

Ovom prigodom, ističemo kako se Nacionalnim planom razvoja sustava
obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, koji je donesen u ožujku 2023.,
pobliže definira provedba strateškog cilja i prioritetnih područja javnih
politika za sektor odgoja i obrazovanja iz Nacionalne razvojne strategije
Republike Hrvatske do 2030. godine u sklopu razvojnog smjera 1 Održivo
gospodarstvo i društvo, strateški cilj 2 Obrazovani i zaposleni ljudi
navodi sljedeća prioritetna područja javnih politika koja predstavljaju i
okvir za definiranje posebnih ciljeva Nacionalnog plana: 1. Pristupačnost
ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Da bi se osigurao navedeni cilj Ministarstvo znanosti i obrazovanja je do
sada općinama i gradovima objavilo dva poziva za sudjelovanjem u
realizaciji infrastrukturnih projekata izgradnje, dogradnje,
rekonstrukcije i opremanja predškolskih ustanova na njihovom području te
su za tu namjenu osigurana sredstva u iznosu od 215 milijuna eura.

 

Paralelno, u rujnu 2023. godine donesena je i Uredba o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstva za fiskalnu održivost dječjih
vrtića (Narodne novine, broj 109/2023.) i Odluka o dodjeli sredstava za
fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. (Narodne
novine, broj 155/2023.) čime se po prvi puta država uključila u sustavnu
podršku u financiranju dječjih vrtića kojim će gradovi i općine dobiti
sredstva koja će im rasteretiti proračune, a također se omogućuje
smanjenje roditeljske participacije u cijeni dječjeg vrtića. U tu svrhu
osigurano je u državnom proračunu preko 70 milijuna eura.

 

Osim ulaganja, u okviru reforme razvit će se i novi kurikulumi ranog i
predškolskog odgoja i obrazovanja, a sve u cilju kako bi svako dijete ostvarilo
pravo na odgoj i obrazovanje od najranije dobi.

 

S poštovanjem,

 

Larisa Ott Filipović, voditeljica

Službe za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Uprava za odgoj i obrazovanje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

email: [1][e-mail adresa]

*****

 

 

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Za: odgojiobrazovanje

PRIGOVOR u svezi odgovora ovog TJV na zahtjev za pristup informacijama u skladu sa ZPPI

Odgovor ovog TJV u odnosu na zahtijevano je u svojoj osnovi UVREDLJIV. Naime, moj zahtjev je bio:

"Tražim pristup informacijama o tome kako se provodi upis djece tijekom cijele godine, što je predizborno obećano (u kojim vrtićima, koliko djece)?"

Taj je moj zahtjev temeljen na predizbornom obećanju HDZ-a iz 2020. godine koji glasi ovako (citirano iz Programa):

"Omogućit ćemo upis djece u vrtiće tijekom cijele godine." (str. 48).

Dakle, 2020. godine predizborno HDZ napismeno obećava da će omogućiti upis u vrtiće cijele godine. To je obećanje dano biračima u izbornom programu za PARLAMENTARNE izbore, dakle to je ono što će HDZ učiniti na državnoj razini. Zbog toga je prvi navod u Vašem odgovoru:

"jedinice lokalne samouprave moraju voditi brigu o potrebama svojih građana za upis njihove djece u dječje vrtiće što su i po Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju dužni činiti."

posve neprimjeren zato, jer je HDZ to obećao u svojem programu za izbore na DRŽAVNOJ, a ne na LOKALNOJ razini. Čak da ste u programu obećali to za JLS gdje je HDZ na vlasti, to nije izvršeno npr. u Osijeku.

Zato je Vaš odgovor u cijelosti neprimjeren. Ocjenjujem ga i uvredljivim zato, jer Vam je postavljeno jedno konkretno pitanje, a Vi odgovarate na nešto posve drugo, što Vas ovdje nisam pitao. Ponavljam: je li u vrtićima omogućeno cjelogodišnje upisivanje. Ukoliko pak ostajete kod stava da se to ne tiče Vašeg TJV, odnosno da ne raspolažete tim informacijama, onda izvolite u skladu sa ZPPI ustupiti ovaj zahtjev onim TJV za koje očito znate da su mjerodavni za pristup informacijama po ovom zahtjevu. U tom slučaju se stranka čiji čelnik upravlja s TJV, a predizborno je obećala nešto što nije trebala obećati, treba ispričati svim građanima, a poglavito biračima koji su za nju glasali (i) na osnovi ovog neispunjenog obećanja od kojeg se sada distancirate!

S poštovanjem,

Miroslav Mađarić

odgojiobrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

 

 

Poštovani gospodine Mađariću,

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je zaprimilo Vaš odgovor.

 

Nastavno na već dostavljene podatke, očitujemo se da je pitanje upisa u
dječje vrtiće uređeno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(Narodne novine, broj 10/1997., 107/2007., 94/2013., 98/2019., 57/2022. i
101/2023.), Pravilnikom o upisu djece koji donosi Upravno vijeće svakog
dječjeg vrtića uz prethodnu suglasnost osnivača vrtića te
Odluke/Obavijesti/Natječaja o upisima koju donosi i javno objavljuje (na
mrežnim stranicama) osnivač za svaku pedagošku godinu.

 

Sukladno navedenom, upisi u dječje vrtiće (organizacija, postupak i
provedba) u isključivoj su nadležnosti osnivača točnije jedinica lokalne
(područne) samouprave te se u pravilu provode jednom godišnje (najčešće od
travnja do lipnja), a mogu se provoditi i naknadnim upisima ako za to
postoji slobodnih mjesta.

 

Također, ističemo kako pitanja vezana uz izborne programe političkih
stranaka nisu u nadležnosti ovog tijela javne vlasti te Vas upućujemo da
se obratite izravno onim strankama za čiji ste program zainteresirani.

 

S poštovanjem,

 

     
Larisa Ott Filipović,
voditeljica

Službe za rani i predškolski
odgoj i obrazovanje

Uprava za odgoj i obrazovanje

Ministarstvo znanosti i
obrazovanja  

Donje Svetice 38, 10 000
Zagreb

email:
[1][e-mail adresa]

*****

 

 

 

From: Miroslav Mađarić <[2][ZPPI #11172 email]>
Sent: Monday, February 12, 2024 11:04 AM
To: odgojiobrazovanje <[3][e-mail adresa]>
Subject: Re: FW: Zahtjev za pristup informacijama - Upis u vrtiće tijekom
cijele godine

Za: odgojiobrazovanjePRIGOVOR u svezi odgovora ovog TJV na zahtjev za
pristup informacijama u skladu sa ZPPIOdgovor ovog TJV u odnosu na
zahtijevano je u svojoj osnovi UVREDLJIV. Naime, moj zahtjev je
bio:"Tražim pristup informacijama o tome kako se provodi upis djece
tijekom cijele godine, što je predizborno obećano (u kojim vrtićima,
koliko djece)?"Taj je moj zahtjev temeljen na predizbornom obećanju HDZ-a
iz 2020. godine koji glasi ovako (citirano iz Programa):"Omogućit ćemo
upis djece u vrtiće tijekom cijele godine." (str. 48).Dakle, 2020. godine
predizborno HDZ napismeno obećava da će omogućiti upis u vrtiće cijele
godine. To je obećanje dano biračima u izbornom programu za PARLAMENTARNE
izbore, dakle to je ono što će HDZ učiniti na državnoj razini. Zbog toga
je prvi navod u Vašem odgovoru:"jedinice lokalne samouprave moraju voditi
brigu o potrebama svojih građana za upis njihove djece u dječje vrtiće što
su i po Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju dužni činiti."
posve neprimjeren zato, jer je HDZ to obećao u svojem programu za izbore
na DRŽAVNOJ, a ne na LOKALNOJ razini. Čak da ste u programu obećali to za
JLS gdje je HDZ na vlasti, to nije izvršeno npr. u Osijeku. Zato je Vaš
odgovor u cijelosti neprimjeren. Ocjenjujem ga i uvredljivim zato, jer Vam
je postavljeno jedno konkretno pitanje, a Vi odgovarate na nešto posve
drugo, što Vas ovdje nisam pitao. Ponavljam: je li u vrtićima omogućeno
cjelogodišnje upisivanje. Ukoliko pak ostajete kod stava da se to ne tiče
Vašeg TJV, odnosno da ne raspolažete tim informacijama, onda izvolite u
skladu sa ZPPI ustupiti ovaj zahtjev onim TJV za koje očito znate da su
mjerodavni za pristup informacijama po ovom zahtjevu. U tom slučaju se
stranka čiji čelnik upravlja s TJV, a predizborno je obećala nešto što
nije trebala obećati, treba ispričati svim građanima, a poglavito biračima
koji su za nju glasali (i) na osnovi ovog neispunjenog obećanja od kojeg
se sada distancirate!S poštovanjem,Miroslav Mađarić-----Original
Message-----  Poštovani gospodine Mađariću,   zaprimili smo Vaš upit kojim
molite informacije vezane uz upis djece u dječje vrtiće točnije kako se
provodi upis tijekom cijele godine (u kojim vrtićima i koliko djece).  
Prije svega, želimo istaknuti kako je još od 1993. godine osnivanje i
financiranje dječjih vrtića dodijeljeno lokalnoj razini te jedinice
lokalne samouprave moraju voditi brigu o potrebama svojih građana za upis
njihove djece u dječje vrtiće što su i po Zakonu o predškolskom odgoju i
obrazovanju dužni činiti.   Pitanje upisa u dječje vrtiće uređeno je
odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj
10/1997., 107/2007., 94/2013., 98/2019., 57/2022. i
101/2023.), Pravilnikom o upisu djece koji donosi Upravno vijeće svakog
dječjeg vrtića uz prethodnu suglasnost osnivača dječjega vrtića i
Odluke/Obavijesti/Natječaja o upisima koju donosi i javno objavljuje (na
mrežnim stranicama) osnivač za svaku pedagošku godinu.  Sukladno
navedenom, upisi (organizacija, postupak i provedba) u dječje vrtiće
uisključivoj su nadležnosti jedinica lokalne (područne) samouprave te se
mogu seprovoditi tijekom cijele godine ako za to postoji slobodnih mjesta.
  Ovom prigodom, ističemo kako se Nacionalnim planom razvoja sustava 
obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, koji je donesen u ožujku 2023.,
pobliže definira provedba strateškog cilja i prioritetnih područja javnih
politika za sektor odgoja i obrazovanja iz Nacionalne razvojne strategije
Republike Hrvatske do 2030. godine u sklopu razvojnog smjera 1 Održivo
gospodarstvo i društvo, strateški cilj 2 Obrazovani i zaposleni ljudi
navodi sljedeća prioritetna područja javnih politika koja predstavljaju i
okvir za definiranje posebnih ciljeva Nacionalnog plana: 1. Pristupačnost
ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.   Da bi se osigurao navedeni
cilj Ministarstvo znanosti i obrazovanja je do sada općinama i gradovima
objavilo dva poziva za sudjelovanjem u  realizaciji infrastrukturnih
projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije i opremanja predškolskih
ustanova na njihovom području te su za tu namjenu osigurana sredstva u
iznosu od 215 milijuna eura.   Paralelno, u rujnu 2023. godine donesena je
i Uredba o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstva za
fiskalnu održivost dječjih vrtića (Narodne novine, broj 109/2023.) i
Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za
pedagošku godinu 2023./2024. (Narodne novine, broj 155/2023.) čime se po
prvi puta država uključila u sustavnu podršku u financiranju dječjih
vrtića kojim će gradovi i općine dobiti sredstva koja će im rasteretiti
proračune, a također se omogućuje smanjenje roditeljske participacije u
cijeni dječjeg vrtića. U tu svrhu osigurano je u državnom proračunu preko
70 milijuna eura. Osim ulaganja, u okviru reforme razvit će se i novi
kurikulumi ranog ipredškolskog odgoja i obrazovanja, a sve u cilju kako bi
svako dijete ostvarilopravo na odgoj i obrazovanje od najranije dobi.   S
poštovanjem,   Larisa Ott Filipović, voditeljica Službe za rani i
predškolski odgoj i obrazovanje Uprava za odgoj i obrazovanje Ministarstvo
znanosti i obrazovanja Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb email: [1][e-mail
adresa] *****        
 -------------------------------------------------------------------Molimo
koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:[ZPPI #11172 email]Ovaj zahtjev i svaki
odgovor bit će objavljeni na
internetu:https://imamopravoznati.org/request/upis...
zaštite privatnosti i autorskih
prava:https://imamopravoznati.org/help/officer... detaljnije upute o
sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije savjete Povjerenika za
informiranje:https://imamopravoznati.org/help/ico-gui...
vas imajte na umu da će u nekim slučajevima objavljivanje zahtjeva i
odgovora biti odgođeno.Ukoliko vam je, kao službeniku za pravo na pristup
informacijama, ova usluga korisna, molimo vas da na stranici s podacima o
pravu na pristup informacijama vaše organizacije postavite poveznicu do
nas.

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[ZPPI #11172 email]
3. mailto:[e-mail adresa]

Za: odgojiobrazovanje

Poštovani,

Možda nisam dovoljno jasno obrazložio moj zahtjev, jer vidim da nisam dobio pristup traženim minformacijama. Moj izvorni zatjev je bio:

"Tražim pristup informacijama o tome kako se provodi upis djece tijekom cijele godine, što je predizborno obećano (u kojim vrtićima, koliko djece)?"

Kako biste mogli odgovoriti na isti, ovdje ga pojednostavnjujem, stime da tražimo samo numeričke informacije:

1. Koliko je ukupno vrtića u RH bilo krajem 2020, te krajem 2023?
2. U koliko je od ta dva broja vrtića bio omogućen upis tijekom cijele godine?

Dakle, nevezano na to što je predmetni proces u nadležnosti lokalne samouprave, a također i nevezano na predmetno predizborno obećanje, tražim pruistup do informacije u prethodno definirana četiri (broja). Ukoliko ne raspolažete tim informacijama, molim odgovoriti tako i time ćemo zaključiti ovaj zahtjeva za pristup informacijama.

S poštovanjem,

Miroslav Mađarić

odgojiobrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani gospodine Mađariću,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaprimilo je Vaš upit.

U elektroničkom upisniku dječjih vrtića koje vodi ovo tijelo javne vlasti u pedagoškoj godini 2020/2021. bilo je ukupno 668 dječjih vrtića, dok je u pedagoškoj godini 2023/2024. broj vrtića 682.

Vezano uz drugi dio Vašeg upita, očitujemo se da ovo tijelo javne vlasti ne raspolaže traženim podacima.

S poštovanjem,

Larisa Ott Filipović, voditeljica
Službe za rani i predškolski odgoj i obrazovanje Uprava za odgoj i obrazovanje Ministarstvo znanosti i obrazovanja Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb
email: [e-mail adresa]
*****

prikazati citirane dijelove

Za: odgojiobrazovanje

Poštovana,
Zahvaljujem na potpunom odgovoru kojim završava moj zahtjev.
No ne mogu odoljeti da Vas ne upozorim kako je Vaš odgovor de facto potpis na izjavu tipa: "HDZ izjavljuje kako uopće ne mari za ispunjenje svojih predizbornih obećanja. Štoviše, TJV kojima upravljaju članovi HDZa ne raspolažu podacima o ispunjenju HDZovih predizbornih obećanja!".

Predlažem da to prenesete čelnicima Vašeg TJV, ovdje će biti burne javne rasprave o tome:

https://www.facebook.com/miroslav.madari...

S poštovanjem,

Miroslav Mađarić