Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec

Javne ustanove, Socijalna zaštita and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.