Hrvatska provincija Karmeličanki Božanskog srca Isusova

Fizička ili privatna pravna osoba je osnivač i tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.