Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Split

Republic of Croatia as a founder of public bodies, State administration bodies and Public administration and political system

Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) posebnim je zakonima propisano povjeravanje poslova državne uprave jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Temeljem navedenog od 1. siječnja 2020. godine ovaj Ured državne uprave prestaje s radom. Svi poslovi koje je do ukidanja obavljao ovaj Ured državne uprave povjeravaju se upravnim odjelima nadležne županije.

3 requests
Poštovani   dostavljam Vam Rješenje o odbacivanju zahtjeva na pravo na pristup informacijama korisnika Julije Vojković.   Molim da potvrdite p...
Poštovana,   U privitku se dostavlja odgovor na vaš zahtjev od 24. siječnja 2017. godine.   Lp Ljubičić Mirela, mag. prava REPUBLIKA HRVATSKA (I...
  REPUBLIKA HRVATSKA URED onZ,qvwn R UPRAVE u spLI TS K0-DA LMA T I NS KoJ Zu p,qlw lt Klas a : 0 3 2 -0 2/I 6-0 2/000 2 6 Urbroj: 2 I I 1-02-02-l 6-0...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?