Nezadovoljni ste postupcima tijela u vašem predmetu prava na pristup informacijama?

Ako niste dobili odgovor u roku 15 dana možete:

 • a) Poslati odgovor tijelu javne vlasti kojim ih požurujete da odgovore, a istodobno možete pokrenuti postupak i kod Povjerenika za informiranje (pogledajte ispod točke (b) ili (c)).
 • b) Po isteku roka od 15 dana ako tijelo nije ništa odgovorilo možete poslati žalbu Povjereniku za informiranje.
 • c) Bilo kada možete poslati predstavku Povjereniku za informiranje.

Ako niste dobili sve informacije koje ste tražili možete:

 • Poslati odgovor tijelu javne vlasti i tražiti dopunu dostavljenih informacija. Tada tijelo ima novi rok 15 dana da odgovore.

Ako je vaš zahtjev odbijen bez valjanog razloga možete:

 • a) U roku 15 dana od isteka roka za odgovor možete pokrenuti postupak žalbe kod Povjerenika za informiranje.
 • b) Bilo kada pa čak i izvan isteka roka za žalbu korisnika možete poslati predstavku Povjereniku za informiranje.
 • c) Podnesite novi zahtjev tražeći specifične informacije od tog tijela ili izaberite neko drugo tijelo javne vlasti koje je nadležno za informaciju koju tražite.
 • d) Ili upotrijebite neki drugi način traženja informacija.

Za više informacija o rokovima pročitajte u kojem roku će vaš zahtjev biti riješen?

Požurivanje tijela javne vlasti #

Ispod zahtjeva na stranici Imamo pravo znati, pronađite i odaberite "tražite požurnicu". Zatim napišite poruku tražeći rješavanje vašeg zahtjeva čim je prije moguće. Bilo bi dobro staviti i poveznicu na stranicu zahtjeva kako bi službeniku bilo jasno o kojem se točno zahtjevu radi.

Usprkos poslanoj požurnici, kada tijelo nije odgovorilo u zakonskom roku, možete paralelno izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje odnosno poslati predstavku jer tijelo nije ispoštovalo rok za odgovor. Pogledajte niže za detalje.

Zaštita prava na pristup informacijama #

Zadaća Povjerenika za informiranje jest da štiti vaše pravo na pristup informacijama, prati provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama i javno promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Iako Povjerenik za informiranje traži da uz žalbu priložite vaš zahtjev, oni će uredno zaprimiti žalbe zaprimljene elektronskim putem gdje se umjesto priloga navodi poveznica na zahtjev na Imamo pravo znati kako bi imali dokaze o cijeloj povijesti prepiske vezane uz zahtjev. Ako ipak želite preuzeti cijelu korespondenciju i datoteke, koristite opciju preuzimanja iz izbornika "Akcije" na stranici zahtjeva koja će pokrenuti preuzimanje .zip datoteke.

Imamo pravo znati trenutno nema mogućnost za slanje žalbe Povjereniku za informiranje. Savjetujemo vam da ostavite komnetar na vašem zahtjevu kojim ćete informirati ljude o napretku vašeg predmeta. Ujedno će biti od velike pomoći i vama da na jednom mjestu imate sve datume i cijelu povijest rješavanja vašeg predmeta. Odluku Povjerenika za informiranje možete sačuvati na jednom od postojećih servisa za dijeljenje datoteka poput Google Drive ili One Drive te poveznicu na datoteku odluke možete podijeliti putem komentara na zahtjevu.

Iako Povjerenik za informiranje naporno radi na smanjenju broja neriješenih predmeta, u mnogim slučajevima rješavanje žalbe može potrajati nekoliko mjeseci pa i duže.

Ako dođete do toga da trebate pokrenuti drugostupanjski postupak kod Povjerenika za informiranje, pomirite se s činjenicom da tim putem nećete brzo doći do tražene informacije. Ako se borite da pristup informacijama bude bolji, onda vrijedi poslati žalbu i čekati ishod drugostupanjskog postupka, na kraju kojeg ćete ipak (ponekada i nakon dugo vremena) dobiti traženu informaciju. Informacije možete pokušati dobiti i drugim načinima...

Kako mogu zaštiti svoje pravo ako je tijelo javne vlasti odbilo ili odbacilo moj zahtjev? Mogu li se nekome žaliti? #

Kao i svako pravo, vaše pravo na pristup informacijama štiti se u odgovarajućem postupku.

Protiv rješenja tijela javne vlasti kojim se odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama možete podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje.

Rok za podnošenje žalbe je 15 dana od dana primitka rješenja. Ako posljednji dan roka pada u nedjelju ili neradni dan, kao posljednji dan roka se računa idući radni dan.

Ukoliko vas je tijelo obavijestilo da je informacija javno objavljena, da ste informaciju već dobili, a nije prošlo 90 dana od prethodnog zahtjeva, da se na vaš podnesak ne primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama ili da se ne smatra zahtjevom, a smatrate da u navedenim slučajevima to nije točno, možete podnijeti prigovor čelniku tijela javne vlasti, na koji ćete potom imati pravo žalbe Povjereniku za informiranje.

Što ako tijelo javne vlasti ne reagira na moj zahtjev? #

Žalbu Povjereniku za informiranje možete podnijeti i kada tijelo javne vlasti ne odluči o vašem zahtjevu u roku od 15 dana, odnosno u roku od ukupno 30 dana ako je produžilo rok za odlučivanje. Situacija u kojoj tijelo javne vlasti nije uopće reagiralo na vaš zahtjev ili odugovlači postupak, naziva se šutnjom uprave.

Preporučamo da prije podnošenja žalbe pričekate dan ili dva nakon isteka roka, zbog mogućnosti da vam tijelo dostavi rješenje ili informaciju poštom.

U slučaju da tijelo javne vlasti nije donijelo propisano rješenje kojim odbija ili odbacuje vaš zahtjev već vas je samo neformalno obavijestilo o tome da vam iz nekog razloga uskraćuje informaciju, inzistirajte na donošenju rješenja.

Što treba sadržavati žalba i kako se podnosi? #

Žalba treba sadržavati vaše podatke (ime, prezime i adresu odnosno naziv pravne osobe i sjedište) i mora biti potpisana (osobno, odnosno od ovlaštene osobe, ako se radi o pravnoj osobi). Ukoliko je podnosite elektroničkim putem, a nemate elektronički potpis, možete skenirati potpisanu žalbu i poslati je elektroničkim putem. Vaša adresa odnosno sjedište pravne osobe nužna je kako bi vam Povjerenik mogao dostaviti svoju odluku.

U žalbi trebate navesti rješenje koje pobijate, naziv tijela javne vlasti koje je to rješenje donijelo i iz kojih ste razloga nezadovoljni rješenjem.

Iako Povjerenik za informiranje traži da uz žalbu priložite vaš zahtjev, oni će uredno zaprimiti žalbe zaprimljene elektronskim putem gdje se umjesto priloga navodi poveznica na zahtjev na Imamo pravo znati kako bi imali dokaze o cijeloj povijesti prepiske vezane uz zahtjev. Ako ipak želite preuzeti cijelu korespondenciju i datoteke, koristite opciju preuzimanja iz izbornika "Akcije" na stranici zahtjeva koja će pokrenuti preuzimanje .zip datoteke.

Obrazac za podnošenje žalbe neka tijela objavljuju na svojim internetskim stranicama, a možete ga uvijek pronaći na službenim stranicama Povjerenika za informiranje.

Žalba se u pravilu podnosi putem tijela javne vlasti kojem ste se prvotno obratili sa zahtjevom za pristup informacijama. Ako žalbu podnesete neposredno Povjereniku za informiranje, uzmite u obzir da se žalba prvo vraća tijelu javne vlasti na razmatranje, čime se produljuje postupak.

Preporučamo da tražite potvrdu o primitku žalbe.

Kada mogu očekivati odluku Povjerenika za informiranje? #

Povjerenik za informiranje provodi postupak po žalbi (drugostupanjski postupak) utvrđujući sve okolnosti slučaja, tražeći pojašnjenja i informacije od tijela javne vlasti, a može tražiti i dodatna pojašnjenja od vas kao korisnika.

Osnovni rok za rješavanje o žalbi je 30 dana.

Rokovi su duži u dva slučaja: ako je za rješavanje potrebno ispitati ili provesti test razmjernosti i javnog interesa, tada je rok 60 dana; ako je potrebno tražiti mišljenje Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost i radi se o klasificiranim informacijama, rok za rješavanje je 90 dana.

Povjerenik dostavlja svoju odluku putem tijela javne vlasti od kojega je informacija zatražena.

Kakvu odluku Povjerenika za informiranje mogu očekivati? #

Povjerenik za informiranje može usvojiti vašu žalbu, u cijelosti ili djelomično.

Ako Povjerenik nakon provedenog postupka koji uključuje i uvid u traženu informaciju, ocijeni da je žalba osnovana, naložit će tijelu javne vlasti da vam omogući pristup traženoj informaciji te će odrediti za to primjeren rok. Može zaključiti da je vaša žalba osnovana u jednom dijelu, dok je u drugom dijelu u pravu tijelo javne vlasti. U tom slučaju potvrdit će one dijelove rješenja tijela javne vlasti koji su zakoniti, dok će ga u preostalom dijelu poništiti i naložiti tijelu da vam omogući pristup informaciji. Povjerenik za informiranje može i naložiti tijelu da ponovno provede postupak.

Povjerenik može donijeti i odluku da je vaša žalba u cijelosti neosnovana. U tom slučaju će rješenjem potvrditi odluku tijela javne vlasti. Ako smatrate da Povjerenik nije u pravu preostaje vam mogućnost pokretanja upravnog spora pred Visokim upravnim sudom, kao i u slučaju kada Povjerenik samo djelomično uvaži vašu žalbu.

U slučaju žalbe zbog šutnje uprave Povjerenik za informiranje štiti vaše pravo na pristup informacijama na način da će od tijela koje nije postupilo u zakonskom roku zatražiti očitovanje o razlozima nepostupanja te ga požuriti da to učini. Ako tijelo i dalje ne postupi prema podnesenom zahtjevu, Povjerenik za informiranje će tijelu javne vlasti naložiti da riješi vaš zahtjev sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

U slučaju kada je tijelo u međuvremenu dostavilo traženu informaciju, molimo da o tome obavijestite Povjerenika za informiranje kako bi se postupak mogao okončati (e-mailom, telefonski ili pisanim putem).

U slučaju da niste pravovremeno izjavili žalbu Povjerenik za informiranje će rješenjem odbaciti žalbu.

Što mogu učiniti ako sam nezadovoljan odlukom Povjerenika ili o mojoj žalbi nije odlučeno na vrijeme? #

Protiv rješenja Povjerenika za informiranje ili u slučaju njegove šutnje, dakle ako ne odluči o vašoj žalbi u navedenim rokovima, možete pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. Na upravni spor građana pred Visokim upravnim sudom ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

I tijelo javne vlasti može pokrenuti upravni spor protiv rješenja Povjerenika. Visoki upravni sud mora odlučiti o tužbi u roku od 90 dana.

Predstavka #

Povjereniku se možete obratiti i predstavkom te tako upozoriti da tijela javne vlasti nisu transparentna u mjeri ili na način koji propisuje Zakon o pravu na pristup informacijama (primjerice, ne objavljuju na svojim internetskim stranicama informacije koje Zakon propisuje, često zahtjeve rješavaju izvan propisanih rokova, ne osiguravaju javnost sjednica formalnih radnih tijela ili ne provode savjetovanja s javnošću). Povodom navoda iz vaše predstavke Povjerenik nad tijelom javne vlasti može provesti i inspekcijski nadzor, prilikom kojeg će utvrditi propuste u ispunjavanju obveza iz Zakona te naložiti mjere za njihovo ispravljanje.

Prijavite se za slanje predstavke putem obrazaca koje smo pripremili.

Zaštita prava za ponovnu uporabu informacija #

Ponovna uporaba informacija je korištenje informacija nekog tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba (građana, udruga, akademske zajednice, privatnog sektora) u komercijalne ili nekomercijalne svrhe koje su različite od izvorne svrhe za koju se informacije prikupljaju u okviru javnog posla.

Mogu li zaštiti svoje pravo na ponovnu uporabu informacija? #

U slučaju da tijelo javne vlasti odbije vaš zahtjev za ponovnu uporabu informacija ili ga odbaci, možete podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje. Također, ako tijelo javne vlasti ne odluči o vašem zahtjevu možete podnijeti žalbu zbog šutnje uprave.

Na žalbeni postupak primjenjuju se pravila koja vrijede i za postupak po žalbi radi uskrate prava na pristup informacijama. Protiv rješenja Povjerenika žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Obrasce za podnošenje žalbe vezano uz ponovnu uporabu informacija možete pronaći na službenim stranicama Povjerenika za informiranje.

Zaštita pristupa informacijama prema posebnim propisima #

Povjerenik za informiranje, pored opće nadležnosti, predstavlja žalbeno tijelo i u slučaju uskraćivanja informacija o okolišu, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18). Informacije o okolišu od iznimnog su javnog interesa, neposredno vezane uz zaštitu zdravlja ljudi, održivi razvoj i kvalitetu života budućih generacija. Stoga mogućnost pristupa okolišnim informacijama neposredno utječe na pravo javnosti da sudjeluje u odlučivanju o određenim djelatnostima vezano za pitanja zaštite okoliša, što predstavlja značajan alat koji građanima daje legitimaciju da budu aktivni sudionici u kreiranju javnih politika koje se odnose na zaštitu okoliša.

Povjerenik je Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18) određen i kao nadležno tijelo u pitanju dostupnosti javnog arhivskog gradiva. Naime, Povjerenik predstavlja drugostupanjsko tijelo u postupku odobravanja pristupa gradivu koje nije javno dostupno u smislu navedenog Zakona, stoga protiv rješenja državnog arhiva i arhiva JLP(R)S, možete podnijeti žalbu Povjereniku u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Upotrijebite drugi način za traženje informacija #

Problem pristupu informacijama ili istraživanju možete pokušati riješiti na druge načine.

 • Podnesite novi zahtjev u kojem tražite popis dokumenata ili informacije koje su direktno ili indirektno vezane uz materijal koje vam je tijelo odbilo dati. Ili pitajte ovdje za ideje.
 • Ako je neko drugo tijelo povezano možete pokušati njima poslati zahtjev za pristup informacijama.
 • Pišite zastupnicima u Saboru ili drugim političarima i zamolite ih za pomoć u traženju informacije. Saborski zastupnici mogu službeno zatražiti informacije od tijela javne vlasti a njih tijela ne mogu odbiti! Zastupnici u lokalnim skupštinama i vjećima jednako tako imaju moć dobivanja informacija službenim putem od lokalne samouprave u kojoj zastupaju vas, građane.
 • Pokušajte tražiti informacije od Europske unije. Svaki građanin i stanovnik Europske unije ima zakonski zajamčeno pravo tražiti informacije od vlasti EU-a. AskTheEU.org je inačica ovakve stranice za traženje informacija od institucija Europske unije.
 • Zamolite druge istraživače koji su zainteresirani za sličnu temu vašoj za pomoć. Ponekad ih možete pronaći pregledavanjem ove stranice; kontaktirajte bilo kojeg registriranog korisnika s njihove profilne stranice. Možda postoji internetski forum ili grupa gdje ćete pronači istoumne istraživače.
 • Možete osnovati malu lokalnu kampanjsku skupinu i ugovoriti sastanak s djelatnicima iz tijela javne vlasti. Tako će vas ozbiljnije shvatiti.

Izjava o izvoru: Ova stranica temelji se na publikacijama prava na pristup informacijama, a dijelovi izvornog teksta preuzeti su od Povjerenika za informiranje.