Bespravna gradnja na kčbr 8575/409

Zahtjev za pristup informacijama od Damir Mikulčić za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb
Poštovani

31.08.2018 isteklo je mjesec dana od prijave bespravne gradnje Vašem ministarstvu.
Koji je vremenski rok izlaska Vaših inspektora na teren?
Tko određuje ili zadužuje inspektora za pojedine slučajeve i kome je on odgovoran za obavljanje određene prijave u određenom roku?
Koja je dužnost inspektora na razgovorusa strankama prvog i trećeg ponedeljka u Vašem ministarstvu?
Zašto Vaši inspektori na razgovoru sa strankama prvog i trećeg ponedeljka u prostorijama Vašeg ministarstva nisu legitimirani mada su to po zakonu obavezni svi državni službenici?

S poštovanjem,

Damir Mikulčić

Zahtjev za pristup informacijama,

1 privitaka

Poštovani,

slijedom Vašeg zahtjeva, kojeg ste temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) uputili ovom Ministarstvu, na temelju odredbi članka 23. stavka 1. točke 1. a u svezi s člankom 17. stavkom 1. točkom 2., obavještavamo vas kako slijedi.

1. Koji je vremenski rok izlaska Vaših inspektora na teren?
Na planove rada građevinske inspekcije i obavljanje inspekcijskih nadzora građenja utječe više okolnosti (npr. lokacija građenja-građevinsko ili izvan građevinsko područje, kulturno dobro i dr.), vrsta građevina (stambene i javne građevine ili pomoćne zgrade i druge jednostavne građevine i radovi), moguća ugroženost okolnih građevina i stabilnosti, potporni zidovi i sl., vrijeme građenja (već izgrađeno ili je građenje u tijeku, građenje s aktom za građenje ili ne) te ostali stručni kriteriji. Zbog navedenog i činjenice da inspekcija nadzore obavlja po službenoj dužnosti a ne povodom svake zaprimljene pojedinačne prijave, nisu zakonom određeni rokovi kada će inspekcija obaviti nadzor, nego rokovi počinju teći od dana kada inspektor utvrdi činjenice odnosno nezakonitost i pokrene upravni postupak.
Planovi rada se izrađuju mjesečno, uzimajući u obzir određeni broj izvanrednih (hitnih) i kontrolnih nadzora te ostalih poslova koji su u opisu radnog mjesta inspektora.

2. Tko određuje ili zadužuje inspektora za pojedine slučajeve i kome je on odgovoran za obavljanje određene prijave u određenom roku?
Pročelnici ureda i glavni inspektori dužni su rasporediti nadzore i ostale poslove inspektora sukladno gore navedenim kriterijima i prioritetima za postupanje, vodeći pri tome računa o Godišnjem planu rada Ministarstva odnosno Uprave za inspekcijske poslove, a koji se objavljuje na internetskim stranicama MGIPU za svaku godinu.

3. Koja je dužnost inspektora na razgovoru sa strankama prvog i trećeg ponedjeljka u Vašem ministarstvu?
Uredovno vrijeme je organizirano za komunikaciju s građanima i prijaviteljima nezakonitosti u svezi nadležnosti inspekcije, radi zaprimanja raznih podnesaka u svezi pojedinačnih slučajeva i odgovaranja na upite o načinu rada inspekcije. Napominje se da prijavitelji i vlasnici susjednih čestica nisu stranke u inspekcijskom postupku, jer stranke (investitori građenja, vlasnici čestice, izvođači i dr.) su određene člankom 18. Zakona o građevinskoj inspekciji) te mogu komunicirati s nadležnim inspektorom svakim radnim danom.

4. Zašto Vaši inspektori na razgovoru sa strankama prvog i trećeg ponedjeljka u prostorijama Vašeg ministarstva nisu legitimirani mada su to po zakonu obavezni svi državni službenici?
Građevinski inspektori dokazuju svoje službeno svojstvo, identitet i ovlasti službenom iskaznicom i značkom tijekom obavljanja inspekcijskog nadzora građenja. Za sada ne postoji opća obveza državnih službenika da nose istaknute pločice sa svojim imenom i prezimenom, ali ukoliko je inspektor kao državni službenik u obavljanju svojih poslova povrijedio Etički kodeks, možete povredu prijaviti etičkom povjereniku Ministarstva (podaci objavljeni na stranicama Ministarstva www.mgipu.hr), s naznačenim vremenom, mjestom i načinom komunikacije sa službenikom Ministarstva.

S poštovanjem,
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

prikazati citirane dijelove