Za: Grad Đakovo

Poštovani,
Sukladno članku 12. Kodeksa ponašanja članova gradskog vijeća grada Đakova molim Vas da odgovorite tko su članovi Etičkog odbora i Vijeća časti?
Po pitanju članka 1. Kodeksa kojim se između ostalog uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća, molim odgovor na sljedeće pitanje:
Da li je zamjenik predsjednika gradskog vijeća grada Đakova i predsjednik nadzornog odbora trgovačkog društva Univerzal d.o.o (koji je u većinskom vlasništvu grada Đakova) postupao protivno odredbama članka 4. točka 2,3, 4, i 5 Kodeksa, a imajući u vidu činjenicu da je isti zaposlen u Hemco d.o.o kao voditelj nabave te je navedena firma sklopila Ugovor o javnoj nabavi (pretpostavka isporuka zaštitne odjeće i obuće) sa Univerzalom d.o.o na iznos 127.287,36 kuna u 2022. godini?

Da li grad Đakovo ima sklopljenih Ugovora o pravnom savjetovanju i sl. sa odvjetničkim uredima i koji su to odvjetnički uredi?

S poštovanjem,

Štefanija Zovko

Lidija Vomš, Grad Đakovo

1 privitaka

Poštovana,

u privitku dostavljam Odgovor na Vaš zahtjev koji ste uputili Gradu Đakovu.

S poštovanjem,

Lidija Vomš, mag. iur.

Službenica za informiranje

--
Lidija Vomš, mag. iur.
Viša stručna suradnica za socijalnu skrb
Grad Đakovo
Ured gradonačelnika
Trg dr. F. Tuđmana 4