Korisnici prostora Sveučilišne bolnice u osnivanju - u likvidaciji

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

- popis korisnika te velicina jedinice koju korisnik koristi u Sveučilišnoj bolnici u osnivanju - u likvidaciji

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Postovani, molio bih vas da u odgovoru na email potvrdite kada zaprimite ovaj zahtjev.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama obavještavamo Vas da je sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15), nastavno: Zakon, propisano da je „informacija“ svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisan, nacrtan, tiskan, snimljen, magnetni, optički elektronički li neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Dakle, iz zakonske je odredbe razvidno kako pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, onoj koja postoji u materijaliziranom obliku i koju je tijelo već izradilo, bilo samo ili u suradnji s drugim tijelima, bez obveze da je izrađuje slijedom zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama te bez obveze davanja objašnjenja ili uputa.

Naime Vaš zahtjev osim naslova i traženja potvrde primitka zahtjeva ne sadrži ništa drugo.

Nadalje, sukladno odredbi članka 18. stavka 3. Zakona propisano je da pisani zahtjev sadrži naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Slijedom navedenog molimo da u roku od 5 dana dopunite svoj zahtjev navođenjem imena, prezimena i adrese fizičke osobe podnositelja zahtjeva te informaciju koja se traži zahtjevom. U suprotnom, postupiti će se sukladno odredbi članka 20. stavka 2. Zakona.

Molim potvrdu primitka.

Lp,

Senka Čehaja, dipl.iur.
Službenica za informiranje

T. +38516166088

A: Trg Stjepana Radića 1
    10 000 Zagreb, Hrvatska

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Postovana,
U zahtjevu od 7.11.2020 se nalazi sadrzaj zahtjeva, a kako do danas niste potvrdili poslao sam samo reply da potvrdite primitak zahtjeva.

Kopiram sadrzaj zahtjeva od 7. studenog 2020.:

Za: Grad Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

- popis korisnika te velicina jedinice koju korisnik koristi u Sveučilišnoj bolnici u osnivanju - u likvidaciji

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

Vaš zahtjev od 7. studenog 2020. je zaprimljen te je temeljem istog otvoren spis predmeta.

Napominjemo da je isti upućen nadležnom gradskom uredu te da će po primitku informacije odnosno očitovanja biti donesena odluka u spisu predmeta sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15).

Lp,

Senka Čehaja, dipl.iur.
Službenica za informiranje

T. +38516166088

A: Trg Stjepana Radića 1
    10 000 Zagreb, Hrvatska

prikazati citirane dijelove

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani, vaš zahtjev je zaprimljen i proslijeđen nadležnom Uredu na očitovanje. Čim dobijemo odgovor nadležnog Ureda obavijestit ćemo vas o istom.

L.p.
Ljiljana Podunajec, univ.spec.mag.iur.
Službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

1 privitaka

  • Attachment

    Svi korisnici SBZ Zagreb popis svih korisnika i prostora koje koriste Jadranska avenija.xlsx

    14K Download View as HTML

Poštovani,

vezano uz vaš zahtjev za pristup informacijama u kojem ste zatražili 
popis korisnika i veličine jedinica koji korisnici koriste u Sveučilišnoj
bolnici u osnivanju – u likvidaciji,  obavještavamo vas da smo dana 19.
11. 2020. zaprimili  očitovanje Gradskog ureda za upravljanje imovinom
Grada, Klasa: 372-01/20-001/1174, Urbroj: 251-14-32-1/002-20-2,  koji se
Ured očitovao kako slijedi:

„Zaključkom gradonačelnika o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
preuzimanje Sveučilišne bolnice u osnivanju – u likvidaciji od 25.03.2020.
(Službeni glasnik Grada Zagreba 8/20) i ) i Zaključkom o izmjeni Zaključka
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za preuzimanje Sveučilišne bolnice u
osnivanju – u likvidaciji od 24.06.2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba
17/20), osnovano je i imenovano Povjerenstvo za preuzimanje nekretnine od
Sveučilišne bolnice u osnivanje – u likvidaciji, čija je zadaća
preuzimanje nekretnine i dokumentacije u vezi predmetne nekretnine.

Dana 10.07.2020. izvršena je primopredaja predmetne nekretnine, te su
prilikom primopredaje utvrđeni korisnici prostora navedeni u tabličnom
prikazu koji se dostavlja u prilogu.“

 

U privitku s time u vezi dostavlja vam se tablični prikaz korisnika
navedenog prostora.

Molim potvrdu primitka.

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE  

Ljiljana Podunajec, univ.spec.mag.iur.

 

Miroslav Schlossberg

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Hvala na odgovoru.
Ujedno potvrđujem primitak emaila.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg