nelegalnoj gradnji, aktiviranje velikom klizišta zbog građevinskog radova na parceli k.č. 826/1 k.o. Črnomerac u samom središtu grada Zagreba u srcu zaštićene zone Park Šume Jelenovac Z2

Zahtjev za pristup informacijama od Nada Turudić za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Neka Vama onda odgovore iz Grada i građ.inspekcije :
Da li je izdata lokacijska i građevinska dozvola?
Da li su projekti revidirani?
Je li evidentiran početak radova te prijava Ministarstvu Graditeljstva?
Postoji li projekt građevinske jame te revizija?
Jesu li provedena geotehnička istraživanja i gdje su provedena?
Koja je to firma koja izvodi radove u zelenom zaštićenom šumskom pojasu?
Da li su izdani posebni geotehnički uvjeti gradnje?

S poštovanjem,

Turudić Nada

Zahtjev za pristup informacijama,

Poštovana gđo. Turudić,

Slijedom zahtjeva kojeg ste temeljem odredbi članka 23. stavka 1. točke 1., a u vezi sa člankom 17. stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15), uputili ovom Ministarstvu, obavještavamo da smo uvidom u evidenciju utvrdili slijedeće:

Građevinska inspekcija obavila je inspekcijski nadzor nad radovima koji se izvode na parceli k.č.br. 826/1 k.o Črnomerec, te je u ispitnom postupku utvrđeno kako se na navedenoj lokaciji izvode zemljani radovi kojima se uređuje i mijenja stanje u prostoru, a kako isti ne predstavljaju građenje građevine, nisu u nadležnosti građevinske inspekcije.

Prema Zakonu o građevinskoj inspekciji nadzor građenja i provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje provodi upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva, odnosno jedinstveni upravni odjel na čijem se području gradi, odnosno provodi zahvat u prostoru, te je sukladno tome podnesak upućen na nadležno postupanje Uredu za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Grada Zagreba.

Obzirom da se radovi izvode u zaštićenoj zoni park šume Jelenovac neposredno uz Jelenovački potok predmetne prijave su proslijeđene i slijedećim institucijama: Gradskom zavodu za zaštiti spomenika kulture i prirode, Hrvatskim šumama d.o.o., UŠP Zagreb, Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (sektoru inspekcije zaštite prirode i vodopravnoj inspekciji), a sve radi postupanja u dijelu iz njihove nadležnosti.

Srdačan pozdrav,
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
__________________________________________________
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Tel:01/3782444

prikazati citirane dijelove