Projekt "Akumulacija Kukuljani na vodotoku Rječina"

Zahtjev za pristup informacijama od Željko Smolčić za Hrvatske vode, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Hrvatske vode, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas da mi prema Zakonu o pravu na pristup informacijama dostavite projekt "Akumulacija Kukuljani na vodotoku Rječina".

S poštovanjem,

Željko Smolčić

Za: Hrvatske vode, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Podsjećam vas da sam od vas tražio da mi mailom pošaljete projekt "Akumulacija Kukuljani na vodotoku Rječina".
Prvi mail sam vam poslao 10.9.2020. godine, a odgovora nema, podsjećam vas da mi prema Zakonu o pravu na
pristup informacijam morate dati odogovor u roku od 15 dana.

S poštovanjem,

Željko Smolčić

Danko Biondić, Hrvatske vode, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, u privitku Vam dostavljamo odgovor Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka.

S poštovanjem,

Hrvatske vode

Službenik za informiranje
dr.sc. Danko Biondić

----- Pravne napomene -----
Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove poruke zabranjena je. HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za sadržaj ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta HRVATSKIH VODA. S obzirom na nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih problema. HRVATSKE VODE zadržavaju pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail poruka koje se šalju iz HRVATSKIH VODA ili u njih pristižu.
----- Disclaimer -----
This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or confidential information. Please do not read the message if you are not its designated recipient. If you have received this message by mistake, please inform its sender and destroy the original message and its attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use, distribution, reproduction or publication of this message is forbidden. HRVATSKE VODE is neither responsible for the contents of this message, nor for the consequences arising from actions based on the forwarded information, nor do opinions contained within this message necessarily reflect the official opinions of HRVATSKE VODE. Considering the lack of complete security of e-mail communication, HRVATSKE VODE is not responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail message with a virus or other malicious program, unauthorized interference, erroneous or delayed delivery of the message due to technical problems. HRVATSKE VODE reserves the right to supervise and store both incoming and outgoing e-mail messages.

Za: Danko Biondić

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Dobio sam vaš odgovor, ali nisam zadovoljan s odgovorom.
Razlog nezadovoljstva je taj što ja nisam traži uvid u informaciju u prostorijama Hrvatskih voda VGO Rijeka, već sam tražio projekt u PDF fajlu.
Jedini pravi način na koji se može dobiti uvid u projekt je da dobijem sve potrebne fajlove u digitalnom obliku.

Prema članku 5. Zakona u pravu na pristup informacijama:
"Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti."

Nedvojbeno vi posjedujete tu informaciju, pa ste mi ju dužni dostaviti prema Zakonu u pravu na pristup informacijama.

Sigurno ste prema ugovoru od projektanta dobili DVD s kompletnim fajlovima projekta "Akumulacija Kukuljani na vodotoku Rječina".

Zbog toga, molim vas da mi dostavite DVD projekta "Akumulacija Kukuljani na vodotoku Rječina".

Molim vas na mi dostavite DVD s svim fajlovima na adresu:
----------------------------------------------------------------------
Željko Smolčić
Kralja Tomislava 124a
51260 Crikvenica
----------------------------------------------------------------------

Prema Zakona u pravu na pristup informacijama dužni ste mi dostaviti traženu informaciju u roku od 15 dana.
Ako mi ne dostavite traženu informaciju biti ću prisiljen kontaktirati Povjerenika za informiranje.

S poštovanjem,

doc.dr.sc. Željko Smolčić
Građevinski fakultet
Sveučilište u Rijeci
Radmile Matejčić 3
51000 Rijeka