Protuzakonito parkiranje u ulici Vrhovec

Zahtjev za pristup informacijama od Damir Šarotarski za Grad Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Zagreb

Obzirom na veći broj nerealiziranih zahtjeva za intervencijom prometnog redara u ulici Vrhovec u Zagrebu, što je u suprootnosti s čl. 83 Zakona o sigurnosti prometa na cestama, molim vas da objavite podatke o broju naplaćenih kazni za nepropisno parkiranje u ulici Vrhovec u posljednjih 5 godina.
Naime, unatoč većem broju telefonskih poziva i posalnih poruka putem e- pošte prema prometnom redarstvu, nitko ne reagira. U svkom trenutku u navedenoj ulici se može pronaći barem 70-ak nepropisno parkiranih vozila.
Istovremeno se u samoj ulici povećava broj uspornika (tzv. ležećih policajaca) kako bi se time zaštitili pješaci koji zbog nepropisno parkiranih vozila moraju hodati po kolniku.

S poštovanjem,
Damir Šarotarski

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,
potvrđujemo primitak.
Grad Zagreb
Službenik za informiranje

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

molimo da u okviru svoje nadležnosti odgovorite na pitanje podnositelja Damira Šarotarskog iz Zagreba, a sve obzirom na činjenicu da se predmetni upit ne smatra zahtjevom za ostvarivanje prava na pristup informacijama sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13, 85/15 i 69/22 – u daljnjem tekstu: Zakon).

Naime, člankom 5. stavkom 1. točkom 3. Zakona propisano je da je „informacija“ svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisan, nacrtan, tiskan, snimljen, magnetni, optički elektronički li neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti. Navedeno znači da pristup informaciji u smislu Zakona pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, odnosno informaciji koja postoji u materijaliziranom obliku u trenutku postavljanja zahtjeva za pristup informacijama, a ne uključuje obvezu tijela javne vlasti da stvara nove informacije koje ne postoje u trenutku kada je zahtjev upućen odnosno da daje odgovore na upite, sastavlja izvješća, tumači propise, da obavlja dodatne aktivnosti, provodi nadzor odnosno sastavlja odgovor radi stvaranja informacije.

O ustupu se ujedno obavještava i podnositelj.

Srdačan pozdrav,

Ljiljana Podunajec, univ.spec.mag.iur.
Službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove

Redarstvo, Grad Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

 

nastavno na Vaš upit o broju naplaæenih kazni u posljednjih 5 godina
sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne
Novine" 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19,
42/20, 85/22 i 114/22) na lokaciji Ulica Vrhovec u Zagrebu, ovim putem Vam
dostavljamo podatke kojima raspolaže Odjel prometnog redarstva od trenutka
uvoðenja novog softvera.

 

U službenim evidencijama Odjela prometnog redarstva u zadnje 3 godine na
predmetnoj lokaciji naplaæene su 82 novèane kazne sukladno odredbama
naprijed navedenog Zakona, dok se za ostale prekršaje vode zakoniti
postupci sukladno odredbama Prekršajnog zakona ("Narodne Novine" 107/07,
39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18, 114/22).

 

Službenici Odjela prometnog redarstva i dalje æe izvršavati nadzor
predmetne lokacije sukladno operativnim i tehnièkim moguænostima te æe
sankcionirati vozila zateèena parkirana ili zaustavljena
suprotno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne
Novine" 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19,
42/20, 85/22 i 114/22). 

 

Hvala Vam na razumijevanju.  

 

Rado smo Vam na usluzi i raspolaganju.

 

S poštovanjem,

 

 

  Antun Filkoviæ

Grad Zagreb   Voditelj Odjela
prometnog redarstva
[1]www.zagreb.hr  
E: [e-mail adresa]
    T: +385 1 610 1566 

  A: Ulica Vatroslava
Jagiæa 31
      10 000 Zagreb,
Hrvatska

 

 

GRADSKI URED
ZA OBNOVU,
IZGRADNJU,
PROSTORNO
UREÐENJE,
GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE
POSLOVE I
PROMET |
SEKTOR ZA
KOMUNALNO I
PROMETNO
REDARSTVO,
ODJEL
PROMETNOG
REDARSTVA

--------------------------------------------------------------------------

Šalje: Pristup informacijama gradonaèelnika
<[Grad Zagreb e-mail za zahtjeve]>
Poslano: 19. svibnja 2023. 10:02
Prima: Redarstvo <[e-mail adresa]>
Predmet: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Protuzakonito parkiranje u
ulici Vrhovec
 

Poštovani,

 

povodom oèitovanja koje ste Službeniku za informiranje dostavili u svezi
upita podnositelja Šarotarski Damira, istièemo kako se podnositeljev upit
sukladno odredbi èlanka 18. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama
(Narodne novine, br. 25/13, 85/15 i 69/22) ne smatra zahtjevom za pristup
informacijama, slijedom èega navedeni podnesak nije u djelokrugu
Službenika za informiranje te Vam je isti upuæen na postupanje.

 

Slijedom iznesenog, pozivate se oèitovanje dostaviti izravno podnositelju.

 

S poštovanjem,

 

Vanja Severec, mag.iur.

Službenik za informiranje

 

[2]Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description: Description: cid:[email protected]

 

G R A D  Z A G R E B

Ured gradonaèelnika

Zagreb, Trg Stjepana Radiæa 1

ured 310, III. kat

tel:  +385 1 6101 310

WEB.: [3]http://www.zagreb.hr

 

  

 

------------------------------------------------------------------------

Šalje: Pristup informacijama gradonaèelnika
<[4][Grad Zagreb e-mail za zahtjeve]>
Poslano: 9. svibnja 2023. 17:11
Prima: Gradski ured za graditeljstvo
<[5][e-mail adresa]>; Redarstvo
<[6][e-mail adresa]>
Kopija: Damir Šarotarski
<[7][ZPPI #9999 email]>
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Protuzakonito parkiranje u
ulici Vrhovec

 

Poštovani,

molimo da u okviru svoje nadležnosti odgovorite na pitanje podnositelja
Damira Šarotarskog iz Zagreba, a sve obzirom na èinjenicu da se predmetni
upit ne smatra zahtjevom za ostvarivanje prava na pristup informacijama
sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne
novine, broj: 25/13, 85/15 i 69/22 – u daljnjem tekstu: Zakon).

Naime, èlankom 5. stavkom 1. toèkom 3. Zakona propisano je da je
„informacija“ svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku
dokumenta, zapisa, dosjea, neovisno o naèinu na koji je prikazan (napisan,
nacrtan, tiskan, snimljen, magnetni, optièki elektronièki li neki drugi
zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili
dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s
organizacijom i radom tijela javne vlasti. Navedeno znaèi da pristup
informaciji u smislu Zakona pretpostavlja pristup veæ gotovoj i postojeæoj
informaciji, odnosno informaciji koja postoji u materijaliziranom obliku u
trenutku postavljanja zahtjeva za pristup informacijama, a ne ukljuèuje
obvezu tijela javne vlasti da stvara nove informacije koje ne postoje u
trenutku kada je zahtjev upuæen odnosno da daje odgovore na upite,
sastavlja izvješæa, tumaèi propise, da obavlja dodatne aktivnosti, provodi
nadzor odnosno sastavlja odgovor radi stvaranja informacije.

O ustupu se ujedno obavještava i podnositelj.

Srdaèan pozdrav,

Ljiljana Podunajec, univ.spec.mag.iur.
Službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove