rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web

Lana Podgoršek je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Financijska agencija, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Ovaj zahtjev je povučen od strane osobe koja ga je napravila. Objašnjenje može biti niže u dopisu.

Lana Podgoršek

Za: Financijska agencija

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku (csv, xls) sve informacije prepoznate u Registra godišnjih financijskih izvještaja RGFI - rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web Pravilnik o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN 039/2008). Također želim vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome vas molim da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Financijska agencija, Zagreb

Poštovana,

zahvaljujemo na Vašem upitu prema Zakonu o pravu na pristup informacijama
te Vam u nastavku dostavljamo odgovor.

Postupak objave i davanja podataka iz Registra godišnjih financijskih
izvještaja kojega vodi Fina reguliran je Zakonom o računovodstvu (NN br.
109/07, 54/13 i 121/14) koji je u primjeni do 1. siječnja 2016. godine,
odnosno nakon toga roka novim Zakonom o računovodstvu (NN br. 78/15).

Člankom 23., st. 2. trenutno važećega Zakona propisana je obveza Fine da
na internetskim stranicama u roku 30 dana od dana zaprimanja utvrđenoga,
točnog i potpunog godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika javno
prikaže dokumente prikupljene u svrhu javne objave. Fina u skladu s
navedenim javno objavljuje dokumentaciju zaprimljenu za javnu objavu putem
web aplikacije RGFI-javna objava, kojom je svim korisnicima, bez naknade,
omogućen uvid u zaprimljene godišnje financijske izvještaje poduzetnika i
drugu propisanu dokumentaciju.

Članak 15. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravu na
pristup informacijama (NN br. 85/15), navodi sljedeće: "U svrhu ponovne
uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi,
prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva
nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti
može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati
informacije u svrhu ponovne uporabe."

Osim navedenoga, postupak korištenja i davanja podataka iz Registra
godišnjih financijskih izvještaja, uz naknadu, reguliran je čl. 24. Zakona
o računovodstvu, što je u skladu sa čl. 20., st. 3. Izmjena i dopuna
Zakona o pravu na pristup informacija, koji glasi: " Iznimno, tijelo javne
vlasti može korisniku naplatiti troškove uz troškove iz stavka 2. ovoga
članka ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

1) tijelo javne vlasti pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili

2) korisnik zahtijeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava
odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade,
reprodukcije i objave."

Kada se radi o pripremi i isporuci podataka koje Fina ustupa uz plaćanje
naknade, zadovoljena su oba navedena uvjeta, s obzirom da se Fina
financira isključivo iz vlastitih prihoda, ne iz proračuna.

Slijedom navedenoga, a s obzirom na činjenicu da se radi o podacima čije
davanje, korištenje i daljnja uporaba su regulirani posebnim zakonom, u
odnosu na te podatke primjenjuje se odredba čl. 15., st. 2., t. 7. Zakona
o pravu na pristup informacijama, odnosno uvid u podatke te priprema i
isporuka podataka obavljaju se isključivo prema odredbama Zakona o
računovodstvu.

Način primanja i postupak provjere potpunosti i točnosti godišnjih
financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća temelji se na  Zakonu o
računovodstvu i podzakonskim aktima, među inima i Pravilniku o načinu
vođenja Registra. Dokumentacija se od obveznika zaprima sukladno navedenim
propisima, s tim da ju obveznik može podnijeti: osobno, poštom ili putem
internetske aplikacije, a dokumentacija može biti dostavljena u cijelosti
u e-obliku, djelomično na papiru, a djelomično u e-obliku ili ju obveznik
u cijelosti može dostaviti na papiru. Fina provodi postupke prethodne
kontrole i kontrole potpunosti te računske i logičke kontrole, ovisno o
tome na koji je način obveznik podnio dokumentaciju. Primjerice, prethodna
kontrola uključuje provjeru je li dokumentacija predana na propisanom
obrascu, jesu li u obrascu u kojem se upisuju opći podaci upisani svi
podaci o obvezniku te jesu li izvještaji potpisani od strane ovlaštene
osobe i je li predana sva potrebna dokumentacija ovisno o veličini
poduzetnika (obveznici revizije).

Naime, različita je dokumentacija propisana za male, srednje i za velike
poduzetnike. Kontrola potpunosti provodi se u trenutku primitka
dokumentacije u jednoj od 185 Fininih jedinica, prije postupka
evidentiranja primitka dokumentacije u aplikaciji. Ako obveznik nije
dostavio svu potrebnu dokumentaciju za statističke i druge potrebe ili
potrebe javne objave, Fina neće zaprimiti nepotpunu dokumentaciju. O
primitku nepotpune dokumentacije Fina će obveznika obavijestiti izdavanjem
obavijesti o nepotpunoj dokumentaciji. Ako je nepotpuna dokumentacija
dostavljena osobnom dostavom, obavijest će se odmah uručiti donositelju, a
ako je dokumentacija dostavljena poštom, obavijest će se poslati obvezniku
zajedno s dostavljenom nepotpunom dokumentacijom. Posebno su propisani
postupci provjere standardne, a posebno nestandardne dokumentacije. Ako je
standardna dokumentacija dostavljena u elektroničkom obliku, a nije
potpisana naprednim elektroničkim potpisom i uz izvještaj u elektroničkom
obliku nije dostavljena potpisana ovjerena referentna stranica, Fina će
također vratit će donosiocu izvještaj i uz to priložiti ispis „Obavijesti
o nepotpunoj dokumentaciji“.

Računska i logička ispravnost provjeravaju se za standardnu dokumentaciju,
a ako je izvještaj netočan, bit će evidentiran sa statusom netočan, a
obvezniku će biti dostavljena Obavijest o netočnoj dokumentaciji kao
preporučena poštanska pošiljku s povratnicom. Obveznik ne mora ponovno
dostaviti svu dokumentaciju, već samo one obrasce u kojima je utvrđena
greška, ali obrazac mora biti dostavljen kompletan kako bi bio potpisan i
ovjeren od ovlaštene osobe. Ako je netočan izvještaj dostavljen u
elektroničkom obliku, poduzetnik je dužan dostaviti novi izvještaj u
elektroničkom obliku, odnosno sve ono što je sadržavao elektronički medij
koji je prethodno dostavljen. U određenim slučajevima potrebno je
kontaktirati obveznika (telefonski ili e-poštom) radi naknadne provjere
ispravnosti iskazanih podataka u standardnoj dokumentaciji.

Tijekom kampanje primitka GFI-a i nestandardne dokumentacije Fina zaprimi
i obradi više od 155.000 financijskih izvještaja za obje svrhe.

Više o navedenim procesima možete saznati na Fininoj internetskoj
stranici, link:

[1]http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=973

i u rubrici "Najčešća pitanja i odgovori":

[2]http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=1379

S poštovanjem

Karlo Seleši
službenik za informiranje
FINA - Financijska agencija
Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
tel 01 6304 893
fax 01 6304 267
[FINA e-mail za zahtjeve]
[3]www.fina.hr

prikazati citirane dijelove

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Za izdavanje informacija koje TJV prodaje, duzan je izdati rjesenje s cijenom trazenih podataka.

Predlazem traziti cijenu u Rjesenju i neka obrazloze nacin izracuna cijene.

Lp,
Miroslav

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se putem e-maila dostavi Rješenje s cijenom i načinom obračuna iste za sljedeće informacije:

Sve informacije prepoznate u Registru godišnjih financijskih izvještaja RGFI - rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web u elektronskom obliku (csv, xls).

Pravilnik o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN 039/2008).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Financijska agencija, Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

zahvaljujemo na Vašem upitu prema Zakonu o pravu na pristup informacijama
te Vam u nastavku dostavljamo odgovor.

Podaci i dokumentacija javno objavljeni na WEB-u, na stranici RGFI - javna
objava, pripremljeni su za navedenu svrhu i Fina ne raspolaže
dokumentacijom u csv. ili xls. obliku jer od obveznika nisu preuzeti u tom
formatu, već kao PDF dokumenti (godišnja izvješća, odluke, izjave,
bilješke i dr.).

Naknada za pripremu navedene dokumentacije u elektroničkom obliku
definirana je Pravilnikom o vrstama i visini naknada za uslugu javne
objave GFI-a i izdavanje dokumentacije iz Registra (NN 126/11)

2. Ispis/preslika/izvadak iz Registra

2.1.1. Bilanca, račun dobiti i gubitka dokumentacija 39,00 kn

2.1.2. Izvještaj o novčanom tijeku izvještaj 19,00 kn

2.1.3. Izvještaj o promjenama kapitala izvještaj 16,00 kn, dokumentacija
do 5 stranica 25,00 kn

2.2. Ispis/preslika nestandardne dokumentacije svaka sljedeća započeta
stranica 2,50 kn

2.3. Izvadak iz Registra izvadak 15,00 kn

3. Preuzimanje dokumentacije putem interneta

3.1. Bilanca, račun dobiti i gubitka dokumentacija 29,00 kn

3.2. Izvještaj o novčanom tijeku dokument 9,00 kn

3.3. Izvještaj o promjenama kapitala dokument 6,00 kn

Podatke iz godišnjih financijskih izvještaja koje su obveznici podnijeli u
e-obliku (Excel), a koji su objavljeni na WEB-u, na stranici RGFI - javna
objava, moguće je preuzeti po cijeni od 0,20 kn (+PDV) po podatku koja je
definirana u skladu sa zakonskim propisima i Cjenikom usluga Fine, uz
odgovarajući popust prema količini preuzetih podataka.

U Registru je za 2014. godinu evidentirano 104.470 godišnjih financijskih
izvještaja, od čega se na male poduzetnike odnosi 102.895, za koje su na
spomenutoj WEB stranici objavljeni skraćena Bilanca (29 podataka) i Račun
dobiti i gubitka (RDG) (18 podataka), što ukupno čini bazu od 4.836.065
podataka za tekuću (2014.) i isto toliko podataka za prethodnu (2013.)
godinu, s tim da se naknada obračunava po redku (uključeni podaci za 2013.
i 2014. godinu).

Podaci iz godišnjih financijskih izvještaja za srednje i velike
poduzetnike, njih 1.575, dostupni su u punom obimu (ukupno 180 podataka iz
Bilance i RDG-a), što čini bazu podataka od 2.835.000 podataka za tekuću
(2014.) i isto toliko podataka za prethodnu (2013.) godinu, s tim da se
naknada obračunava po redku (uključeni podaci za 2013. i 2014. godinu).

U privitku Vam dostavljamo Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih
financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti
i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća.

Pravilnik je objavljen i na Fininoj internetskoj stranici, link:
[1]http://www.fina.hr/Default.aspx?art=10294

S poštovanjem,

Karlo Seleši
službenik za informiranje

FINA - Financijska agencija
Ured Uprave
Vrtni put 3, 10 000 Zagreb
tel 01 6304 893
fax 01 6304 267
[FINA e-mail za zahtjeve]
www.fina.hr

(See attached file: Pravilnik o nacinu vodenja RGFI-a.pdf)

prikazati citirane dijelove

Lana Podgoršek

Poštovani,

Hvala na dostavljenim iznosima naknada.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Ukupna cijena za dostavu u elektronskom obliku (csv, xls) svih informacija prepoznatih u Registru godišnjih financijskih izvještaja RGFI - rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Financijska agencija, Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

zahvaljujemo na Vašem upitu prema Zakonu o pravu na pristup informacijama
te Vam u nastavku dostavljamo odgovor.

Predmet objave za male poduzetnike jest 47 pozicija (29 AOP-a iz Bilance i
18 AOP-a iz RDG-a). S obzirom da raspolažemo podacima za 98.716 malih
poduzetnika, što je ukupno 4.639.652 podataka iz GFI-a za 2014. godinu +
180 AOP pozicija iz GFI-a 1.650 srednje velikih i velikih poduzetnika, što
je 297.000 podataka ili sveukupno 4.936.652 podataka, što po Cjeniku Fine
iznosi 493.652,00 kune + PDV.

Napominjemo kako je u postupku donošenja novi Pravilnik o naknadi koji će
donijeti Ministarstvo financija, s primjenom od 1. siječnja 2016. godine,
te očekujemo da će istim Pravilnikom biti definirana niža naknada za
navedeni obim podataka, a koliko točno, znat ćemo po objavi toga
Pravilnika u Narodnim novinama.

 
S poštovanjem

Karlo Seleši
službenik za informiranje

[1]Inactive hide details for Lana Podgoršek ---13.11.2015
21:46:38---Poštovani, Hvala na dostavljenim iznosima naknada.Lana
Podgoršek ---13.11.2015 21:46:38---Poštovani, Hvala na dostavljenim
iznosima naknada.

From: Lana Podgoršek <[ZPPI #699 email]>
To: [FINA e-mail za zahtjeve]
Date: 13.11.2015 21:46
Subject: Re: Odgovor na upit prema Zakonu o pravu na pristup informacijama

--------------------------------------------------------------------------

Poštovani,

Hvala na dostavljenim iznosima naknada.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi
informacija:

Ukupna cijena za dostavu u elektronskom obliku (csv, xls) svih informacija
prepoznatih u Registru godišnjih financijskih izvještaja RGFI -
rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

prikazati citirane dijelove

Poštovani,

hvala na odgovoru. Ovim putem otkazujem zahtjev za traženim informacijama.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org