Za: Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Zadar

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Kada se planira izgradnja nove zaobilaznice iznad Bilog Briga i kojim područjem bi ista trebala prolaziti?

S poštovanjem,

Udruga Eko-Zadar

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Zadar

Poštovani,

vezano za Vaš upit od 12. ožujka 2020.,

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije nema saznanja niti je
nadležan za dinamiku provedbe prostorno-planskih dokumenata i realizacije
pojedinih zahvata u prostoru. S obzirom da se predmetni planirani zahvat
nalazi u obuhvatu Grada Zadra, Upućujemo Vas na Grad Zadar, Upravni odjel
za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Na kartografskim prikazima 1A. Korištenje i namjena površina i  5. Razvoj
i uređenje naselja važećeg Prostornog plana uređenja Grada Zadra vidljivo
je područje kojim prolazi planirana trasa te obuhvat koridora unutar kojeg
se može smjestiti trasa planirane prometnice. Plan je dostupan na mrežnoj
stranici Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije
(www.zpu-zadzup.hr).

S poštovanjem,

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije

 

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org