Za: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije More i krš, Split

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Poštovana/i,

Molimo uvid u sljedeću dokumentaciju, skeniranu u PDF obliku:

1. Studija valorizacije prirodne baštine otoka Biševa kroz projekt Posjetiteljski centar Modra špilja - Biševo

2. Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima otoka Biševo uključujući Studiju nosivog kapaciteta Modre špilje

3. Inventarizacija prirodne baštine otoka Biševo uključujući spomenike prirode Modra i Medvidina špilja

S poštovanjem,

Stjepan Tafra
Građanska inicijativa "Spasimo Biševo"

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org