Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Igor Valentin je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Graditeljska škola za industriju i obrt, Rijeka kao dio skupine poslane na 1000 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Graditeljska škola za industriju i obrt, Rijeka

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

GRaditeljska škola za industriju i obrt, Graditeljska škola za industriju i obrt, Rijeka

1 privitaka

Poštovani,

U privitku Vam dostavljamo obrazac zahtjeva za pristup informacijama
temeljem kojeg ćemo postupiti.

Podredno navodimo da su zahtjev te podaci koje tražite objavljeni na web
stranici škole.

S poštovanjem,

                                  Tajnica

                                Vesna Del Treppo-Golob

Za: Graditeljska škola

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje) --> ako postoji, potrebno je dostaviti presliku u digitalnom obliku
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Tražili ste dodatne informacije vezane uz zahtjev, stoga niže dostavljam pojašnjenja:
a) sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (ZPPI), podnositelj zahtjeva nije dužan dostavljati razloge, svrhe niti objašnjenja zašto traži informacije
b) zahtjev ponosim ja osobno kao fizička osoba
c) sukladno ZPPI-u, podnositelj zahtjeva nije obavezan dostavljati zahtjev za pristup informacijama na obrascu - on je čisto alat koji služi kao pomoć, stoga nije dozvoljeno odbijati zahtjev ako nije dostavljen na obrascu - zahtjev poslan elektronskim putem smatra se pisanim zahtjevom
d) podnositelj zahtjeva nije dužan postpisivati niti ovjeravati pečatom zahtjev

Ukoliko smatrate da sam nešto pogrešno protumačio ili razumio iz vaše molbe za dopunu zahtjeva, dostavite vaš odgovor u kojem ćete poduprijeti vaše tvrdnje zakonskim aktima i člancima.

Podjećam da je rok za odgovor na zahtjev 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

S poštovanjem,

Igor Valentin

GRaditeljska škola za industriju i obrt, Graditeljska škola za industriju i obrt, Rijeka

Poštovani,

 

Očito ste pogrešno protumačili slanje obrasca-zahtjev za pristup informacijama-. Taj obrazac niti jednom riječju ne postavlja pitanja kojim bi tražili  razloge,svrhe niti

objašnjenja Vašeg  traženja  informacija. Svrha tog obrasca jeolakšanje traženju informacija podnositelju zahtjeva. Dakle,  izostavili ste bitnu činjenicu : u čl.
18. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25./2013; 85/2015 ) propisano je slijedeće

Članak 18.

(1) Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili
pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.

(2) Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena
bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je
podnesen pisani zahtjev.

(3) Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev
podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i
prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv
pravne osobe i njezino sjedište.

(4) Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup
informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

»(5) Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u
cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje
nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog
propisa, kao ni stvaranje nove informacije.«.

 

    Dakle navodite da zahtjev podnosite kao fizička osoba ali samo sa
imenom i prezimenom bez adrese koja je propisana u čl.18 stavku trećem.
Jednostavno iz tog razloga smo poslali obrazac u kojem je navedeno da
podnositelj mora upisati ime i prezime te adresu.

Također niti jednom riječju nije navedeno odbijanje vašeg zahtjeva.

Dakle, samo postupite  sukladno čl. 18.stavku trećem.

 

S poštovanjem,

                               Službenik za informiranje

                                Vesna Del Treppo-Golob   

 

From: GRaditeljska škola za industriju i obrt
[[1]mailto:[Graditeljska škola za industriju i obrt, Rijeka e-mail za zahtjeve]]
Sent: Monday, December 18, 2017 2:05 PM
To: vesna Del Treppo-Golob
Subject: Fwd: Re: Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

 

 

Za: Graditeljska škola

Poštovani,
želio bih vas upoznati s uputom Povjerenika za informiranje napisanoj u publikaciji "Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama - Priručnik za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti":

Člankom 20. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da će u slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem. --- Međutim, uzmite u obzir da je inzistiranje na adresi u slučaju zahtjeva podnesenog elektroničkom poštom, a već sa sigurnošću možete utvrditi da ćete informaciju pružiti korisniku, protivno načelima ekonomičnosti u postupanju te načelu suradnje i pružanja pomoći. ---

Navedenu publikaciju možete pročitati na linku: http://publikacije.imamopravoznati.org/s...

Tražili ste dopunu podataka o podnositelju zahtjeva, stoga u zakonskom roku dostavljam dopunu:
a) adresa
[uklonjeni osobni podaci]
b) uz naziv na vrhu ove poruke gdje je navedeno "Za:" - dostavio sam sjedište (mjesto) jer je to dovoljno za identificiranje o kojem se tijelu javne vlasti radi, nadam se da ne inzistirate na slanju vaše pune poštanske adrese jer smatram da je to nepotrebno zbog toga jer vi znate vašu punu poštansku adresu, a u ZPPI je navedeno sjedište tijela (mjesto gdje se nalazi tijelo javne vlasti) a ne adresa (puna poštanska adresa)

Ukoliko smatrate da sam nešto pogrešno protumačio ili razumio iz vaše molbe za dopunu zahtjeva, dostavite vaš odgovor u kojem ćete poduprijeti vaše tvrdnje zakonskim aktima i člancima.

Podjećam da je rok za odgovor na zahtjev 15 dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva. Molim vas potvrdite je li zahtjev uredno zaprimljen u službenom upisniku.

S poštovanjem,

Igor Valentin