Centar za socijalnu skrb Biograd na moru

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Javne ustanove, Socijalna zaštita and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.

1 zahtjeva
  CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD NA MORU KLASA: 0II-02116-02t2 URBROJ: 2198I I6-t 4-05 I | -t 6-4 Biograd na Moru, 08. kolovoza20I6. KATARINA MITRI...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?