IT troškovi u 2014. godini centra za socijalnu skrb
Odgovor Centar za socijalnu skrb Krapina prema Katarina dana .

Djelomično uspješno.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRAPINA KLASA: 550-01/16-01/5 URBROJ: 2140-34-01-05-04-16-08 Krapina, 23.08.2016. PREDMET: Zahtjev za pristup informacija...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?