CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PLOÈE              KLASA: 011-02/16-02/1 URBROJ: 2165-13-01-16-2 Ploèe, 01. rujna 2016. godine               ...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?