S poštovanjem, V.Bošnjak REPUBLIKA HRVATSKA ZupaNtrR SPLITSKo-DALMATINSKA GRAD SINJ oS ryeNn LovRICA Klasa: 602-01 I 17 -01 I 194 Urbroj : 217 5-14-17...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Ivana Lovrića, Sinj prema Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovana, Temeljem Vašeg upita izvješćujem Vas da u Osnovnoj školi Ivana Lovrića u Sinju ne postoji službeni kodeks odjevanja kako za učenike tako i...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?