Poštovani, Temeljem Vašeg zahtjeva za dopunu ranije dostavljenih informacija o radu Vijeća roditelja u privitku dostavljamo  scan  zapisnika s...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Jagode Truhelke, Osijek prema Hanna Molnar dana .

Djelomično uspješno.

OSNOVNA ŠKOLA JAGODE TRUHELKE OSIJEK, Crkvena ulica 23   KLASA:  032-03/16-01/01 URBROJ: 2158-16-2 Osijek, 29. rujna 2016.               ...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?