Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018, u Osnovnoj školi Meterize, Šibenik- informacije u elektronskom obliku za tekuću školsku godinu 2017/201...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Meterize, Šibenik prema Hanna Molnar dana .

Djelomično uspješno.

OSNOVNA ŠKOLA METERIZE, ŠIBENIK PUT KROZ METERIZE 48 KLASA: 003-05/15-01/02 URBROJ: 2182/01-4-1-01-15-01 Šibenik, 30. ožujka 2015. Na temelju član...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?