Tjedni smještaj Poliklinike Zlatni cekin

Fizička ili privatna pravna osoba je osnivač, Javne ustanove and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.