Poštovani, Sukladno korespondenciji, pojašnjavamo kako su predmetni javno dostupni na službenom web-u JU NP Plitvička jezera poveznicom kako slijedi:...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?