Registar izdanih suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja (otvaranje baze podataka)

Miroslav Schlossberg made this Freedom of Information request to Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) Registar izdanih suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja koje vodi Ministarstvo s podacima definiranim u članku 15. Pravilnika o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 043/2009). Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Zahtjev za pristup informacijama,

Poštovani,

slijedom vašeg zahtjeva kojeg ste ovom Ministarstvu uputili temeljem odredbi
Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15)(dalje: Zakon),
a sukladno odredbi članka 23. stavka 1. točke 4. istog Zakona, obavještavamo vas kako slijedi.

Donošenjem Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 78/2015) u srpnju 2015. godine, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja prestalo je izdavati suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja pravnim osobama u Republici Hrvatskoj. Budući da se prema novom Zakonu izvođačima više ne izdaje suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja te da je istim Zakonom stavljen van snage Pravilnik o suglasnostima za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (Narodne novine br. 43/2009.), u postupku raspisane natječajne dokumentacije nije moguće tražiti suglasnost kao jedan od uvjeta prilikom odabira izvođača.

Postupci davanja i oduzimanja suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, započeti do stupanja na snagu Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 78/2015), po odredbama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 152/2008, 124/2009, 49/2011 i 25/2013) i propisa donesenih na temelju tog Zakona, obustavljaju po službenoj dužnosti. Iznimno, ako stranka po čijem je zahtjevu postupak pokrenut to zatraži postupak će se dovršiti prema odredbama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 152/2008, 124/2009, 49/2011 i 25/2013) i propisa donesenih na temelju tog Zakona.

Suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja izdane prema odredbama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 152/2008, 124/2009, 49/2011 i 25/2013) i propisa donesenih na temelju tog Zakona ostaju važiti do isteka roka na koji su izdane.

Srdačan pozdrav,                 
______________________________________
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ministry of Construction and Physical Planning
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
web: http://www.mgipu.hr
P  Molimo da prije printanja ove e-pošte razmislite o Vašoj odgovornosti prema okolišu

show quoted sections

Miroslav Schlossberg

Poštovani Zahtjev za pristup informacijama,

Hvala vam na dostavi datoteke u xls obliku.

Ljubazno vas molim da zaprimite i potvrdite primitak ovog

ZAHTJEVA ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJA

Dana Studenog 21, 2015 podnio/la sam zahtjev za ponovnu uporabu
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 18. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls)
Registar izdanih suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja
koje vodi Ministarstvo s podacima definiranim u članku 15.
Pravilnika o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti
građenja (NN 043/2009). Također želio bih vas podsjetiti da ste
sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN
025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku
koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za
otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova
podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3.
akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link
na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Studeni 25, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

Kao sto ste i vi naveli "prema novom Zakonu izvođačima više ne izdaje suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja te da je istim Zakonom stavljen van snage Pravilnik o suglasnostima za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (Narodne novine br. 43/2009.)", moj se zahtjev odnosi na "Registar izdanih suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja
koje vodi Ministarstvo s podacima definiranim u članku 15.
Pravilnika o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti
građenja (NN 043/2009)" koji je bio na snazi od 2009. godine do 2015. godine. Molim vas dostavu trazenih informacija.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama
(NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u
obliku koji omogućuje ponovnu uporabu.

Molim vas dostavu informacija kako je trazeno u obliku koji
omogucuje ponovnu uporabu informacija, te link na portal
data.gov.hr gdje je navedena informacija objavljena.

Način pristupa informaciji:
- na drugi prikladan način (elektronskim putem).

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Zahtjev za pristup informacijama,

Poštovani,

slijedom vašeg zahtjeva kojeg ste ovom Ministarstvu uputili temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15), a sukladno odredbi članka 24. stavka 2. istog Zakona, obavještavamo vas kako slijedi.

Prethodnom informacijom obavijestili smo vas o donošenju Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 78/2015)
u srpnju ove, 2015. godine.
Tim Zakonom, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja prestalo je izdavati suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja pravnim osobama u Republici Hrvatskoj.
Budući da se prema novom Zakonu izvođačima više ne izdaje suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja te da je istim Zakonom stavljen van snage Pravilnik o suglasnostima za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (Narodne novine br. 43/2009.),
u postupku raspisane natječajne dokumentacije nije moguće tražiti suglasnost kao jedan od uvjeta prilikom odabira izvođača.

Slijedom prethodno navedenog, smatra se da nema potrebe da Registar izdanih suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja bude objavljen, budući da je isti
izgubio svoju svrhu i ponavljamo u postupku raspisane natječajne dokumentacije nije moguće tražiti suglasnost kao jedan od uvjeta prilikom odabira izvođača.

Srdačan pozdrav,

Ana Baćić Hren                     
______________________________________
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ministry of Construction and Physical Planning
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
web: http://www.mgipu.hr
P  Molimo da prije printanja ove e-pošte razmislite o Vašoj odgovornosti prema okolišu

show quoted sections

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Danas je Povjerenici za informiranje izjavljena žalba protiv rješenja za ponovnu uporabu informacija.

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Postanskim putem dostavljeno Rjesenje o odbijanju zahtjeva kao neosnovanog.

Klasa: UP/I-008-01/15-02/3
Urbroj: 531-08-15-1
s datumom Rjesenja 17. prosinca 2015.

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Danas je od Povjerenika za informiranje zaprimljeno Rjesenje:
KLASA UP/II-008-07/16-01/28
URBROJ 401-01/05-16-01
kojim se obustavlja postupak zalbe (na zalbu radi sutnje administracije).

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Danas je na adresu MGIPU sluzbenika za informiranje dostavljena zalba protiv rjesenja (i moli se ustupanje zalbe Povjereniku za informiranje zajedno s potrebnom dokumentacijom).

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Tijelo je dostavilo rjesenje na zalbu kojim odbijaju zalbu jer je proteklo vise od 15 dana od dana zaprimanja rjesenja, ali nisu naveli kako su dosli do takvog zakljucka.

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Nakon 580 dana postupka u tijeku, zahtjev je zaključno odbijen rješenjem Povjerenika za informiranje.

Na dan 23.6.2017. zaprimio sam dopis Ministarstva, klasa 008-01/15-02/3, urbroj 531-01-17-7, od 19. lipnja 2017. kojim u privitku dostavljaju rjesenje Povjerneika za informiranje:

Klasa UP/II-008-07/16-01/66
Urbroj 401-01/05-17-1
od 1. lipnja 2017

Povjerenica za informiranje na temelju clanka 35. stavak 3. Zakona o pravu na informirnaje povodom zalbe korisnika izjavljene protiv Ministarstva od 17.12.2015. u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedece

RJESENJE

kojim se odbija zalba korisnika izjavljena prostiv tijela javne vlasti.

U obrazlozenju u bitnome navodi kako je Povjerenica za informiranje dana 12.2.2016. zaprimila zajrdno sa spisom predmeta dopis Ministarstva, klasa 008-01/15-02/3, urbroj 531-08-16-5 od 1. veljace 2016. u kojemu Ministarstvo navodi kako podaci Regisra izdanih suglasnosti za obavljanje djelatnosti gradnje vise nisu dostupni u digitalno strojno citljivom obliku, vec samo u arhivu Ministarstva u papirnatom obliku.