Akumulacije Samarica i Miletinac

Zahtjev za pristup informacijama od Darko Podravec za Bjelovarsko-bilogorska županija

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Bjelovarsko-bilogorska županija ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Bjelovarsko-bilogorska županija

Poštovani, temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim slijedeće informacije:

Dostupnu dokumentaciju za zahvate akumulacije Samarica i akumulacije Miletinac: idejne projekte, lokacijske dozvole, elaborate o njihovom utjecaju na okoliš i prirodu, te posebne uvjete gradnje, mišljenja i rješenja o prihvatljivosti tih zahvata izdanih od nadležnih županijskih upravnih odjela.

Ukoliko postoje, molim vas dostavu plana aktivnosti za provedbu javnih rasprava i sudjelovanja javnosti u postupku procijene utjecaja ovih zahvata na okoliš i prirodu, te njima pripadajuće objave, odluke, informacije i rješenja donesenih od tijela županijske vlasti.

Molim dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte.

U slučaju stupanja zahtjeva molim vas o tome povratnu informaciju sukladno članku 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Darko Podravec

Romana Pavlović, Bjelovarsko-bilogorska županija

Poštovani, zaprimili smo Vaš zahtjev za pravo na pristup informacijama i mogu Vas izvjesiti kako Bjelovarsko-bilogorska županija ne raspolaže s dokumentacijom vezanom za akumulacije Samarica i Miletinac niti su prema istoj upućeni zahtjevi za izdavanje dokumentacije koja je u nadležnosti Bjelovarsko-bilogorske županije.

S poštovanjem,

Romana Pavlović, dipl. novinarka
pomoćnica pročelnika

T: +385 43 221 924
F: +385 43 244 450
M: +385 98 9272 198
E: [Bjelovarsko-bilogorska županija e-mail za zahtjeve]
[e-mail adresa]

Bjelovarsko-bilogorska županija / Bjelovar-bilogora County
Dr. A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar
Republika Hrvatska / Republic of Croatia
www.bbz.hr

prikazati citirane dijelove