Dostava informacija u vezi s procesom provedbe Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb kao dio skupine poslane na 2 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

Poštovani,

ovim putem ljubazno tražim sljedeće dokumente i informacije temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama i članka 38., stavka 4. Ustava Republike Hrvatske:

1) Dostavite mi kopiju popisa za provjeru samo-praćenja Republike Hrvatske stvorenih u sklopu prvog i drugog ciklusa provjere provedbe Konvencije UN-a protiv korupcije (UNCAC). Ako su ti dokumenti dostupni na nekoliko jezika, pošaljite ih na svim dostupnim jezicima. U slučaju da su ti dokumenti već javno dostupni na internetu, dostavite mi poveznicu(e) na njih.

2) Dostavite mi potpuna izvješća o provjeri provedbe Konvencije UN-a protiv korupcije za Republiku Hrvatsku iz prvog i drugog ciklusa provjere provedbe. Ako su dostupni na nekoliko jezika, dostavite mi dokumente na svim dostupnim jezicima. U slučaju da su ti dokumenti već javno dostupni na internetu, dostavite mi poveznicu(e) na njih.

3) Dostavite mi sljedeće informacije o sudjelovanju predstavnika civilnog društva, nevladinih organizacija ili drugih nedržavnih aktera u prvom i drugom ciklusu provjere provedbe UN-ove Konvencije protiv korupcije:

3.1) Dostavite mi popis organizacija, subjekata ili nedržavnih aktera koji su sudjelovali u procesima provjere ili pridonijeli procesima pregleda, uključujući informacije u kojem je ciklusu pregleda dala dotična osoba ili organizacija.

3.2) Molimo da mi dostavite dostupne informacije o obliku njihovog sudjelovanja i doprinosa te dostupne informacije o tome kako je vlada pozvala ili pomogla ta sudjelovanja (na primjer, ako su traženi komentari na dokumente, jesu li primljeni pisani prilozi i ako da, kako mnogo, ako je bilo sastanka s recenzentima provedbe i nedržavnim akterima, i ako jeste, koliko je organizacija i tko je sudjelovao).

4) Dostavite mi informacije o trenutnom statusu / fazi drugog ciklusa revizije UN-ove Konvencije protiv korupcije.

5) Molimo da mi dostavite ime i kontakt podatke (odjel, organizacija i e-mail) vladine središnje točke za UNCAC (osobe koja koordinira drugi ciklus revizije provedbe UNCAC-a).

6) Molimo vas da mi dostavite informacije i sve relevantne dokumente u vezi s radnjama koje su poduzete za raspravu, adresiranje i provedbu nalaza i preporuka donesenih u prvom i drugom ciklusu procesa revizije provedbe Konvencije UN-a protiv korupcije.

Zamolio bih da tražene podatke u digitalnom obliku pošaljete na ovu e-mail adresu (točna adresa za dostavu odgovora nalazi se u podnožju ove poruke).

Zamolio bih da se traženi dokumenti predaju, ako je moguće, kao strojno čitljive .pdf datoteke ili kao dokumenti u tekstualnom obliku (npr. .doc ili .docx ili .rtf), a ne kao skenirani dokumenti.

Ljubazno vas molim da potvrdite primitak mog zahtjeva.

U slučaju da se neke ili sve tražene informacije ne mogu dostaviti, navedite mi službeni razlog za (djelomično) odbijanje.

U slučaju da vaša institucija nije odgovorna ili ne posjeduje tražene podatke, molimo proslijedite ovaj zahtjev nadležnom tijelu ili agenciji. Zamolio bih vas da me obavijestite ako se ovaj zahtjev proslijedi drugom tijelu javne vlasti.

U slučaju da pružanje informacija rezultira bilo kakvim troškovima, molimo vas da me unaprijed obavijestite o trošku za odgovor na ovaj zahtjev.

Hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za obradu i odgovor na moj zahtjev.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg
Code for Croatia - GONG
Vodnikova 4
10000 Zagreb

-----------------

To whom this may concern,

I am hereby kindly requesting the following documents and information under the Right of Access to Information Act and Article 38 of the the Constitution of the Republic of Croatia:

1) Please provide me with a copy of Croatia’s Self-Assessment Checklists created under the first and second cycle of the implementation review of the UN Convention against Corruption (UNCAC). If these documents are available in several languages, please submit them in all available languages. In case these documents are already publicly accessible online, please provide me with the link(s) to them.

2) Please provide me with the full review reports on Croatia’s implementation of the UN Convention against Corruption from the first and second implementation review cycles. If available in several languages, please provide me with the documents in all available languages. In case these documents are already publicly accessible online, please provide me with the link(s) to them.

3) Did any representatives of civil society, non-governmental organisations or other non-state actors participate in or contribute to the first and second cycle of the implementation review of the UN Convention against Corruption?

3.1) If yes, please provide me with a list of the organisations, entities or non-State actors who participated in or contributed to the review processes, including information to which review cycle the respective person or organisation contributed to.

3.2) Please provide me with available information on the form of their participation and contributions, and available information on how these contributions were invited or facilitated by the government (for example, if comments on documents were sought, if written contributions were received and if so, how many, if there was a meeting with the country reviewers and non-state actors, and if so, how many organisations and who participated).

4) Please provide me with information on the current status/stage of the second review cycle of the UN Convention against Corruption.

5) Please provide me with the name and contact information (department, organisation and email) of the government’s UNCAC focal point (the person coordinating the second cycle of the UNCAC implementation review).

6) Please provide me with information and any relevant documents regarding actions that have been taken to discuss, address and implement findings and recommendations made in the first and second cycle of the implementation review process of the UN Convention against Corruption.

I would kindly ask to submit the requested information in digital form to my email address: full reply-to email is displayed in the footer of this email.

I would kindly ask the requested documents to be submitted, if possible, as machine-readable .pdf files or as word documents (.doc or .docx or .rtf), rather than as scanned documents.

I kindly ask you to confirm receipt of my request.

In case some or all of the requested information cannot be provided, please provide me with an official reasoning for the (partial) refusal.

In case your institution is not responsible or does not hold the requested information, please forward this request to the competent body or agency. I would kindly ask you to inform me if this request is forwarded to another entity.

In case the provision of information results in any costs, please inform me in advance of the cost for responding to this request.

Thank you very much for taking the time to process and respond to my request.

Sincerely,

Miroslav Schlossberg
Code for Croatia - GONG
Vodnikova 4
10000 Zagreb

Pristup informacijama,

2 privitaka

Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku dostavljamo
obavijest.

 

Ljubazno molimo potvrdu primitka ovog e-maila.

 

S poštovanjem,

 

[1]cid:[email protected] Sanja Moharić Hehet

Zamjenica službenice za
informiranje
   

Ulica grada Vukovara 49 |  

10 000 Zagreb |  
[2]pravosudje.gov.hr [7][MPRH e-mail za zahtjeve] |

[3]Facebook | [4]Twitter |[5]Flickr | [6]YouTube | T: 01/3714-515 |
F: 01/3714-509

 

 

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Ministry of Justice and Public Administration in the last response informed about extended deadline to provide answer for additional 15 days. New deadline is now 30 days counted from the next working day after I sent the original request.

Miroslav Schlossberg

Za: Pristup informacijama

Htio bih samo podsjetiti da produženi rok za odgovor na ovaj PPI predmet uskoro istječe.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

1 privitaka

Poštovani,

 

Vaša e-mail poruka je zaprimljena. Ovo je automatski odgovor. Molimo Vas
da ne odgovarate na ovu poruku.

 

S poštovanjem,

 

[1]Slika na kojoj se prikazuje tekstOpis je automatski generiran

 

References

Visible links

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Poslana je predstavka Povjereniku za informiranje jer Ministarstvo nije odgovor dostavilo u produženom roku za odgovor. Sadržaj predstavke:

Poštovani,
izjavljujem predstavku na rad tijela javne vlasti Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb.

Tijelo javne vlasti nije odgovorilo na zahtjev za pristup informacijama (URL dajem ispod) u propisanom roku čime je povrijedilo odredbe §5 članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15). Predlažem Povjereniku za informiranje da u postupku po ovoj predstavci napravi inspekcijiski nadzor tijela javne vlasti.

https://imamopravoznati.org/request/dost...

Rok za odgovor, uz produženje za dodatnih 15 dana istekao je 10.3.2022.

Srdačan pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

I submitted a review request to the Information Commissioner because the Ministry did not submit a response within the extended deadline for response. Content of the review request:

Dear All,
Please receive this review request for the work of public authority Ministry of Justice and Public Administration, Zagreb.

The public authority did not respond to the request for access to information (URL below) within the prescribed deadline, thus violating the provisions of § 5 of Article 20, paragraph 1 of the Right to Access Information Act, Official Gazette 25/13 and 85/15 ). I propose to the Information Commissioner to carry out an inspection of public authorities in the procedure under this review.

https://imamopravoznati.org/en/request/d...

The deadline for response, with an extension for an additional 15 days, expired on March 10, 2022.

Best regards,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Povjerenik za informiranje dostavio je upozorenje i traži postupanje od Ministarstva:
- Upozorenje, daje se/postupanje, traži se KLASA 008-03/22-01/113

---

Information Commissioner delivered a warning and asks for an action from Ministry, letter with tracking ID 008-03/22-01/113.

Pristup informacijama,

3 privitaka

Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku dostavljamo
obavijest te tražene informacije.

 

Ljubazno molimo potvrdu primitka ovog e-maila.

 

S poštovanjem,

 

Sanja Moharić Hehet
 
Zamjenica službenice za
Ulica grada Vukovara 49 //Maksimirska 63| informiranje

10 000 Zagreb |  

   

[1]mpu.gov.hr  

[2]Facebook | [3]Twitter |[4]Flickr | [5]YouTube | [6][MPRH e-mail za zahtjeve]  |

T: 01/3714-515

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Pristup informacijama

Poštovani,
potvrđujem primitak vašeg dopisa od 29.3.2022., 48 dana nakon što ste zaprimili moj zahtjev. Rok za odgovor uz produženje bio je 30 dana od dana zaprimanja - prekoračenje roka iznosio je 18 kalendarskih dana.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

1 privitaka

Poštovani,

 

Vaša e-mail poruka je zaprimljena. Ovo je automatski odgovor. Molimo Vas
da ne odgovarate na ovu poruku.

 

S poštovanjem,

 

[1]Slika na kojoj se prikazuje tekstOpis je automatski generiran

 

References

Visible links

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

On 29th March 2022, Ministry of Justice and Public Administration answered to the response after 48 days (18 days overdue, even after extending to the maximum deadline for a response).

This is their email translated to English:

"
Dear Sir,

following your request for access to information, we enclose
notice and requested information.

Please acknowledge receipt of this email.

With respect,

Sanja Moharic Hehet
Deputy Information Officer
"

Attachments received:
[1] SCHLOSSBERG MIROSLAV konvencija obavijest dostavlja se.pdf (in Croatian), https://imamopravoznati.org/en/request/8...
SCHLOSSBERG MIROSLAV konvencija obavijest dostavlja se.pdf (in English), https://docs.google.com/document/d/157P1...
[2] Croatia Draft Blueprint incl Desk Review III selfassessment checklist.docx, https://imamopravoznati.org/en/request/8...

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb

Poštovani,
u zakonskom roku od 15 dana od primitka prošlog odgovora, molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu informacija.

Naime, u vašem prošlom odgovoru od 29.3.2022. dostavili ste /second review cycle's checklist/, a niste dostavili /UNCAC first review cycle self-assessment checklist/.

Molim vas dopunu vašeg odgovora tako da dostavite na jednak način:
- UNCAC first review cycle self-assessment checklist.

Puno vam hvala!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

1 privitaka

Poštovani,

 

Vaša e-mail poruka je zaprimljena. Ovo je automatski odgovor. Molimo Vas
da ne odgovarate na ovu poruku.

 

S poštovanjem,

 

[1]Slika na kojoj se prikazuje tekstOpis je automatski generiran

 

References

Visible links

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Marked this document as "Partially successful" and in my last reply I asked from a public authority to also deliver missing document:
- UNCAC first review cycle self-assessment checklist.

Pristup informacijama,

2 privitaka

Poštovani,

 

vezano uz Vaš zahtjev za dopunu informacije u privitku dostavljamo
rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: UP/I-008-03/22-01/10,
URBROJ: 514-02-03-03-01/01-22-02 od 15. travnja 2022. godine.

 

Ljubazno molimo potvrdu primitka ovog e-maila.

 

S poštovanjem,

 

Sanja Moharić Hehet
 
Zamjenica službenice za
Ulica grada Vukovara 49 //Maksimirska 63| informiranje

10 000 Zagreb |  

   

[1]mpu.gov.hr  

[2]Facebook | [3]Twitter |[4]Flickr | [5]YouTube | [6][MPRH e-mail za zahtjeve]  |

T: 01/3714-515

 

 

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Ministry said they have already delivered what was asked in the additional request, "UNCAC first review cycle self-assessment checklist" link - with the response from 29-Mar-2022:
https://www.unodc.org/documents/treaties...

So because of that, they have rejected request for additional information from 15-Apr-2022.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Clarification:

No, unfortunately, this is the full country report, not the checklist. You can see here[1] at the top of the page that under 'Review cycle: 1', there are no clickable documents listed near 'Self-assessment checklist' for Croatia. Had this been (publicly) shared, it would appear like this[2] (using Germany by way of example), and when clicked on, you will notice that a self-assessment checklist[3] also looks different to the full country report which Croatian authorities shared.

Links:
[1]: https://www.unodc.org/unodc/en/corruptio...
[2]: https://www.unodc.org/unodc/en/corruptio...
[3]: https://www.unodc.org/documents/treaties...

Miroslav Schlossberg

Za: Pristup informacijama

Molim vas zaprimite ovu žalbu. Ovdje šaljem u elektronskom obliku, a odvojeno će biti dostavljena potpisana žalba koju u skladu sa ZUP-om trebate dostaviti Povjereniku za informiranje zajedno sa svim spisima vezanima uz ovaj predmet.

U Zagrebu 23. travnja 2022.

POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE

Jurišićeva 19
10 000 Zagreb

ŽALITELJ: Miroslav Schlossberg

TIJELO: Ministarstvo pravosuđa i uprave
Ulica grada Vukovara 49
10000 Zagreb

Ž A L B A

protiv rješenja tijela javne vlasti Ministarstva pravosuđa i uprave (dalje u tekstu: tijelo javne vlasti) u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama.

--
Dokazi:

1. Korespodencija po predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama koja uključuje zahtjev za pravo na pristup informacijama od 8. veljače 2022., poslan elektroničkim putem https://imamopravoznati.org/request/dost...

2. Rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: UP/I-008-03/22-01/10, URBROJ: 514-02-03-03-01/01-22-02 od 15. travnja 2022. godine, za vašu referencu dostupan na linku https://imamopravoznati.org/request/8761...

3. Profil Republike Hrvatske s linkovima na objavljene dokumente vezanima uz provedbu Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije (UNCAC) https://www.unodc.org/unodc/en/corruptio...
--

I. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), žalitelj je tijelu javne vlasti dana 8.2.2022. godine podnio uredan zahtjev za pravo na pristup informacijama (dalje u tekstu: zahtjev) u kojem je od tijela javne vlasti tražena dostava informacija:

ovim putem ljubazno tražim sljedeće dokumente i informacije temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama i članka 38., stavka 4. Ustava Republike Hrvatske:

1) Dostavite mi kopiju popisa za provjeru samo-praćenja Republike Hrvatske stvorenih u sklopu prvog i drugog ciklusa provjere provedbe Konvencije UN-a protiv korupcije (UNCAC). Ako su ti dokumenti dostupni na nekoliko jezika, pošaljite ih na svim dostupnim jezicima. U slučaju da su ti dokumenti već javno dostupni na internetu, dostavite mi poveznicu(e) na njih.

2) Dostavite mi potpuna izvješća o provjeri provedbe Konvencije UN-a protiv korupcije za Republiku Hrvatsku iz prvog i drugog ciklusa provjere provedbe. Ako su dostupni na nekoliko jezika, dostavite mi dokumente na svim dostupnim jezicima. U slučaju da su ti dokumenti već javno dostupni na internetu, dostavite mi poveznicu(e) na njih.

3) Dostavite mi sljedeće informacije o sudjelovanju predstavnika civilnog društva, nevladinih organizacija ili drugih nedržavnih aktera u prvom i drugom ciklusu provjere provedbe UN-ove Konvencije protiv korupcije:

3.1) Dostavite mi popis organizacija, subjekata ili nedržavnih aktera koji su sudjelovali u procesima provjere ili pridonijeli procesima pregleda, uključujući informacije u kojem je ciklusu pregleda dala dotična osoba ili organizacija.

3.2) Molimo da mi dostavite dostupne informacije o obliku njihovog sudjelovanja i doprinosa te dostupne informacije o tome kako je vlada pozvala ili pomogla ta sudjelovanja (na primjer, ako su traženi komentari na dokumente, jesu li primljeni pisani prilozi i ako da, kako mnogo, ako je bilo sastanka s recenzentima provedbe i nedržavnim akterima, i ako jeste, koliko je organizacija i tko je sudjelovao).

4) Dostavite mi informacije o trenutnom statusu / fazi drugog ciklusa revizije UN-ove Konvencije protiv korupcije.

5) Molimo da mi dostavite ime i kontakt podatke (odjel, organizacija i e-mail) vladine središnje točke za UNCAC (osobe koja koordinira drugi ciklus revizije provedbe UNCAC-a).

6) Molimo vas da mi dostavite informacije i sve relevantne dokumente u vezi s radnjama koje su poduzete za raspravu, adresiranje i provedbu nalaza i preporuka donesenih u prvom i drugom ciklusu procesa revizije provedbe Konvencije UN-a protiv korupcije.

Zamolio bih da tražene podatke u digitalnom obliku pošaljete na ovu e-mail adresu (točna adresa za dostavu odgovora nalazi se u podnožju ove poruke).

Zamolio bih da se traženi dokumenti predaju, ako je moguće, kao strojno čitljive .pdf datoteke ili kao dokumenti u tekstualnom obliku (npr. .doc ili .docx ili .rtf), a ne kao skenirani dokumenti.

Ljubazno vas molim da potvrdite primitak mog zahtjeva.

U slučaju da se neke ili sve tražene informacije ne mogu dostaviti, navedite mi službeni razlog za (djelomično) odbijanje.

U slučaju da vaša institucija nije odgovorna ili ne posjeduje tražene podatke, molimo proslijedite ovaj zahtjev nadležnom tijelu ili agenciji. Zamolio bih vas da me obavijestite ako se ovaj zahtjev proslijedi drugom tijelu javne vlasti.

U slučaju da pružanje informacija rezultira bilo kakvim troškovima, molimo vas da me unaprijed obavijestite o trošku za odgovor na ovaj zahtjev.

D o k a z : korespodencija po predmetu za pravo na pristup informacijama od 8.2.2022.

II. Dana 29.3.2022. godine žalitelj je od tijela javne vlasti zaprimio dopis u kojem tijelo u bitnome navodi:

Potpuno izvješće o provjeri provedbe Konvencije Ujedinjenih naroda (UN-a) protiv korupcije za Republiku Hrvatsku iz prvog ciklusa, a koje je izrađeno sukladno upitniku s pitanjima popisa za provjeru samo-praćenja (self-assessment checklist) javno je dostupno na poveznici: https://www.unode.org/documents/treaties... 10 29 Croatia Final countrv report.pdf.
Dostavljamo Vam, u privitku, popis za provjeru samo-praćenja Republike Hrvatske (self- assessment checklist) stvorenih u sklopu drugog ciklusa provjere provedbe Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije (UNCAC).
Napominjemo kako su određeni podaci zastarjeli i ne odražavaju trenutnu situaciju.
Executive Summary iz prvog ciklusa o provjeri provedbe Konvencije UN-a protiv korupcije za Republiku Hrvatsku dostupan je na sljedećoj poveznici:
https://www.unodc.org/documents/treaties... Group/ExecutiveSi?mmaries/V 1253076e.pdf.
U odnosu na dostavu potpunog izvješća o provjeri provedbe Konvencije UN-a protiv korupcije za Republiku Hrvatsku iz drugog ciklusa provjere provedbe navodimo kako je Nacrt Završnog izvješća (Executive Summary) od strane Tajništva UNODC-a u postupku izrade.
Nadalje, teme pregleda primjene Konvencije UN protiv korupcije u prvom ciklusu bila su sljedeća poglavlja Konvencije: III. Inkriminacije i djelovanje tijela unutarnjih poslova i poglavlje IV. Međunarodna suradnja. U prvom ciklusu provjere provedbe Konvencije nisu sudjelovali predstavnici organizacija civilnog društva.
U drugom ciklusa evaluacije održani su sastanci predstavnika zemalja evaluatora i predstavnika Tajništva UNODC-a s predstavnicima nadležnih tijela javne vlasti, predstavnicima privatnog sektora i organizacija civilnog društva.
Među ostalim, organiziran je i sastanak na kojem je bilo predviđeno sudjelovanje i predstavnika organizacija civilnog društva uz predstavnike Savjeta za sprječavanje korupcije, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Povjerenika za informiranje, Ministarstva pravosuđa, Agencije za zaštitu osobnih podataka, Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Ministarstva unutarnjih poslova, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala i Ureda pučke pravobraniteljice.
Na sastanak su bili pozvani predstavnici civilnog društva: Gong, Transparency International Hrvatska, Zelena Akcija i Partnerstvo za društveni razvoj, koje su u vrijeme provedbe procesa evaluacije sudjelovale u radu Savjeta za sprječavanje korupcije, a odazvali su se predstavnici organizacije Transparency International Hrvatska Davorka Budimir i Darko Markušić.
Ministarstvo pravosuđa i uprave, odnosno Sektor za sprječavanje korupcije koordinira, uspostavlja, promiče i obavlja suradnju nositelja provedbe mjera sprječavanja korupcije, koordinira izradu i provedbu nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata u području sprječavanja korupcije, sudjeluje u koordinaciji, osmišljavanju i provedbi različitih mjera za borbu protiv korupcije (podizanje svijesti, obuka, obrazovanje), obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u područjima prevencije korupcije te potiče primjenu europskih i drugih međunarodnih politika sprječavanja korupcije uključujući i sudjelovanje u aktivnostima koje proizlaze iz primjene Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.
Nadalje, Tajništvo UNODC-a i predstavnici zemalja evaluatora u Završnom izvješću u prvom ciklusu provjere provedbe istaknuli su značajne i kontinuirane napore i poduzete korake Republike Hrvatske da postigne punu usklađenost nacionalnog pravnog sustava s odredbama UNCAC-a u području kriminalizacije te naglasili kako je Hrvatska uspostavila sveobuhvatan i čvrst okvir međunarodne suradnje. Nalazi Izvješća prvog ciklusa uzeti su u obzir pri određenim daljnjim jačanjima zakonodavnog i institucionalnog okvira u područjima koje se odnose na borbu protiv korupcije.
Primjerice, pri izradi izmjena Kaznenog zakona iz 2012. godine osobita pozornost posvećena je pitanjima dodatnog usklađivanja Kaznenog zakona s međunarodnim dokumentima, i to s dokumentima Ujedinjenih naroda uključujući i s Konvencijom Ujedinjenih naroda protiv korupcije, pravnom stečevinom Europske Unije, konvencijama Vijeća Europe, pravnim standardima Europskog suda za ljudska prava i drugim međunarodnim dokumentima.
Osim toga, 2019. donesen je Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti kojim se objedinjuju pravni standardi za zaštitu prijavitelja nepravilnosti tj. ,”zviždača” u jedan poseban zakon (lex specialis), kojim se formira sustav omogućuje potencijalnim prijaviteljima učinkovito prijavljivanje nepravilnosti, zaštitu njihove povjerljivosti te adekvatnu zaštitu od osvete. Trenutno je u postupku donošenje novog Zakona u kontekstu harmonizacije s Direktivom (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije.
Vezano uz preporuke u području međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima, bitno je naglasiti kako nisu sve preporuke obvezujućeg karaktera, ali su svakako uzete u obzir u svrhu mogućeg poboljšanja i efikasnosti rada u ovom području.
Ministarstvo pravosuđa i uprave koristi ILA i CENTRIX sustave - programe za evidenciju i praćenje zaprimljenih i odlaznih predmeta u području međunarodne pravne pomoći, a pristupanjem Europskoj uniji, u zakonodavstvo Republike Hrvatske implementirane su direktive i okvirne odluke koje se odnose na pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima te je time i omogućena neposredna suradnja domaćih pravosudnih tijela s onima drugih država članica Europske unije.

D o k a z : odgovor tijela javne vlasti KLASA 008-02/22-01/20, URBROJ 514-02/03/03/01/01-22-06 od 24. ožujka 2022.

III. Žalitelj je zatim u zakonskom roku tražio dopunu dostavljenih informacija jer u dopisu od 24.3.2022. nije dostavljena informacija o “UNCAC first review cycle self-assessment checklist”:

Naime, u vašem prošlom odgovoru od 29.3.2022. dostavili ste /second review cycle's checklist/, a niste dostavili /UNCAC first review cycle self-assessment checklist/.

Molim vas dopunu vašeg odgovora tako da dostavite na jednak način:
- UNCAC first review cycle self-assessment checklist.

D o k a z : korespodencija po predmetu za pravo na pristup informacijama, dopuna od 12.4.2022.

IV. Dana 29.3.2022. godine žalitelj je od tijela javne vlasti zaprimio rješenje kojim odbacuje zahtjev za dopunu, u kojem tijelo u bitnome navodi:

Razmatrajući informacije koje podnositelj zahtjeva traži u zahtjevu za dopunu informacije utvrđeno je kako je u zahtjevu za pristup informacijama od 8. veljače 2022. godine, podnositelj zahtjeva, između ostalog, zatražio i dostavu preslike popisa za provjeru samo-praćenja Republike Hrvatske stvorenih u sklopu prvog ciklusa provjere provedbe Konvencije UN-a protiv korupcije (UNCAC).

Dopisom Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 008-02/22-01/20, URBROJ: 514-02-03- 03-01/01-22-06 od 24. ožujka 2022. godine podnositelju zahtjeva dostavljena je poveznica na kojoj se nalazi Potpuno izvješće o provjeri provedbe Konvencije UN-a protiv korupcije za Republiku Hrvatsku iz prvog ciklusa, a u kojem je u potpunosti sadržani upitnik s pitanjima popisa za provjeru samo-praćenja (self-assessment checklist):

https://www.unodc.org/documents/treaties...

Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno utvrđeno je kako su podnositelju zahtjeva dostavljene tražene informacije te stoga nema osnove za dopunu informacije.

D o k a z : rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: UP/I-008-03/22-01/10, URBROJ: 514-02-03-03-01/01-22-02 od 15. travnja 2022. Godine.

V. Žalitelj se ne slaže rješenjem tijela u kojem navode da je već raniej dostavljena tražena informacija “UNCAC first review cycle self-assessment checklist”:

Nažalost, tijelo javne vlasti je u dopisu a zatim i u rješenju dostavilo poveznicu na cijelo izvješće o zemlji, a ne kontrolni popis (UNCAC first review cycle self-assessment checklist). Ovdje [LINK-1] na vrhu stranice možete vidjeti da pod 'Review cycle: 1' nema dokumenata na koje se može kliknuti pored 'Self-assessment checklist' za Hrvatsku. Da je ovo javno podijeljeno odnosno dostavljeno UN-u, izgledalo bi ovako [LINK-2] (koristimo Njemačku kao primjer), a kada kliknete na 'Self-assessment checklist' od Njemačke, primijetit ćete da self-assessment checklist[LINK-3] također izgleda drugačije od cijelog izvješća o zemlji za koje tijelo javne vlasti tvrdi da sadrži traženu checklistu.

D o k a z : [LINK-1]: https://www.unodc.org/unodc/en/corruptio...
[LINK-2]: https://www.unodc.org/unodc/en/corruptio...
[LINK-3]: https://www.unodc.org/documents/treaties...

VI. U zakonskom roku 15 dana nakon isteka roka za rješenje računajući od dana dostave zahtjeva za pravo na pristup informacijama, žalitelj dostavlja ovu žalbu protiv rješenja.

VII. Budući da tijelo javne vlasti nije postupilo u skladu s odredbama članka 23. Zakona o pravu na pristup informacijama, predlažem Povjereniku za informiranje da odluči kako slijedi

o d l u č i :

1. Žalba se uvažava.
2. Nalaže se tijelu javne vlasti da u roku 15 dana omogući pristup zatraženoj informaciji u skladu sa Zakonskim propisima.
3. Izvršenje nenajavljenog inspekcijskog nadzora nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama na lokaciji tijela javne vlasti.

Žalitelj:

Miroslav Schlossberg

1 privitaka

Poštovani,

 

Vaša e-mail poruka je zaprimljena. Ovo je automatski odgovor. Molimo Vas
da ne odgovarate na ovu poruku.

 

S poštovanjem,

 

[1]Slika na kojoj se prikazuje tekstOpis je automatski generiran

 

References

Visible links