Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Mala Subotica osnivač

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Općina Mala Subotica

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Općina Mala Subotica ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Općina Mala Subotica

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Mala Subotica
2. Mjesni odbor Palovec
3. Mjesni odbor Držimurec-Strelec
4. Mjesni odbor Sveti Križ
5. Mjesni odbor Piškorovec

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Općina Mala Subotica

Poštovani,

Mjesni odbori Općine Mala Subotica nisu pravne niti fizičke osobe te samim time nemaju svoj OIB ili MB.

Lijep pozdrav,

Općina Mala Subotica
Jedinstveni upravni odjel
referent za opće i upravne poslove
Dominik Palfi

Tel. 040/631 700
Fax 040/631 500
E-mail: [Općina Mala Subotica e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove

Za: Općina Mala Subotica

Poštovani,
Odredbom članka 66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) propisano je da su mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi pravne osobe.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg