Za: Grad Kastav

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Kastav
2. Mjesni odbor Brnčići
3. Mjesni odbor Rešetari
4. Mjesni odbor Spinčići
5. Mjesni odbor Rubeši

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Poštovani,

vezano uz podneseni zahtjev molim Vas da, sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13, 85/15, 69/22), isti zahtjev dopunite osobnim podacima podnositelja zahtjeva.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Marina Benvin, mag.iur.

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Kastav

Molim vas da odgovor dostavite elektonskim putem na ovu email adresu jednako kako ste zahtjev zaprimili.
Stoga postanska adresa nije potrebna sukladno smjernicama Povjerenika za informiranje.

Vise info:
https://imamopravoznati.org/help/officer...

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

2 privitaka

Poštovani,

 

vezano uz podneseni zahtjev za pristup informacijama od 22. siječnja 2023.
godine, sukladno odredbi članka 23. stavak 5. Zakona o pravu na pristup
informacijama ("Narodne novine" br. 25/13, 85/15, 69/22), u privitku
dostavljam Rješenje, KLASA: UP/I-022-05/23-05/02, UBROJ:
2170-07-02/05-23-9, od 17. veljače 2023. godine, kojim se zahtjev
odbacuje.

 

S poštovanjem,

 

 

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

REPUBLIKA HRVATSKA
POVJERENIK ZA INFORMIRANJE
Ured povjerenika

KLASA: 008-03/23-01/169
URBROJ: 401-01/07-23-4
Zagreb, 22. veljače 2023.

PREDMET: Miroslav Schlossberg
- pravo na pristup informacijama - nadzor
- nadzor nad primjenom Zakona i postupanjem tijela javne vlasti
- obavijest o poduzetom, daje se

VEZA KLASA gornja, od 13. veljače 2023.

Poštovani,
Grad Kastav (u daljnjem tekstu: TJV) upozoren je dopisom IZ VEZE na obvezu postupanja temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama, podnesenog putem platforme "Imamopravoznati", kojim se od TJV tražila dostava OIB-a ili MB-a za svaku mjesnu samoupravu kojoj je TJV osnivač.
Rješenjem KLASA: UP/l-022-05/23-05/02, od 17. veljače 2023. godine (u prilogu ovog dopisa), TJV je odbacilo Vaš zahtjev za pristup informacijama temeljem odredbi članka 23. stavka 5. Zakona (budući da ne posjeduje predmetne informacije niti ima saznanja gdje se te informacije nalaze).
Shodno navedenom, razvidno je da je Vaš (predmetni) zahtjev riješen, pa nema mjesta daljnjem postupanju po Vašoj predstavci, a o poduzetom Vas u ovom predmetu obavješćujemo temeljem članka 59. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13., 85/15 i 69/22).

Dodatno napominjemo kako na predmetno Rješenje imate pravo podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje (obrazac žalbe dostupan na https://pristupinfo.hr/pravni- okvir/upute-smiernice-obrasci/1 te kako ista treba sadržavati OIB i biti potpisana.

Isto tako TJV se upozorava kako prilikom provjere urednosti zaprimljenog zahtjeva za pristup informacijama službenik za informiranje treba provjeriti je li korisnik naveo puno ime i prezime i adresu ako se radi o fizičkoj osobi. Svaki korisnik u zahtjevu može navesti i druge kontakt podatke, kao što su broj telefona, mobitela ili adresa elektroničke pošte, pri čemu elektronička pošta ne predstavlja adresu korisnika te je njihova svrha različita.

Putem elektroničke pošte službenik za informiranje može korisniku dostaviti zatražene informacije i ostvariti bržu komunikaciju s njim, s obzirom na kratkoću rokova za postupanje. Navodimo kako u slučaju zahtjeva podnesenog elektroničkom poštom, kada se sa sigurnošću može utvrditi da se korisniku omogućava pristup, odnosno pruža tražena informacija, inzistiranje na dostavi adrese može biti protivno načelima ekonomičnosti u postupanju te načelu međusobne suradnje i pružanja pomoći.

Dakle, ako utvrdite da ćete korisniku omogućiti pristup, odnosno pružiti tražene informacije, nema potrebe od korisnika tražiti dopunu zahtjeva u smislu dostave adrese, te ćete prilikom rješavanja predmetnog zahtjeva u službeni upisnik unijeti one podatke o podnositelju koje posjedujete: Ime i prezime te adresu elektroničke pošte.

Međutim, u slučaju postojanja zakonskog ograničenja pristupa informacijama, službenik za informiranje ima obvezu donijeti rješenje, a adresa korisnika je neophodni sastavni dio rješenja.

Člankom 20. stavka 2. Zakona propisano je da će u slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.
Dakle, u slučaju zaprimanja nepotpunog zahtjeva, odnosno zahtjeva u kojem korisnik nije naveo adresu, u ovisnosti o tome hoćete li omogućiti pristup informaciji ili ćete o zahtjevu odlučiti rješenjem, trebate utvrditi hoćete li korisnika pozvati da dopuni zahtjev, odnosno dostavi adresu.

Inspektor-savjetnik povjerenika:
Daniel Herak

Prilog: kao u tekstu

O tome obavijest:
- Grad Kastav, n/r službenika za informiranje